Prawda

Piątek, 17 stycznia 2020 - 15:32

« Poprzedni Następny »


Powiadom znajomych o tym artykule:
Do:
Od:

O co nie należy pytać na przyjęciu: „Czy Żydzi są bardziej kreatywni niż Azjaci?”


KH Kim 2016-11-17


Kiedy zaczęłam badania, nie wiedziałam niczego o kulturze żydowskiej. Później dowiedziałam się, że, ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie uważają za tabu ocenianie lub wydawanie krytycznych sądów o narodzie żydowskim. Ponieważ jednak jestem Koreanką, nie wiedziałam o tym. Nieznajomość tego tabu pomogła mi zachować obiektywność badacza. Niestety jednak, wielu ludzi uznało wyniki moich badań o różnicach między żydowskim i azjatyckim wychowaniem rodzicielskim/nauczaniem za kontrowersyjne, co opóźniło o kilka lat publikację mojej książki.

Czym jest kreatywność? Kreatywność jest procesem tworzenia czegoś unikatowego i pożytecznego, a udany rezultat takiego procesu jest innowacją. Nagroda Nobla jest symbolem innowacyjnego osiągnięcia. Naród żydowski stanowi mniej niż 0,2% populacji świata, niemniej około 23% laureatów Nagrody Nobla – włącznie z niedawnym laureatem, Bobem Dylanem – ma przynajmniej jedno z rodziców, które identyfikuje się jako Żyd. W przeciwieństwie do tego narody azjatyckie stanowią 23% populacji świata, ale tylko około 4% noblistów to Azjaci. Statystycznie rzecz biorąc, istnieje 625 razy większe prawdopodobieństwo, że osoba, która jest Żydem, zdobędzie Nagrodę Nobla niż osoba, która jest Azjatą. W istocie, Żydzi są silnie reprezentowani we wszystkichosiągnięciach innowacyjnych. Na przykład, są wśród najwspanialszych muzyków XX wieku: ponad 25% dyrygentów, 40% pianistów, 50% wiolonczelistów i 65% skrzypków.   


Nie mam żadnych osobistych emocji wobec narodu żydowskiego i będę
brutalnie uczciwa o wynikach moich badań tak wśród Żydów, jak Azjatów. W dodatku do badań, jakie przeprowadziłam nad żydowską historią, kulturą i edukacją, prowadziłam wywiady i obserwowałam Żydów, a także przez trzy lata mieszkałam z żydowską rodziną. Badałam ważne teksty żydowskie; odwiedzałam synagogi; i uczestniczyłam w żydowskich ceremoniach i świętach. Z tymi wszystkimi doświadczeniami byłam zdecydowana odkryć te wyjątkowe cechy, które mogą mieć wpływ na innowacje. Kiedy zaczęłam badania, nie wiedziałam niczego o kulturze żydowskiej. Później dowiedziałam się, że, ogólnie rzecz biorąc, Amerykanie uważają za tabu ocenianie lub wydawanie krytycznych sądów o narodzie żydowskim. Ponieważ jednak jestem Koreanką, nie wiedziałam o tym. Nieznajomość tego tabu pomogła mi zachować obiektywność badacza. Niestety jednak, wielu ludzi uznało wyniki moich badań o różnicach między żydowskim i azjatyckim wychowaniem rodzicielskim/nauczaniem za kontrowersyjne, co opóźniło o kilka lat publikację mojej książki The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation.


Wielu ludzi twierdzi, że Żydzi odnoszą sukcesy w dziedzinie innowacji, ponieważ mają wysoki IQ.
Moje badania nie potwierdzają jednak tego twierdzenia. Wnioskiem z moich badań jest, że Azjaci i Żydzi mają równoważny IQ. Stwierdziłam również, że zarówno innowatorzy, którzy odnieśli sukces, jak i ludzie kreatywni, którzy sukcesu nie odnieśli, są kształtowani przez swoją atmosferę [ang. climates]. Moje rozległe badania wykrystalizowały ramę, którą nazywam CAT-y. CAT-y reprezentują trzy praktyczne kroki dla innowacji, które są osiągalne w każdej kulturze. Są to: rozwijanie kreatywnej Atmosfery [Climates] (krok 1); pielęgnowanie kreatywnych Postaw [Attitudes] (krok 2); i stosowanie umiejętności kreatywnego Myślenia [Thinking]). Zaskakująco, najbardziej kluczową częścią procesu kreatywnego jest atmosfera, nie zaś twórczość lub twórca. Na szczęście, atmosfera jest tym, nad czym mamy największą kontrolę. Atmosfera jednostek obejmuje ich kulturę, warunki fizyczne i psychiczne, stosunki międzyludzkie, procesy rozwojowe i panujące uprzedzenia. Wszystkie aspekty atmosfery wpływają silnie na sposób myślenia jednostki i mają potencjał zachęcania bądź zniechęcania do kreatywnego zachowania.

 W ramach CAT-ów, priorytety żydowskiego wychowania rodzicielskiego/nauczania są bardzo skuteczne w kultywowaniu atmosfer 4S (soil, sun, storm, and space – gleba, słońce, burza i przestrzeń), co pielęgnuje postawy 4S ich dzieci, które przykładają się do umiejętności myślenia ION [Inbox, Outbox, Newbox]Szczególnie kultywują atmosferę burzową, która stawia wysokie oczekiwania i dostarcza wyzwań dla ich dzieci, włącznie z brutalnie szczerymi reakcjami z wyraźnymi, konkretnymi oczekiwaniami.   Atmosfera burzowa u Żydów i wynikające postawy burzowe zostały wzmocnione w reakcji na straszliwe zagrożenia dla narodu żydowskiego i jego kultury w XX wieku, a szczególnie przez Holocaust. Mimo tych zagrożeń, stali się odporni i ucieleśniali przekonanie, że „co cię nie zabije, to cię wzmocni”. Rozwinęli postawy burzowe, takie jak niezależność, poczucie własnej skuteczności (prawdziwa pewność siebie wynikająca ze znajomości własnych, konkretnych silnych stron), odporność i skłonność do podejmowania ryzyka. Wszyscy odnoszący sukcesy innowatorzy mają te postawy, co umożliwia im myślenie ION. Co więcej, zamiast skupiać się na swojej tragedii, naród żydowski przekształcił ją w rozpowszechnione popieranie sprawiedliwości społecznej. Ta postawa wzmacnia myślenie z rozległym horyzontem i współczucie, co wykazują wszyscy innowatorzy.  


Żydowscy rodzice/pedagodzy pielęgnują postawy „gleby”, taką jak otwartość umysłu, dwukulturowość i zaradność przez dostarczanie dzieciom
zróżnicowanych zasobów i doświadczeń (atmosfera gleby). Wszyscy wielcy innowatorzy wykazują się tymi postawami, które umożliwiają myślenie ION.Niestety, przez całą historię Żydzi musieli uciekać ze swoich domów i krajów. To powodowało jednak, że stykali się z rozmaitymi narodami, kulturami, terytoriami, językami, religiami i sztuką. Te doświadczenia otwierały umysły na inne punkty widzenia, idee i sposoby życia, co wykazują wszyscy innowatorzy, i te doświadczenia umożliwiają myślenie ION. Wpajając dzieciom wartości ich tożsamości żydowskiej, żydowscy rodzice i pedagodzy pielęgnują ich dwukulturową tożsamość przez uczenie ich o podobieństwach i różnicach między kulturami. W ciągu ostatnich dwóch stuleci antysemityzm w świecie zachodnim wzmocnił pragnienie Żydów zachowania tożsamości żydowskiej. Społeczności żydowskie publikowały przewodniki i budowały ośrodki dla nie-Żydów, którzy wstępują w związki małżeńskie z Żydami i/lub chcą pielęgnować żydowską tożsamość u swoich dzieci. Tworzą klasy, systemy szkolne i krótko lub długoterminowe programy wizyt w ich ojczyźnie, Izraelu. Tożsamość dwukulturowa umożliwia wiele perspektyw, złożoność analizy i punkt widzenia outsidera, co wzmacnia myślenie ION. Ponadto badania pokazują, że Żydzi (i większość rodziców innowatorów) ma tendencję do późniejszego zawierania małżeństwa niż ich nieżydowscy odpowiednicy. Kiedy mają dzieci, mają bardziej ustabilizowaną pozycję finansowo i emocjonalnie, co pomaga w dostarczaniu dzieciom rozmaitości zasobów. Uczą także dzieci – wcześnie – jak znajdować i korzystać z takich zasobów jak książki, sztuka, biblioteki, muzea i zasoby ludzkie. To pielęgnuje zaradność ich dzieci, którą wykazują wszyscy innowatorzy, i umożliwia myślenie ION.


Żydowscy rodzice/pedagodzy pielęgnują postawy „słoneczne”, takie jak ciekawość, optymizm i szerszy kontekst przez dostarczanie dzieciom
inspiracji i zachęty (słoneczna atmosfera). Wszyscy innowatorzy wykazują te słoneczne postawy, które umożliwiają myślenie ION.   Żydowscy rodzice/pedagodzy dostarczają dzieciom modelu do dociekania i kwestionowania, co rozszerza ciekawość dzieci. Wcześnie pielęgnują miłość do książek i są „ludźmi książki” Ponadto podkreślają Tikkun olam – naprawianie świata – co uczy ich dzieci, że należy zostawić świat lepszym miejscem niż się go zastało, a to ustanawia szczodrość jako normę. Badania pokazują, że rodziny żydowskie są hojniejsze i dają więcej pieniędzy niż inne rodziny religijne i niereligijne – niezależnie od dochodów lub poziomu zamożności – i na ogół dają na cele nie żydowskie. Żydzi stanowią mniej niż 2% populacji amerykańskiej, ale reprezentują 30% najhojniejszych darczyńców. To wzmacnia optymizm dzieci, myślenie o złożonych kontekstach i współczucie, które wykazują wszyscy innowatorzy i co umożliwia myślenie ION.


Żydowscy rodzice/pedagodzy pielęgnują „postawy przestrzeni”, takie jak wyrazistość uczuć, autonomia, brak konformizmu i niepodporządkowywanie się, przez dostarczanie dzieciom
wolności do prywatności i wyjątkowości (atmosfera przestrzeni). Wszyscy innowatorzy wykazują te postawy przestrzeni, które umożliwiają myślenie ION.

 Badania pokazują, że żydowscy rodzice/pedagodzy wspierają wyrażanie przez ich dzieci własnego “ja”; ich własną ciekawość, preferencje i zainteresowanie (CPI – curiosity, preferences, interest), dociekanie jak i dlaczego dzieją się rzeczy; oraz ich argumenty, raczej niż utrzymywanie czystości, porządku, przestrzeganie reguł i dobre maniery. Fakt, że są na marginesach społeczeństwa, w połączeniu z tożsamością dwukulturową pielęgnuje u dzieci nonkonformizm, co pcha ich do samoidentyfikacji jako niekonformistyczni outsiderzy, którzy wspierają słabszych i tych, którzy byli lub są prześladowani. Żydowscy rodzice i pedagodzy popierają nieposłuszeństwo i niepodporządkowywanie się dzieci, włącznie z odrzucaniem norm, a nawet dziedzictwa żydowskiego, w dążeniu do ich CPI.


Zanim badałam żydowskie wychowanie rodzicielskie/nauczanie, studiowałam konfucjanizm, co było tematem mojej pracy doktorskiej. Konfucjańskie zasady i wartości opierają się na filozofii i myślach Konfucjusza, które nadal służą jako etyczne i moralne podstawy codziennego życia dla większości Azjatów – których w tym artykule nazywam konfucjanami - na całym świecie. Konfucjańskie wychowanie rodzicielskie/nauczanie kieruje się czterema głównymi zasadami (4P - principles). Pierwszą zasadą są stosunki hierarchiczne, gdzie wiek jest oznaką mądrości i autorytetu. Starsi ludzie mają prawo sprawowania dyscypliny i kontroli nad młodszymi, którzy muszą ich słuchać. Tragiczna katastrofa Korean Air w 1997 r. ilustruje negatywne skutki takiej hierarchii, kiedy młody inżynier nie mógł kwestionować autorytetu kapitana, co doprowadziło do śmierci 228 ludzi. Konfucjańscy rodzice/pedagodzy praktykują hierarchię, ucząc dzieci przez kontrolę i władzę. Wpajają w dzieci zależność i posłuszeństwo, niezachwianą akceptację otrzymywanych informacji. Tłumi to niezależność dzieci, ich autonomię, krytyczne myślenie, niekonformizm i niepodporządkowywanie się, które są niezbędne dla myślenia ION. Ogranicza także umiejętność myślenia ION przez nie dopuszczanie do zapylania krzyżowego, jakim jest dzielenie się pomysłami i/lub praca z innymi ekspertami w równych stosunkach partnerskich. 


Drugą zasadą konfucjańską jest
akademicka pracowitość i sukces.  Konfucjańscy rodzice/pedagodzy indoktrynują, że sukces akademicki jest ważny nie tylko dla dziecka, ale także dla uhonorowania rozszerzonej rodziny oraz przodków. Od lat 1960. ta zasada zrodziła skrajną, niezdrową konkurencję w Chinach, której wynik znany jest od lat 1970.  jako „azjatyckie piekło egzaminacyjne”, co doprowadziło do wysokiego poziomu samobójstw wśród uczniów azjatyckich. Konfucjańscy rodzice/pedagodzy cenią tylko pracę akademicką, która wymaga intensywnej praktyki, obciążenia zadaniami domowymi i oceniana jest według rezultatów, ale nie cenią zabawy ich dzieci, marzeń na jawie ani CPI (ciekawości, preferencji, zainteresowań). To, niestety, hamuje w ich dzieciach rozwój ciekawości, spontaniczności, energii i marzeń na jawie, które są niezbędne dla myślenia ION.


Trzecią zasadą konfucjańską jest
szacunek dla rodziców (niekwestionowany autorytet rodziców) i lojalność. Konfucjańscy rodzice są bardzo zaangażowani w swoje dzieci i czynią olbrzymie wysiłki dla ich sukcesu akademickiego. W zamian ich dzieci starają się zdobyć majątek i osiągnąć wysoki status społeczny, by móc odpłacić rodzicom za ich poświęcenia, co nie pozostawia miejsca na dobroczynność. Jako rozszerzenie szacunku dla rodziców, lojalność w pracy przyczyniła się do sukcesu ekonomicznego krajów azjatyckich w latach 1980. Prowadzi to jednak konfucjan do niekwestionowanej akceptacji autorytetu i odrzucania pomysłów grup zewnętrznych z którymi konkurujemy z powodu lojalności wobec własnej grupy. Konfucjańscy rodzice uczą swoje dzieci, by pracowały ciężej i osiągały więcej niż ich rówieśnicy i członkowie innych grup. Otwarcie porównują ich do innych, co stwarza dychotomię zwycięzca-przegrany. Ta postawa tłumi myśl ich dzieci o szerszym kontekście, blokuje współczucie i uczenie się od innych („zapylanie krzyżowe”), które są niezbędne do myślenia ION. Badania pokazują także, że skrajna konkurencyjność dała w wyniku wśród uczniów azjatyckich obyczaj plagiatowania i brak oryginalnych pomysłów. Im silniejszy nacisk rodzicielski na osiągnięcia, tym bardziej są skłonni do oszukiwania, by zdobyć osiągnięcia każdym możliwym sposobem. Kopiowanie czyjejś pracy nie sprzyja jednak myśleniu ION, chyba że oryginalna praca zostaje ulepszona lub przekształcona w wyjątkowy i użyteczny sposób.


Ostatnią zasadą konfucjańską jest
harmonia i konformizm. Konfucjańscy rodzice/pedagodzy uczą swoje dzieci, by były skromne i nie zachowywały się inaczej niż inni, ofiarą pada nie tylko pewność siebie ich dzieci, ale także ich indywidualność i wyjątkowość. Nadmiernie podkreślają znaczenie harmonijnych stosunków; jak być miłym i lubianym; jak unikać konfrontacji, niezgody i konfliktu. Dzieci azjatyckie są nazbyt zatroskane o poglądy innych. Zachęca się formalność i powagę, ale nie wesołość i poczucie humoru. Tak więc ich swawolność, brak konformizmu i niepodporządkowanie – które są niezbędne do myślenia ION – są zadeptane.


Chociaż istnieją pewne podobieństwa między żydowskim i konfucjańskim wychowaniem rodzicielskim i nauczaniem, na ogół żydowskie wychowanie według 4S prowadzi do innowacji, podczas gdy konfucjańskie wychowanie według 4P prowadzi do braku ekspresji własnego „ja” i braku kreatywności. W rezultacie dzieci azjatyckie są często jak ludzkie „bonsaie”. Bonsai jest dekoracyjnie ukształtowanym drzewem, które się przycina i owija drutem tak, że nie może dorosnąć do swojego pełnego potencjału; wygląda bardzo zgrabnie i cieszy oko właściciela, ale nie służy bonsaiowi.


Każdy
rodzi się z ciekawością i kreatywnością, ale atmosfera albo pielęgnuje, albo tłamsi tę kreatywność. Odkryj, jak każdy może rozwijać atmosferę 4S, pielęgnować postawy 4S i stosować myślenie ION, by otworzyć drogę do innowacyjności. Powyższy tekst jest rozdziałem 8 z książki The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation.
What Not To Ask At A Dinner Party: Are Jews More Creative Than Asians?

24 października 2016

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaKH KIM

Profesor na wydziale Innovation & Creativity w College of
William & Mary. Wcześniej wykładała na University of Georgia and Eastern
Michigan University, a przed przyjazdem do USA przez 10 lat uczyła angielskiego w Korei. W swoich badaniach zajmuje się problemami kreatywności i innowacyjności. Jej badania nad “Kryzysem kreatywności” trafiły w 2010 toku na okładkę „Newsweeka” i wywołały dyskusję na całym świecie. Jest autorką książki   The Creativity Challenge: How We Can Recapture American Innovation,  otrzymała również szereg nagród.     


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj
Komentarze
1. Zrób sobie nauczyciela Marek Eyal 2016-11-17


Nauka

Znalezionych 1052 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Z perspektywy naszego kurnika   Witkowski   2020-01-16
Fałszywa pokora nie uratuje planety   Boudry   2020-01-09
Złoty ryż zatwierdzony na Filipinach   Novella   2020-01-07
Cudowna animacja DNA i komórek   Coyne   2020-01-06
Dychotomiczne myślenie, niepewność i zaprzeczanie nauce     2020-01-01
Mieliśmy najlepszą dekadę w historii. Naprawdę   Ridley   2019-12-31
Kreacjonista opowiada się za ”argumentem z niedowierzania”   Coyne   2019-12-26
Biologia męskiej agresji i dlaczego nie jest to tylko „socjalizacja”   Coyne   2019-12-24
Wydajność, wyzysk, wybory   Koraszewski   2019-12-23
Społecznościowe finansowanie szarlatanerii   Novella   2019-12-20
Wykład Dawkinsa o czerpaniu odwagi z darwinizmu   Coyne   2019-12-18
Uprawy GM, takie jak Złoty Ryż, uratują życie setek tysięcy dzieci   Ridey   2019-12-13
Darwin, lisy i inne ssaki na Falklandach   Mayer   2019-12-11
Wirtualna edukacja   Novella   2019-12-03
Teoria klasy próżniaczej Thorsteina Veblena – uaktualnienie statusu   Henderson   2019-12-02
Punkt szczytowy inteligencji   Novella   2019-11-30
Likwidowanie przeziębienia miedzią   Novella   2019-11-27
Dlaczego wyjaśnianie problemów przez biały przywilej jest niesłuszne   Rob Henderson   2019-11-25
LiveScience zachwala panpsychizm jako rozwiązanie trudnego problemu świadomości   Coyne   2019-11-22
Jak walczyć z firehosing   Novella   2019-11-19
Odwołajcie antyszczepionkową konferencję w Tel Awiwie   Blum   2019-11-15
Ewolucja dwunożności   Novella   2019-11-14
Granice „przeskoczenia” progu opłacalności   Lomborg   2019-11-13
Dlaczego nie żyjemy w epoce post-prawdy   Pinker   2019-11-11
Śledząc pochodzenie człowieka   Novella   2019-11-09
Skamieniałe trylobity idące gęsiego. Ale dlaczego to zrobiły?   Coyne   2019-11-06
Saga o złotym ryżu   Novella   2019-11-04
Kolejne badanie rolnictwa organicznego   Novella   2019-11-02
Fabrizio Benedetti pyta: “Czy badania placebo wzmacniają pseudonaukę?”     2019-11-01
Nathaniel Comfort raz jeszcze: nauka nie czyni postępów (czy może robi to?)   Coyne   2019-10-31
Pochwała jednoznaczności   Witkowski   2019-10-29
Stare i nowe  troski o bezpieczeństwo żywnościowe   Ongu   2019-10-28
Powrót Adama i Ewy jako rzeczywistych ludzi, jak proponuje kolejna pseudonaukowa teoria   Coyne   2019-10-25
Pradawne przechowywanie żywności   Novella   2019-10-24
Artykuł w naukowym piśmie ”Nature” dyskredytuje naukę i „scjentyzm”, kwestionuje wartości Oświecenia   Coyne   2019-10-22
Błogosławieni ci, którzy wycofują   Jacoby   2019-10-19
Pro-life czyli czarodziej z Krotoszyna   Koraszewski   2019-10-18
Biologia rozwoju ujawnia ewolucyjną historię   Novella   2019-10-15
Niebezpieczne życie antropologa   Blackwell   2019-10-12
Swędzikami jesień się zaczyna   Łopatniuk   2019-10-11
Jak wieloryb stracił swoje geny   Coyne   2019-10-10
Używanie sztucznej inteligencji do diagnozy   Novella   2019-10-08
Niespodzianka! Koty są tak samo przywiązane do swojego personelu jak psy i niemowlęta   Coyne   2019-10-05
Oburzenie, stronniczość i niestabilność prawdy   Novella   2019-10-04
O zmianie klimatu: ludzkość nie jest „nikczemna”   Lomborg   2019-10-03
Postmodernizm wyjaśniony i krytykowany   Coyne   2019-09-30
Uzdrawianie kryształami   Novella   2019-09-26
Kolejna rewolucja w rolnictwie   Novella   2019-09-24
Opory przeciwko szczelinowaniu są oparte na ideologii, a nie na nauce   Jacoby   2019-09-23
St Paul Island część 5   Lyon   2019-09-21
Co to jest czerwona rtęć?   Novella   2019-09-20
Jaka sztuka siedzi w naszych genach i czy to aby nie kicz?   Koraszewski   2019-09-19
Fałszywe wspomnienia i Fake News   Novella   2019-09-18
Kolejna próba odrzucenia teorii Darwina   Coyne   2019-09-17
Choroba zielonych mięśni   Łopatniuk   2019-09-14
”Sygnalizowanie cnoty” może nas irytować. Cywilizacja byłaby jednak bez niego niemożliwa    Miller   2019-09-13
Foka Weddela wygryza w lodzie otwory do oddychania   Coyne   2019-09-12
DNA i Loch Ness   Novella   2019-09-11
Nowa i ważna czaszka hominina z Etiopii   Coyne   2019-09-10
St Paul Island, Część 4   Lyon   2019-09-06
Biały jak śnieg, żółciutki jak kaczuszka   Łopatniuk   2019-09-04
Pingwiny geje? Nie tak szybko   Coyne   2019-09-03
Czego może nas nauczyć była zwolenniczka antyszczepionkowców, Kelley Watson-Snyder     2019-08-30
Bezzbożowa karma dla psa   Novella   2019-08-29
Odrażające życie płciowe pingwinów białookich   Coyne   2019-08-28
Badanie akupunktury jako terapii na dławicę piersiową   Novella   2019-08-23
Pradawna gigantyczna papuga z Nowej Zelandii: metr wysokości i waga 7 kilogramów!   Coyne   2019-08-22
Alaska — nurniczki i obopólny dobór płciowy   Lyon   2019-08-20
Zła nauka promuje organiczne jabłka   Novella   2019-08-19
Gąsienica zmienia kolor, żeby dopasować się do podłoża nie używając oczu: potrafi widzieć skórą!   Coyne   2019-08-16
Pseudonaukowa histeria to nie jest dobra odpowiedź na klimatyczne wyzwania   Lomborg   2019-08-14
GMO i model deficytu wiedzy   Novella   2019-08-12
Po raz pierwszy użyto edytowania genów CRISPR do leczenia zaburzenia genetycznego – anemii sierpowatej   Coyne   2019-08-08
Maskonury z wyspy St. Paul na Alasce   Lyon   2019-08-07
Zbieg okoliczności czy prawo wielkich liczb?   Novella   2019-08-06
I pijcie łzy moje, czyste rzęsiste   Łopatniuk   2019-08-03
Kształtowanie opinii o nauce i medycynie   Novella   2019-08-02
Nowe badanie dotyczące zwrotu zgubionych portfeli: ludzie na świecie są uczciwsi niż myślisz, ale czytelnik wyliczył, że uczciwość jest większa w mniej religijnych krajach   Coyne   2019-08-01
Praktykowanie medycyny bez uprawnień nie jest wolnością słowa   Novella   2019-07-31
Radujcie się, Ziemia staje się zieleńsza   Ridley   2019-07-30
Spiski wokół ptaków   Novella   2019-07-29
Matt Meselson opisuje swój najsłynniejszy eksperyment (z Frankiem Stahlem)   Coyne   2019-07-26
Niemający rozeznania filozof twierdzi, że gatunki nie istnieją   Coyne   2019-07-23
Więcej złych wiadomości dla dilerów witamin   Novella   2019-07-22
Starożytny ptak z nadzwyczaj długim palcem   Coyne   2019-07-19
YouTube i szarlataneria leczenia raka dietą   Novella   2019-07-18
“Współczesny” Homo sapiens mógł być w Eurazji aż 210 tysięcy lat temu   Coyne   2019-07-17
Hodowanie mini-mózgów z komórek macierzystych   Novella   2019-07-15
Szczepionka HPV działa. Koniec kropka     2019-07-13
Efekt przechodnia   Novella   2019-07-11
Prątkiem w raka, czyli co ma gruźlica do raka pęcherza   Łopatniuk   2019-07-06
Opowieści o nauce zastępują fikcję w Teatrze Narodowym Ugandy   Ongu   2019-07-05
Pleśń w przestrzeni kosmicznej   Novella   2019-07-03
Pterozaury: Czy umiały latać od razu po wykluciu się?   Coyne   2019-07-02
Ludziom rosną rogi? – Złe informowanie o nauce   Novella   2019-07-01
Przemysł ”wellness”   Novella   2019-06-28
Nazywanie zmiany klimatu ”katastrofalną” utrudnia znalezienie realnych odpowiedzi   Lomborg   2019-06-26
Olbrzymie straszyki mają zostać ponownie wprowadzone na wyspę Lord Howe   Coyne   2019-06-25
Amonit (i masa innych stworzeń) znaleziona w birmańskim bursztynie   Coyne   2019-06-21
Ślubowanie o zniesieniu grzechu   Ridley   2019-06-20

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk