Prawda

Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 - 13:26

« Poprzedni Następny »


Historyczne błędy Arabów w relacjach z Izraelem


Fred Maroun 2016-07-20

W maju 1948 r. Azzam Pasza (po prawej), sekretarz generalny Ligi Arabskiej, oznajmił w sprawie proponowanej żydowskiej części podziału: \

W maju 1948 r. Azzam Pasza (po prawej), sekretarz generalny Ligi Arabskiej, oznajmił w sprawie proponowanej żydowskiej części podziału: "To będzie wojna eksterminacji, pamiętna masakra, o której będzie się mówić jak o masakrach Mongołów albo krzyżowców”.W obecnym stanie stosunków między światem arabskim a Izraelem widzimy mozaikę wrogości, pełnego napięcia pokoju, ograniczonej współpracy, spokoju i przemocy. My, Arabowie, w koszmarny sposób prowadziliśmy nasze stosunki z Izraelem, ale najgorsza ze wszystkiego jest trwająca nadal sytuacja Palestyńczyków.

To jest część pierwsza z dwóch. W drugiej części zanalizuję, co my, Arabowie, możemy zrobić inaczej dzisiaj.

 

Pierwszy błąd


Nasz pierwszy błąd trwał stulecia i daleko wyprzedza deklarację niepodległości Izraela w maju 1948 r. Polegał na nieuznaniu Żydów jako równych.


Jak udokumentował wybitny amerykański znawca historii Żydów w świecie muzułmańskim, Mark R, Cohen, w tej epoce:   

"Żydzi, podobnie jak inni nie-muzułmanie, mieli status zimmi [nie-muzułmanie, którzy musieli płacić haracz i podlegali odrębnym, poniżającym prawom, by tolerowano ich na terenach pod panowaniem muzułmańskim]…Nie wolno było budować nowych domów modlitw i nie wolno było naprawiać starych. Mieli zachowywać się pokornie w obecności muzułmanów. W swoich praktykach liturgicznych musieli honorować prymat islamu. Wymagano od nich ponadto, by odróżniali się od muzułmanów ubiorem i zrezygnowali z wszelkich oznak honoru. Inne restrykcje wykluczały ich ze stanowisk władzy w rządzie muzułmańskim”.  

1 marca 1944 r., podczas gdy naziści masakrowali sześć milionów Żydów i na długo przed niepodległością Izraela, Hadż Amin al-Husseini, ówczesny wielki mufti Jerozolimy, deklarował w Radio Berlin, "Arabowie, powstańcie jak jeden człowiek i walczcie o wasze święte prawa. Zabijajcie Żydów wszędzie, gdzie ich znajdziecie. To cieszy Boga, historię i religię. To ratuje nasz honor. Bóg jest w wami”.


Gdybyśmy nie popełnili tego błędu, moglibyśmy odnieść korzyści na dwa sposoby.


Znacznie więcej Żydów prawdopodobnie pozostałoby na Bliskim Wschodzie i rozwijaliby cywilizację na Bliskim Wschodzie zamiast w miejscach, do których uciekli, głównie w Europie, a później w Stanach Zjednoczonych.


Po drugie, gdyby Żydzi czuli się bezpieczni i akceptowani na Bliskim Wschodzie pomiędzy Arabami, mogli nie odczuwać potrzeby stworzenia niepodległego państwa, co uratowałoby nas przed kolejnymi błędami.


Najgorszy błąd


Naszym drugim i najgorszym błędem było odrzucenie oenzetowskiego planu podziału z 1947 r. Rezolucja ONZ Nr 181 dostarczała podstaw prawnych dla państwa żydowskiego i państwa arabskiego, dzielących to, co było brytyjskim Mandatem Palestyny.  


Jak informowała BBC, ta rezolucja proponowała:

"Państwo żydowskie na 56,47% Mandatu Palestyny (z wyłączeniem Jerozolimy) i z populacją 498 tysięcy Żydów i 325 tysięcy Arabów; państwo arabskie na 43,53% Mandatu Palestyny (z wyłączeniem Jerozolimy), z 807 tysiącami mieszkańców arabskich i 10 tysiącami mieszkańców żydowskich; międzynarodowe powiernictwo w Jerozolimie, gdzie populacja składała się ze 100 tysięcy Żydów i 105 tysięcy Arabów”.

Chociaż terytorium przyznane na państwo żydowskie było nieco większe niż terytorium przyznane na państwo arabskie, znaczny obszar części żydowskiej stanowiła całkowita pustynia, Negew i Arawa, a żyzne ziemie zostały przyznane Arabom. Ten plan dawał także przewagę Arabom z dwóch powodów:

  • Państwo żydowskie miało niewielką tylko większość Żydów, co dawałoby Arabom niemal tyle samo wpływów jak Żydom w kierowaniu państwem żydowskim, ale państwo arabskie było niemal czysto arabskie, nie dając mieszkającym w nim Żydom żadnego wpływu.
  • Każde z proponowanych państw składało się z trzech mniej lub bardziej oderwanych kawałków, z czego wynikałaby silna wzajemna zależność geograficzna obu państw. Gdyby te dwa państwa miały przyjazne stosunki, prawdopodobnie działałyby pod wieloma względami jak jedna federacja. W tej federacji Arabowie mieliby większość. 

Zamiast zaakceptować ten dar, kiedy jeszcze mogliśmy, my, Arabowie, zdecydowaliśmy, że nie możemy zaakceptować państwa żydowskiego, kropka.  W maju 1948 r. Azzam Pasza, sekretarz generalny Ligi Arabskiej, oznajmił w sprawie proponowanej żydowskiej części podziału: "To będzie wojna eksterminacji, pamiętna masakra, o której będzie się mówić jak o masakrach Mongołów albo krzyżowców”. Rozpoczęliśmy wojnę w celu wymazania nowego państwa w kolebce, ale przegraliśmy i rezultatem naszego błędu było dużo silniejsze państwo żydowskie:

  • Żydowska większość w państwie żydowskim wzrosła dramatycznie z powodu wymiany populacji, jaka zaszła, z wieloma Arabami uciekającymi przed wojną z Izraela i wieloma Żydami uciekającymi z wrogiego świata arabskiego, by dołączyć do nowego państwa.
  • Podczas wojny, którą rozpoczęliśmy, Żydzi zdobyli dodatkową ziemię i wynikiem tej wojny były linie zawieszenia broni (zwane dzisiaj zieloną linią lub liniami sprzed 1967 r.), co dawało Izraelowi część terenów poprzednio przyznanych państwu arabskiemu. Państwo żydowskie zdobyło także znacznie lepszą ciągłość, podczas gdy część arabska została podzielona na dwie porcje (Gaza i Zachodni Brzeg) oddzielone od siebie o niemal 50 kilometrów.

Być może nie należy rozpoczynać wojen, jeśli nie jest się przygotowanym na możliwe ich przegranie.


 Więcej wojen i więcej błędów


Po Wojnie o Niepodległość (nazwa, jaką Żydzi nadali wojnie 1947/1948), Izrael był praktycznie ograniczony do obszaru wewnątrz zielonych linii. Izrael nie miał żadnej władzy ani roszczeń do Gazy i Zachodniego Brzegu. My, Arabowie, mieliśmy dwie opcje, jeśli w owym czasie zdecydowalibyśmy się na pokój z Izraelem:

  • Mogliśmy włączyć Gazę do Egiptu, a Zachodni Brzeg do Jordanii, dając Palestyńczykom obywatelstwo w jednym z dwóch stosunkowo silnych krajów arabskich, zarówno liczebnie, jak geograficznie silniejszych od Izraela.
  • Mogliśmy stworzyć nowe państwo w Gazie i na Zachodnim Brzegu.

Zamiast tego wybraliśmy kontynuację wrogości wobec Izraela. Wiosną 1967 r. stworzyliśmy koalicję do ataku na Izrael. 20 maja 1967 r. syryjski minister obrony, Hafez Assad oznajmił: "Nadszedł czas, by rozpocząć bitwę unicestwienia”. 27 maja 1967 r. prezydent Egiptu, Abdul Nasser zadeklarował: "Naszym podstawowym celem będzie zniszczenie Izraela”. W czerwcu zabrało Izraelowi tylko sześć dni, by pokonać nas i upokorzyć przed światem. W tej wojnie straciliśmy dużo więcej ziemi, włącznie z Gazą i Zachodnim Brzegiem.


Po wojnie 1967 r. (którą Żydzi nazywają Wojną Sześciodniową) Izrael oferował nam ziemię za pokój, tym samym oferując szansę naprawienia naszego błędu Wojny Sześciodniowej. Odpowiedzieliśmy Rezolucją Chartumską, oświadczając: "Nie dla pokoju z Izraelem, nie dla uznania Izraela i nie dla negocjacji z Izraelem”.


Nie nauczywszy się niczego z wojny 1967 r., stworzyliśmy jeszcze jedną koalicję w październiku 1973 r. i raz jeszcze próbowaliśmy zniszczyć Izrael. Początkowo mieliśmy pewne zdobycze, ale fala się odwróciła i znowu przegraliśmy. Po tej trzeciej poniżającej porażce nasza koalicja przeciwko Izraelowi rozpadła się, a dwa państwa, Egipt i Jordania, nawet zdecydowały się na pokój z Izraelem.


Reszta z nas pozostała uparcie przeciwna samemu istnieniu Izraela, także Syria, która, podobnie jak Egipt i Jordania, straciła podczas Wojny Sześciodniowej ziemię na rzecz Izraela. Dzisiaj Izrael nadal ma to terytorium i nie ma żadnej realnej perspektywy, że ta ziemia kiedykolwiek wróci do Syrii; premier Izraela oświadczył niedawno, że "Izrael nigdy nie opuści Wzgórz Golan”.


Tragedia Palestyńczyków


Najbardziej nagannym i najtragiczniejszym z naszych błędów jest sposób, w jaki my, Arabowie, traktowaliśmy Palestyńczyków od czasu ogłoszenia niepodległości przez Izrael. 


Żydzi izraelscy przyjęli uchodźców żydowskich z krajów arabskich i innych muzułmańskich do swoich szeregów, niezależnie od kosztów lub trudności w integrowaniu ludzi z bardzo różnych kultur. Izrael z zapałem integrował uchodźców z rozrzuconych daleko krajów, w tym z Etiopii, Indii, Maroko, Brazylii, Iranu, Ukrainy i Rosji. Robiąc to, Żydzi pokazali siłę, jaka ich wiąże. Równocześnie mieliśmy możliwość podobnego pokazania więzi łączącej Arabów, ale zamiast przyjąć uchodźców arabskich z wojny 1947/48, zamknęliśmy ich w obozach i narzuciliśmy ostre ograniczenia na ich życie codzienne.  


W Libanie, jak informowała Amnesty International, "Palestyńczycy nadal są dyskryminowani i marginalizowani na rynku pracy, co powoduje wysoki poziom bezrobocia, niskie płace i złe warunki pracy. Choć władze libańskie niedawno zniosły zakaz na 50 z 70 zawodów, do których nie byli dopuszczani, Palestyńczycy nadal zderzają się przeszkodami w rzeczywistym znalezieniu zatrudnienia w tych zawodach. Brak perspektyw pracy prowadzi do porzucania szkoły przez uczniów palestyńskich, którzy mają także ograniczony dostęp do kształcenia ponadpodstawowego. Wynikającą z tego biedę pogłębiają ograniczenia ich dostępu do usług społecznych”.


Liban i Syria nie potrafiły integrować uchodźców, którzy poprzednio żyli kilka kilometrów od granicy kraju i którzy mieli z ludnością kraju niemal identyczną kulturę, język i religię. Jordania zintegrowała część uchodźców, ale nie wszystkich. Mogliśmy dowieść, że Arabowie są wspaniałym i szlachetnym narodem, ale zamiast tego pokazaliśmy światu – i robimy to nadal – że nasza wzajemna nienawiść oraz nienawiść wobec Żydów jest większa niż koncepcja rzekomej solidarności arabskiej. Haniebnie dla nas, w siedemdziesiąt lat po tym, jak palestyńscy uchodźcy uciekli z Izraela, ich potomkowie nadal uważani są za uchodźców.


Najgorszą częścią naszego traktowania uchodźców palestyńskich jest to, że nawet na Zachodnim Brzegu i w Gazie po dziś dzień pozostaje rozróżnienie miedzy uchodźcami palestyńskimi a rdzennymi Palestyńczykami. Na tych terenach, według danych z 2010 r. dostarczonych przez Palestinian Refugee ResearchNet z McGill University, 37% Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i w Gazie żyje w obozach! Gaza ma osiem palestyńskich obozów uchodźców, a Zachodni Brzeg ma dziewiętnaście. Żydzi nie trzymają Arabów w obozach, my to robimy. Prezydent palestyński, Mahmood Abbas rości sobie pretensje do państwa na tym terytorium, ale czy możemy traktować go poważnie, skoro pozostawia uchodźców palestyńskich na swoim terytorium w obozach i nie potrafi ich zintegrować z innymi Palestyńczykami. Z absurdalnością tej sytuacji może rywalizować tylko jej bezduszność.  


Gdzie znajdujemy się teraz


Z powodu naszych błędów nasze stosunki z Izraelem są dzisiaj porażką. Jedyną siłą naszej gospodarki jest ropa naftowa, zasób, który przy szczelinowaniu traci na wartości. Nie zrobiliśmy wiele, by przygotować się do przyszłości, kiedy będziemy potrzebowali wynalazczości i wydajności. Według Foreign Policy Magazine, "Chociaż rządy arabskie od dawna rozumieją potrzebę odejścia od nadmiernej zależności od ropy naftowej, mają niewielkie osiągnięcia w tej dziedzinie… Nawet gospodarka Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jedna z najbardziej zróżnicowanych gospodarek w Zatoce, jest w wysokim stopniu zależna od eksportu ropy”.


Business Insider
oceniał Izrael w 2015 r. jako trzecie na świecie najbardziej innowacyjne państwo. Kraje z całego świata korzystają z izraelskiej kreatywności, włącznie z krajami tak odległymi i rozwiniętymi, jak Japonia. Niemniej my gardzimy Izraelem, tą kopalnią innowacji, które leży tuż za naszą granicą.  


Nie korzystamy również z izraelskiego geniuszu militarnego, by pomógłby nam walczyć z nowymi i dewastującymi wrogami, takimi jak ISIS.


Co najgorsze, część naszego ludu, Palestyńczycy, są rozproszeni – podzieleni, rozczarowani i całkowicie niezdolni do odrodzenia projektu narodowego, który wyrwaliśmy im spod stóp w 1948 r. i który od tego czasu oszpeciliśmy nie do poznania.


Powiedzenie, że musimy zmienić nasze stanowisko wobec Izraela jest niedopowiedzeniem. Konieczne są fundamentalne zmiany, których musimy sami dokonać i musimy znaleźć odwagę i hart moralny, by je wprowadzić w życie.


Żydzi nie trzymają Arabów w obozach, my to robimy.

 

The Arabs’ Historic Mistakes in Their Iteractions with Israel

Gatestone Institute, 10 lipca 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaFred Maroun

Pochodzący z Libanu Kanadyjczyk. Wyemigrował do Kanady w 1984 roku, po 10 latach wojny domowej. Jest działaczem na rzecz liberalizacji społeczeństw Bliskiego Wschodu. Prowadzi stronę internetową fredmaroun.blogspot.com


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Przed islamem Lucyan 2016-07-24


Dysydenci

Znalezionych 179 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Wciągamy religię w każdy aspekt naszego życia   Hamami   2018-04-21
Palestyńczycy torturowani; media milczą   Tawil   2018-04-21
Jestem jawnym i dumnym syjonistą, bo jestem jawnym i dumnym lewicowcem   Maroun   2018-04-11
Kiedy religię przedstawia się jako ideologię, jest bardziej niebezpieczna niż broń nuklearna     2018-03-22
Grożenie terrorem nie powinno być sposobem zarabiania na życie   Darwish   2018-01-31
Arabskie reżimy przerażone wolnością w Izraelu   Meotti   2018-01-30
Odwiedzanie Izraela jest przywilejem, a nie prawem   Maroun   2018-01-20
Witajcie na Zachodzie, ale prosimy się nie integrować …    Arbabzadah   2018-01-01
Rzeczywista reakcja palestyńska na jerozolimskie przemówienie Trumpa   Tawil   2017-12-09
Do moich rodaków Libańczyków, których gniewają izraelskie bomby   Maroun   2017-11-05
Palestyńczycy zamykają w więzieniu dziennikarzy za ujawnianie korupcji   Toameh   2017-10-02
Iracki duchowny: muzułmanie są utrapieniem świata     2017-09-29
Błędem jest ograniczanie wolności myśli obywateli   Al-Salem   2017-09-28
Popieranie Izraela jest obowiązkiem lewicy   Maroun   2017-09-24
Kiedy "progresizm" miażdży kobiety muzułmańskie   Mohamed   2017-09-23
Muzułmanie amerykańscy powinni zdemaskować imamów, którzy głoszą nienawiść   Al-Hadj   2017-09-20
Ograniczanie praw kobiet: Prawa islamskie i multikulturalizm   Khan   2017-09-16
Palestyńczycy, których zachodnie media wolą nie widzieć   Toameh   2017-09-13
Ofiary islamizacji Turcji: kobiety   Bekdil   2017-09-09
Szef ONZ Guterres, media i palestyńskie fake news   Tawil   2017-09-06
Palestyńczycy: Niszczenie sądownictwa   Toameh   2017-09-04
My, muzułmanie, jesteśmy całkowicie pozbawionymi samokrytycyzmu płaczliwymi łobuzami na szkolnym podwórku   Nawaz   2017-09-02
Uderzyć w wylęgarnie terroru   Khan   2017-09-01
Musimy podjąć stanowczą decyzję     2017-08-27
Czy było etyczne ze strony Izraela NIEdeportowanie Arabów w 1948 i 1967 r.?   Maroun   2017-08-06
Zaprzeczaj Holocaustowi, ale nigdy nie kwestionuj szariatu?   Rafizadeh   2017-07-31
Problemem z wykrywaczami metalu jest to, że są one żydowskie   Maroun   2017-07-25
Islamska koncepcja “feminizmu”   Darwish   2017-07-23
UNESCO wspiera terroryzm   Tawil   2017-07-20
Modernizacja Bliskiego Wschodu jest spektakularna   Taheri   2017-07-19
Arabowie, którzy nie cenią Izraela, są głupcami   Maroun   2017-07-16
My, Arabowie, mamy cholerne szczęście, że Żydzi nie zachowują się jak Arabowie   Maroun   2017-07-15
Nadchodzi kolejna antysemicka wojna, a świat dalej odwraca głowę   Maroun   2017-07-04
Turcja bez cenzury: wojna z mediami   Bulut   2017-07-03
Jako lekarz i muzułmanin protestuję przeciw okaleczaniu kobiet   Jasser   2017-07-01
Niewygodna prawda o konflikcie izraelsko-palestyńskim   Maroun   2017-06-30
Miękki szariat w Turcji     2017-06-29
Źli przywódcy - prawdziwa tragedia Palestyńczyków   Toameh   2017-06-24
Świat musi wygnać niszczące go fantazje   Qudosi   2017-06-11
Jako Arab wstydzę się za wojnę sześciodniową   Maroun   2017-06-07
Dorastając na północ od Izraela: Jak zostałem żarliwym syjonistą   Maroun   2017-05-31
Palestyńczycy: Groźby, które Trump powinien usłyszeć   Tawil   2017-05-22
Palestyńczycy potrzebują prawdziwego poparcia   Eid   2017-05-18
Przemysł terroryzmu   Tawil   2017-04-14
Kiedy Arabowie przestaną pozwalać, by prowadzono ich jak barany?   Maroun   2017-04-12
Proszę, czy Zachód mógłby przestać stawać po stronie zbrodniarzy?   Khan   2017-04-03
Linda Sarsour to objaw poważniejszej choroby   Maroun   2017-04-02
Gość z Czarnego Lądu   Koraszewski   2017-03-31
Palestyńczycy: Puste obietnice Abbasa   Toameh   2017-03-31
Czy twardogłowa lewica jest sprzymierzona z radykalnymi islamistami?   AlSaied   2017-03-29
Jako muzułmanka zdecydowanie popieram zakaz zakwefiania   Ahmed   2017-03-28
Czego nie mówią ci o Indonezji   Lato   2017-03-27
Palestyńczycy: fałszywe informacje i “alternatywne fakty”   Tawil   2017-03-14
Antysemityzm: wpatrywanie się w mrok   Maroun   2017-03-07
Wspieranie terroryzmu pod przykrywką dziennikarstwa   Tawil   2017-03-06
Tortury za murami Jerycha   Toameh   2017-02-08
Świat ma dość muzułmańskiego ekstremizmu religijnego     2017-01-22
Dysydenci arabscy i wojna o pokój     2017-01-19
Spojrzenie Araba na pokojowy szczyt w Paryżu   Maroun   2017-01-17
Przemówienie noworoczne do świata muzułmańskiego   Darwish   2017-01-07
Kontratak liberalnych muzułmanów   Palmer   2016-12-24
Komu po drodze z Trumpem?   Koraszewski   2016-12-09
Strach przed prezydenturą Trumpa jest  przesadny   Al-Hadj   2016-11-27
Żydzi z sześcioma ramionami   Rahola   2016-11-04
Skończcie z podżeganiem przeciwko Żydom     2016-10-23
Wywiad z francuskim eseistą, Majidem Oukacha   Canlorbe   2016-10-19
Świat jest jeden i trzeba do niego dołączyć     2016-10-17
Długa walka dra Turkiego Al-Hamada   Fernandez   2016-10-13
Złe wiadomości dla nienawidzących Izraela   Toameh   2016-09-24
Wzrastające szeregi muzułmańskich syjonistów   Koraszewski   2016-08-20
Terror jest produktem ekstremizmu w mediach, meczetach i szkołach   Al-Rashed   2016-08-15
Kampania „antynormalizacji” i prawo Izraela do istnienia   Toameh   2016-08-14
Arabowie muszą otworzyć nowy rozdział w kontaktach z Izraelem   Maroun   2016-08-12
Arabscy dziennikarze o kryzysie islamu i kultury arabskiej     2016-07-29
Historyczne błędy Arabów w relacjach z Izraelem   Maroun   2016-07-20
Terroryzm i muzułmańska hipokryzja – list otwarty muzułmanki     2016-07-18
Kiedy rasiści oskarżają o rasizm...     2016-07-02
"Sprzedanie domu Żydowi jest zdradą Allaha”   Toameh   2016-06-30
Czego spodziewać się od niepodległego państwa palestyńskiego   Maroun   2016-06-28
Pogrzebane nadzieje na europejski islam     2016-06-21
Jako Arab oniemiałem widząc reakcję Bliskiego Wschodu na zamach w Orlando     2016-06-19
Dostarczając usługi religijne państwo tworzy ekstremizm i marnuje fundusze publiczne   Ghuraibeh   2016-05-25
Historyczna zdrada Palestyńczyków   Tawil   2016-04-16
List od Araba do Żyda, który popiera BDS   Maroun   2016-04-10
Kampusy palestyńskie "bardziej hamasowskie niż Hamas"   Toameh   2016-04-05
Najlepszą nadzieją Arabów na przyszłość jest państwo Izrael   Maroun   2016-04-01
Musimy przyznać, że terroryzm jest dziś głównie dziełem muzułmanów   Charbel   2016-03-31
Przywódcy palestyńscy: kogo oszukują?   Toameh   2016-02-27
Muzułmanie, których nie znamy   Koraszewski   2016-02-26
Izrael prześcignął nas we wszystkim     2016-02-22
Palestyńczycy chcą godności przed tożsamością   Eid   2016-02-20
Egipcjanin broni Izraela i spotyka się z odrzuceniem   Pine   2016-02-11
Szkoły państwowe powinny znieść naukę religii     2016-02-06
Kto zdradza Palestyńczyków?   Tawil   2016-01-27
Odbudujemy wasze spalone kościoły   Koraszewski   2016-01-12
Uratujcie nas przed poczciwymi ludźmi Zachodu!     2016-01-12
Tylko Palestyńczycy są “męczennikami”     2016-01-03
Noże Fatahu i noże ISISPalestyńskie składanie ofiar z dzieci   Tawil   2015-12-20
ISIS wyłoniło się z ksiąg naszego dziedzictwa; jeśli nie zreformujemy naszego nauczania,  wymrzemy     2015-12-03
Terroryści finansowani przez Zachód   Tawil   2015-12-02

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

WSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałejŚciganie bluźnierstwaRyby jaskinioweAutyzmOd niepamiętnych czasówTunezyjczycy przeciw złemu prawuDrugie prawo termodynamikiPochwała ignorancjMistyfikacja SokalaIntronizacja ChrystusaObama chrzescijanieSzelest liściCzego wam nie pokazują?Rozdzielenie religii i państwaTrwa ewolucyjne upokorzenie archeopteryksaTrucizna, kamuflaż i tęcza ewolucjiReligia zdrowego rozsądkuKto się boi czarnego luda?Land of the pureświecące rybyLewica klania sieNis zgubic


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk