Prawda

Poniedziałek, 20 stycznia 2020 - 22:53

« Poprzedni Następny »


Na skrzydłach Nauki i Wiary (III)


Lucjan Ferus 2018-08-26


Motto: „Poznanie naukowe i religijne są dwoma skrzydłami, pozwalającymi ludzkości poznawać świat” (papież Jan Paweł II).

„Wiara przypina rozumowi skrzydła” (ks. Józef Tischner).

Bardziej uważnym czytelnikom może wydawać się nieco dziwne (szczególnie w kontekście twierdzenia Ludwika Feuerbacha: „Religia jest pobożną, mimowolną, nieświadomą iluzją..”), że mimo ograniczonej świadomości i posiadania znikomej wiedzy o człowieku i o świecie przez starożytnych twórców mitów, religie utrafiały tak dokładnie w psychiczne potrzeby swych wyznawców. Potrzeby, których istnienie odkryła i opisała dokładnie dopiero współczesna nauka. Wbrew pozorom nie ma w tym nic dziwnego i niezrozumiałego.


Religie przez kilkadziesiąt tysięcy lat istnienia trafiały w potrzeby wiernych, starą jak świat metodą „prób i błędów”. Dodajmy: niezliczonej ilość prób i błędów (ewolucja życia na ziemi również posługuje się tą metodą, tyle, że posiada inny system weryfikacji błędów). Jak to działa w przypadku religii? Otóż przez te wszystkie tysiąclecia podczas których panowały religie, stworzono miliony, jeśli nie setki milionów przeróżnych „prawd” religijnych (sama Biblia zawiera ich tysiące zapewne), lecz przetrwały do naszych czasów głównie te, z których aktualne systemy religijne odnosiły najwięcej różnorakich korzyści.

 

Aby nie być gołosłownym, postaram się uzasadnić ową tezę argumentami, choć przedstawię tylko niektóre z nich i to dość ogólnikowo. Daniel Dennett w książce Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne pisze:

„Znajdujemy więc te same, wielokrotnie wynajdowane wzory w niemal wszystkich religiach, a także w wielu organizacjach niereligijnych. Żaden z nich nie jest nowością /../ lecz dawno temu były one czymś nowym, dając początek naszym najpotężniejszym instytucjom. Na przykład akceptacja ludzkiej niższości wobec niewidzialnego bogajest chytrym fortelem niezależnie od tego, czy ci, którzy wpadli na ten pomysł, byli świadomi jego chytrości. Fortel ten dobrze służy tym, którzy się nim posługują – rozmyślnie lub bez premedytacji. /../

Autor powyższej publikacji zwraca uwagę także na to, iż owe rzekome „prawdy objawione przez Boga” często traktowane są przez ich głosicieli jako rynkowy produkt doskonale się sprzedający, co obrazowo przedstawił wielebny Jim Baker w powiedzeniu: „Mamy lepszy produkt niż mydło czy samochody. Mamy życie wieczne”. Mimo, że jest tu zakłamanie i powinno być: „Mamy OBIETNICĘ życia wiecznego”, co nie zmienia faktu, iż przez wielu „sług bożych” religia traktowana jest jako produkt, który powinien możliwie jak najlepiej się sprzedawać na rynku idei. Nie dziwne jest więc, iż religijne „prawdy” dopasowywane są do gustów ich odbiorców, o czym autor pisze dalej, powołując się na pracę Starka i Finke:

„Ludzie religijni ponoszą wysokie koszty swego członkostwa w Kościele, ten zaś w zamian zobowiązuje się „wspierać i nadzorować ich kontakty z Bogiem lub bogami” /../ Stark stawia zasadnicze pytanie: „Jakie rodzaje bogów mają największą siłę przyciągania?” Wychodzi na to, że „Bóg jako świadoma istota nadprzyrodzona (który na przykład wysłuchuje modlitw i odpowiada na nie w realnym czasie). /../ Świadome istoty boskie sprzedają się dużo lepiej, ponieważ „byt nadprzyrodzony jest jedynym budzącym zaufanie źródłem wielu korzyści, których gorąco pragniemy. /../

 

Dodaje także, iż wrażliwy, ojcowski Bóg „jest wyjątkowo atrakcyjnym partnerem transakcji, pozwalającym liczyć na to, że zmaksymalizuje ludzkie korzyści”, i twierdzi nawet, że Bóg bez przeciwwagi w postaci szatana byłby pojęciem chwiejnym – „irracjonalnym i przewrotnym”. Dlaczego? Ponieważ „jedyny Bóg o nieskończonych możliwościach musiałby być odpowiedzialny za wszystko, zarówno za dobro jak i zło, i dlatego byłby istotą niebezpiecznie kapryśną, nieprzewidywalnie i bez uzasadnienia zmieniającą swoje intencje”.

Któż mógłby przypuszczać, iż z takich „prozaicznych powodów” (chociaż czy tak daleko posuniętą obłudę kapłanów, przejawiającą się w dopasowywaniu koncepcji Boga w celu osiągania przez nich jak największych korzyści materialnych, można nazwać „prozaicznym powodem”?) powstają takie a nie inne wizerunki bogów, uważane przez wiernych za prawdy objawione. Ciekawe i dające dużo do myślenia jest podsumowanie tego rozumowania:

„Nie chcę sugerować, że ten portret bogów jest produktem świadomej „twórczości” ludzkiej. Nikt nie zdecydował po namyśle, byśmy wierzyli w najwyższego Boga, otoczonego pewnymi bytami podrzędnymi, nikt też nie postulował jakiegoś niższego, złego bytu, który można by oskarżać o zło. Pogląd ten dojrzewał z biegiem czasu, ponieważ jest to najrozsądniejsza i najbardziejsatysfakcjonująca konkluzjadostępnejkultury religijnej”.(Stark).

Jednym słowem, cechy i koncepcje bogów zostały dopasowanedo oczekiwań wierzących weń ludzi. Czyli to, co Stark i Finke określili słowami: „W dążeniu do korzyści ludzie starają się posługiwać i manipulować bytem nadprzyrodzonym”. A według Wolfe’a: „Wszystkie religie Ameryki stoją wobec tego samego imperatywu: dopasuj się do ludzkich potrzeb, jeśli chcesz przetrwać. Każda z nich czyni to na swój sposób”. Moim zdaniem, to nie jest „posługiwanie i manipulowanie bytem nadprzyrodzonym” (co sugeruje jego realne istnienie), ale posługiwanie się i manipulowanie wizerunkiem Boga, który został wykreowany przez poprzedników współczesnych kapłanów, w celu osiągania maksymalnych korzyści.

 

Religie w trakcie swojej ewolucji wykorzystywały wszystko, co tylko mogło być pomocne w ich przetrwaniu i wzmocnieniu ich oddziaływania. Nawet ludzkie uczucia zostały przez nie  zawłaszczone i wykorzystane w „chwalebnej sprawie służenia Bogu”. Weźmy przykładowo taką miłość – jedno z najpiękniejszych i najsilniejszych uczuć, jakich doświadcza człowiek w swoim życiu. Autor w/wym. książki tak pisze o tym problemie:

„Czy rozwinięta w nas zdolność do romantycznej miłości została wykorzystana przez memy religii? Z pewnością byłby to Dobry Trik. Sprawiałby, że ludzie sądzą, iż jest sprawą honoru, by czuć się obrażonymi w odwecie atakować z furią wszystkich sceptyków, nie bacząc na własne bezpieczeństwo – nie wspominając o atakowanych. Uważają, że obiekt ich miłości w pełni na to zasługuje, że są zobowiązani do tępienia bluźnierców. /../ Powód, dla którego tak postępują jest dość oczywisty: pozwala im to zachować wszelkie konotacje niezbędne do darzenia Boga osobistąmiłością. /../ obiekt uwielbienia musi być jakiegoś rodzaju osobą/../.

 

Jedynie osoba może być w zwykłym sensie rozczarowana tym, że postąpiłeś niewłaściwie, wysłuchiwać twoich modlitw czy przebaczać ci /../. Ludzie chcą mieć Boga, którego można kochać i bać się tak samo, jak kocha się lub boi innych ludzi. „Religię słusznie nazwać by można rozdziałem pomnikowym w dziejach ludzkiego egotyzmu. Wszyscy bogowie – zarówno dzicy, jak kulturalni – mają to wspólne między sobą, że odzywają się na ludzkie wołania osobiste” – pisał James. – W religii wszystko wyraża się w formie osobistej i każdy człowiek religijny /../ wierzy, że bóstwo zajmuje się jego prywatnymi sprawami”.

Wydaje mi się jednak, iż największym draństwem jakiego dopuścili się kapłani w przeszłości, było wymyślenie piekłaz jego wiecznymi mękami.Dlaczego tak sądzę? Ponieważ każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu odczuwa instynktowny lęk przed śmiercią.A rolą religii (rytuałów, które mają w tym pomagać) jest uśmierzenietego wrodzonego lęku, aby człowiek był w stanie cieszyć się życiem, pomimo świadomości jego końca. Jednakże nie wykluczam możliwości, iż wizja kary piekła może czasami powstrzymywać ludzi przed wyrządzeniem bliźnim krzywdy, podłości lub zwykłego świństwa. Taka jest ludzka natura. 

 

W tej sytuacji wykorzystywanie przez duszpasterzy „kija” w postaci nigdy nie kończącej się kary piekła, po to tylko aby wymóc strachemuległość i podporządkować sobie owieczki, jest doprawdy szatańską zagrywką z ich strony. Świadczącą najwyraźniej o tym, iż ważniejsze jest dla nich aby poprzez strach mieć większą władzęnad wiernymi, niż to aby im pomagać pokonaćten strach podczas ziemskiej drogi życia. I to jest dopiero najwyższej klasy perfidia, która najlepiej świadczy o tym, czym tak naprawdę są religie. W książce Opus diaboli Karlheinza Deschnera w ten sposób przedstawiony jest ów problem:   

„Mimo, że papiestwo nigdy nie zdefiniowało wiary w piekło jako dogmatu, to jednak przysporzyło mu większych korzyści niż którakolwiek (zdefiniowana) prawda wiary /../ Najsławniejsze autorytety chrześcijaństwa nie ustawały w uświadamianiu tego, że piekło istnieje. Biblia wspomina o tym ponad 70 razy, 25 razy mówi o piekle Jezus /../. Naukę o piekle rozpowszechniali przez wiele stuleci również papieże: Wirgiliusz, Pelagiusz I, Innocenty III i IV i inni. /../

 

Katechizm rzymski ustalony przez sobór trydencki /../ uprzedza w mocnych słowach, że „bezbożni są w piekle wiecznie, pozbawieni światłości boskiego obrazu”, że zostają wrzuceni „w ogień wieczny” i cierpią ból, „jak przy biciu albo biczowaniu, albo też przy innego rodzaju karach cielesnych, spośród których największy ból sprawia udręka ognia”, tym bardziej, że „trwać będzie po wsze czasy” i potępieni „nigdy nie zdołają się uwolnić od towarzystwa diabłów!” /../ ów katechizm podkreśla: „Oto co duszpasterze powinni bardzo często uświadamiać wiernym”.  

Św.Tomasz: „Jeśli potępieni są skazani na wieczną karę, muszą wiedzieć, że jest ona wieczna, ponieważ świadomość ta jest z konieczności częścią ich kary”. Tertulian: „Jedną z większych rozkoszy oraz przyjemności życia w niebie, będzie nieskończona kontemplacja tortur, jakimi poddawani będą w piekle potępieni”. Ks. Ignacy Charszewski: „Któż by ostatecznie został się przy Bogu, gdyby nie bojaźń kary wiecznej? Bo i któż by po wykreśleniu kary piekła chciał słuchać Kościoła? Nie ma on do rozporządzenia Sybiru lub galer. Jego Sybirem, jego katorgą i galerami jest piekło” (Wtórna podróż do Ciemnogrodu)

 

Widać po tym, jak daleko posunęli się kapłani w potrzebie nastraszeniaswoich owieczek. To  wymagało sadystycznego geniuszu,ale też niewyobrażalnej wręcz perfidii i hipokryzji, gdyż idea piekła jest sprzecznaz ideą miłosiernego i miłującego ludzi Boga. Jedną z najsilniejszych potrzeb człowieka jest dążenie do władzy, jej posiadanie i rządzenie innymi ludźmi (pozostałość po zwierzęcych zachowaniach przewodzenia w stadzie), dlatego z czasem religie i ich kapłani, stali się absolutną władzączłowieka nad człowiekiem. Tyle, że uzurpowaną w imieniu bóstw/bogów, którzy „zarządzali” i „nakazywali” wyznawcom taki porządek rzeczy.

 

Trzeba przyznać, że idee religijne nadają się jak żadne inne (bo tak zostały pomyślane) do rządzenia ludźmi, podporządkowywania ich sobie i wykorzystywaniado realizacji własnych celów przedstawianych zazwyczaj jako „wyższe” i „jedynie słuszne”. Daniel Dennett w cytowanej wyżej książce, pisze:

„Religia wyłoniła się i rozwijała, lecz fakt ten nie dowodzi, że jest ona dla nas dobra. /../ Fakt, że religia przetrwała nie powinien nikogo dziwić. Jest ona oczyszczana, rewidowana i dopracowywana od tysięcy lat, miliony jej odmian wygasły w tym procesie, a w efekcie ma bardzo wiele właściwości, które ludzi przyciągają i bardzo wiele cech, które pozwalają przechowywać jej przepisy na te właściwości, ułatwiając zwalczanie lub zbijanie z tropu przeciwników i konkurentów oraz podtrzymując wierność zwolenników. /../

 

Religia oddziałuje na ludzi rozmaicie. U niektórych memy religii są mutualistyczne, przynosząc im niewątpliwe korzyści, jakich ludzie ci nie mogliby znaleźć gdzie indziej. /../ U innych memy religii są toksyczne, wykorzystują mniej chwalebne aspekty ich psychiki, grając na poczuciu winy, osamotnienia, tęsknocie za wyższą samooceną i odgrywaniem ważniejszej roli. /../ religie ewoluowały wbrew wszelkim tezom o „odwieczności” i „niezmienności” ich zasad, oraz że ewolucja ta zawsze była reakcją na ludzkie sądy wartościujące”.

Analizując krwawą i pełną przemocy historię religii, można założyć, iż kapłani już od bardzo dawna musieli być świadomi faktu, że tak naprawdę, to nie oni służą bogom lecz idea Boga służy im. Inaczej nie dopuszczaliby się tych wszystkich hańbiących ich stan zachowań, których przyczyną jest odrażająca żądza bogactw (chciwość), przemożna potrzeba władzy i panowania nad całym światem (chorobliwa mania wielkości), gigantyczna obłuda, pycha i tupet, oraz wiele, wiele innych brzydkich cech charakteru. Nieco inną perspektywę spojrzenia na ten problem proponuje Christopher Hitchens w  książce bóg nie jest wielki:

„Jedno należy stwierdzić kategorycznie. Religia pochodzi z okresu prehistorii rodzaju ludzkiego, kiedy nikt – nawet potężny Demokryt, który doszedł do wniosku, że materia składa się z atomów – nie miał najmniejszego pojęcia, co tak naprawdę się dzieje. Sięga ona czasów rozkrzyczanego i pełnego strachu niemowlęctwa i jest niemowlęcą próbą zaspokojenia niezbywalnej potrzeby wiedzy (jak również potrzeby komfortu, bezpieczeństwa oraz innych potrzeb wieku niemowlęcego). Dzisiaj nawet najmniej wykształcone z moich dzieci wie bez porównania więcej na temat naturalnego porządku świata, niż którykolwiek z założycieli religii /../ Wszystkie próby pogodzenia wiary z nauką i racjami rozumu są skazane na porażkę i dokładnie z tego właśnie powodu są śmieszne i groteskowe”.

Czas na podsumowanie powyższych argumentów. Nawet gdyby przyjąć najkorzystniejszą dla religii wersję wydarzeń i założyć, iż od zawsze chciały one uczynić człowieka LEPSZYM i podnieść go na wyższy stopień człowieczeństwa (podobnie jak to uczyniła nauka), tylko wielce ułomna natura ludzka broniła się przed tym wszelkimi możliwymi sposobami – to historia temu przeczy. Religie bowiem żyły i żyją z grzechu i tak naprawdę nigdy im nie zależało na tym, by człowiek stawał się lepszy. Wystarcza im, że będzie grzeszył, lecz miał  poczucie winy, co najlepiej tłumaczy przypowieść o zaginionej owcy (Łk 15,4-10): w niebie aniołowie nie będą cieszyć się z doskonałych moralnie wyznawców, lecz z tych, którzy będą błądzić, lecz w końcu się nawrócą na jedynie słuszną wiarę.

 

Długo jeszcze mógłbym wymieniać różne wady religii, które je całkowicie dyskwalifikują do odgrywania roli równoprawnego narzędzia rozumu, pozwalającego ludzkości poznawać świat pospołu z nauką, bo też i sporo się ich nazbierało przez te wszystkie wieki obskurantyzmu i hipokryzji, praktykowanych i propagowanych pod sztandarami religijnych idei. Jakby nie patrzeć na ten teologiczno-społeczny problem (szczególnie w kontekście historycznym), nic nie przemawia za trafnością owej papieskiej analogii o „dwóch skrzydłach”, dzięki którym ponoć szybująca nauka i religia pozwalają ludzkości z wysoka poznawać świat.

 

Chyba, że ów światły papież-poeta, nawiązał w niej do mitu o Dedalu i Ikarze i ten pierwszy symbolizował Naukę, a ten drugi Religię, to wtedy można byłoby zgodzić się od biedy z trafnością tej analogii. Inaczej nic za nią nie przemawia,.. a już na pewno nie świadectwa historii, pokazujące owo specyficzne religijne „pozwalanie” rozumowi ludzkiemu poznawać świat, rzeczywistość jak i samego człowieka. Kto jak kto, ale ten święty papież powinien o tym wiedzieć, czyż nie mam racji?

 

Sierpień 2018 r.                                  ---- KONIEC----

 

    

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 597 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Najbardziej szalony grant Templetona jak dotąd: Ewolucja i “ofiarna miłość”   Coyne   2020-01-20
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „B”.   Ferus   2020-01-19
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości. Suplement „A”.   Ferus   2020-01-12
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (III)   Ferus   2020-01-05
Murem za czarną zarazą   Koraszewski   2019-12-30
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości (II)   Ferus   2019-12-29
Jak Bóg stworzyl kiłę i dlaczego było to dobre   Kruk   2019-12-28
Najdłużej trwająca mistyfikacja w dziejach ludzkości   Ferus   2019-12-22
Moje ostatnie jasełkowe refleksje   Ferus   2019-12-15
Papież Franciszek, „Pieśń o Rolandzie” i imam Al-Tayeb   Meotti   2019-12-12
Refleksje sprzed lat: Podstępna działalność Szatana i inne.   Ferus   2019-12-08
Chrześcijaństwo, Zagłada i syjonizm   Koraszewski   2019-12-02
Bajka-nie bajka o powstaniu religii   Ferus   2019-12-01
Wskrzeszenie Józefy K.   Koraszewski   2019-11-26
Refleksje sprzed lat: Wartości chrześcijańskie   Ferus   2019-11-24
Byli ateiści, obecnie wierzący   Ferus   2019-11-17
Dewocja to pobożność? Czyli wizyta u starszej pobożnej pani.   Ferus   2019-11-10
Biskupa czerep rubaszny   Koraszewski   2019-11-08
Sen mara, Bóg wiara, nieśmiały głos podświadomości, czy bezsensowne rojenia senne?   Ferus   2019-11-03
Refleksje sprzed lat: „Proporcje krzyku i smaku”   Ferus   2019-10-27
Trudne początki mitu   Ferus   2019-10-20
Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14
Bóg bez państwa i państwo bez Boga   Koraszewski   2019-07-12
Apostołowie Nowego Ładu. Czyli ludzie pogodzeni z nieubłaganymi prawami natury.   Ferus   2019-07-07
Pamięć i odrzucona tożsamość   Koraszewski   2019-06-27
O znaczeniu świeckich usług medycznych   Igwe   2019-06-22
Bezlitosne Miłosierdzie Boże   Ferus   2019-06-16
Dziecko i jego I Komunia Święta   Ferus   2019-06-09
Tajemnica zawodowa duchownych   Ferus   2019-06-02
Rozmyślając nad sensem życia (VIII)   Ferus   2019-05-26
Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12
De non existentia Dei   Koraszewski   2019-05-06
Rozmyślając nad sensem życia (V)   Ferus   2019-05-05
Nieszczęsny ateizm. List do przyjaciela   Koraszewska   2019-05-04
Ewangelia według pana Jeża   Koraszewski   2019-05-02
Biły się dwa bogi   Koraszewski   2019-04-29
Rozmyślając nad sensem życia IV.   Ferus   2019-04-28
Ani nie manifest, ani nie tak nowego ateizmu   Koraszewski   2019-04-26
Wzrastająca obecność boga   Koraszewski   2019-04-22
Rozmyślając nad sensem życia (III)   Ferus   2019-04-21
Dziękujmy Panu, korona cierniowa ocalona   Koraszewski   2019-04-19
Czary, zagrożenie bezpieczeństwa i prawo szariatu   Igwe   2019-04-16
Rozmyślając nad sensem życia (II).   Ferus   2019-04-14
Dlaczego ateiści walczą o prawo wyjścia z cienia w Afryce i nie tylko w Afryce?   Igwe   2019-04-10
Rozmyślając nad sensem życia   Ferus   2019-04-07
Krzywdy wyrządzone ludzkości przez naukę   Ferus   2019-04-01
Zdobywca nagrody Templetona i jego nonsensy w „Scientific American”   Coyne   2019-03-28
Mały Traktat o duszy dziecka poczętego tak lub inaczej   Koraszewski   2019-03-26
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia? (II)   Ferus   2019-03-24
Zwalczanie oszukańczych kapłanów i komercjalizacji religii w Republice Południowej Afryki   Igwe   2019-03-23
Dlaczego musiałem zostać ateistą   Ferus   2019-03-17
Eks-ateistka obnaża nędzę ateizmu   Koraszewski   2019-03-07
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-03-03
Trzy dni, które nie wstrząsną Kościołem   Koraszewski   2019-02-25
Ego kontra Świadomość II. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-24
Kiedy największa na świecie sunnicka instytucja religijne potępi swój kolonializm?    Shoaaib   2019-02-24
Artykuł w ”New York Times”: Nauka może uczyć się od religii   Coyne   2019-02-20
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-17
Papież ucałował notorycznego islamistycznego antysemitę   Meotti   2019-02-12
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia?   Ferus   2019-02-10
Płaska Ziemia: kwestia wiedzy czy wiary? (II)   Ferus   2019-01-27
Płaska Ziemia: czyli kwestia wiedzy czy wiary?   Ferus   2019-01-20
Zachodni apologeci ekstremizmu   Rafizadeh   2019-01-19
Refleksje po lekturze „Ateisty”   Ferus   2019-01-13
Czy Afryce potrzebna jest religijna reformacja?   Igwe   2019-01-08
Eksperci od „prawdziwej” wolności i grzechu   Ferus   2019-01-06
Ośmioletnia panna młoda   Rafizadeh   2019-01-02
Intrygujące pytanie papieża Franciszka   Ferus   2018-12-30
Tak, jest wojna między nauką a religią   Coyne   2018-12-29
Jasełkowo-teologiczne refleksje dziadka „Maryi panienki”.   Ferus   2018-12-23
Pogodzenie nauki i religii?   Coyne   2018-12-21
Adwokat diabła II.Czyli religijna wersja ludzkich umiejętności „poszukiwania wyjścia”.   Ferus   2018-12-16
Adwokat diabła. Czyli religijne racje zastępujące prawdę.   Ferus   2018-12-09
Duchowni wypaczają religię i mordują kobiety   Reza   2018-12-03
Niechciany dar Boga. Czyli trudności z akceptacją nieuniknionego.   Ferus   2018-12-02
W Nigerii porzucenia religii jest ryzykownym przedsięwzięciem   Igwe   2018-11-29
Człowiek musi w coś wierzyć. Podsumowanie.   Ferus   2018-11-25
 “Islam przeżywa ostre starcie z nowoczesnością i wymaga reform”     2018-11-22
Człowiek musi w coś wierzyć. Schizma arcybiskupa Lefebvre'a   Ferus   2018-11-18
Człowiek musi w coś wierzyć. Mariawici.   Ferus   2018-11-11
Boski niebyt, nauka i patriotyzm   Koraszewski   2018-11-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk