Prawda

Piątek, 18 października 2019 - 18:12

« Poprzedni Następny »


Człowiek musi w coś wierzyć. Savonarola, Luter i inni


Lucjan Ferus 2018-10-28


W niniejszym odcinku przedstawię (w kolejności chronologicznej) następnych reformatorów religijnych, których burzliwą i nierzadko tragiczną historię, opisał Andrzej J.Sarwa w książce Herezjarchowie i schizmatycy. Przypomnę tylko, iż w tym cyklu chcę pokazać w kontekście historycznym ewolucję idei Boga oraz religijnych wierzeń, mającą miejsce w wielu religiach wywodzących się z Biblii. Jednakże traktując ją w dość swobodny sposób przez założycieli owych religii, jakby nie chodziło o natchnione (wg religii) słowo Boże.

Zacznę od Hieronima Savonaroli o którym autor w/wym. pozycji pisze, iż „nie można go nazwać heretykiem, ani schizmatykiem, chociaż był buntownikiem przeciw istniejącemu porządkowi /../ Można go chyba nazwać reformatorem, co poróżniło go z papiestwem do tego stopnia, iż musiał stracić życie”. W dalszej części książki czytamy:

„W 1489 r. ojciec Hieronim zaczął wygłaszać kazania we Florencji. Kazania wspaniałe, improwizowane, które rzucały przed nim tłumy na kolana i wyciskały łzy szczerego żalu. Sława dominikanina rosła, potężniała najpierw we Florencji, potem w całej Italii. Świat topił się w gnoju, Kościół topił się w gnoju, a Rzym przypominał dół kloaczny. Rozpustny, o splamionych krwią i symonią dłoniach papież Aleksander VI był niejako symbolem tamtych czasów.

 

Hieronim nie zważał na możnych tego świata i grzmiał z kazalnicy, chłostał do krwi swym giętkim językiem i piętnował. I lud, i tych, którzy nim rządzili. Domagał się poprawy, domagał się reform, domagał się pokuty i groził! /../ Gdy jeszcze Savonarola /../ wprowadził w mieście rodzaj terroru, zmuszając ludzi do wyrzeczenia się nie tylko niegodziwych, ale i godziwych przyjemności, miarka się przebrała. Postanowiono pozbyć się Hieronima. Zwrócono oczy na papieża. /../

 

Wówczas stało się to, co od samego początku tej niebywałej kariery Hieronima zdawało się nieuniknione – zaatakował papieża, ciskając na jego głowę najcięższe oskarżenia. I cóż z tego, że prawdziwe? Aleksander VI odpowiedział klątwą. /../ Lud odetchnął. Znów pito na umór, znów uprawiano hazard, znów wolno było łajdaczyć się w zamtuzach! Lecz mnich nie złożył broni. /../ Ale nie wygrał. Papież nie miał zamiaru dłużej tolerować mnicha, który – chociaż nie dosłownie – napluł mu w twarz.

 

Postraszył florentczyków interdyktem, a to oznaczało, iż w mieście nie odprawi się ani jedna msza, noworodek nie zostanie ochrzczony, nie zaślubi się narzeczonych, nie odpuści grzechów, a konających nie zawiedzie poprzez sakrament namaszczenia na drogę wiodącą ku zbawieniu. Florencja oniemiała z przerażenia. /../ ojciec Hieronim aresztowany, osadzony w więziennym lochu, torturowany /../ przeżywał gorycz klęski, widząc zmartwychwstanie łajna i brudu /../ Dnia 23.05.1498 r. zamordowano Savonarolę, którego jedyną zbrodnią było pragnienie przywiedzenia całego świata do radości Przedwiecznego. Trupa spalono, popioły rozsypano”.  

Na powyższym przykładzie widać jaką Kościół kat. miał wtedy olbrzymią władzę nad swymi wiernymi. Czy papież postraszył tamtejszych mieszczan, że wezwie przeciwko nim straż miejską, lub wojskowych najemników wykorzystywanych czasem w podobnych sytuacjach? Nie! Czy papież zagroził mieszczanom użyciem jakiejkolwiek siły i przemocy przeciwko nim? Albo rzuceniem na nich anatemy? Też nie! Zatem co ich tak wystraszyło, iż jak napisał autor: „Florencja oniemiała z przerażenia”?

 

Otóż przeraziła ich możliwość obłożenia interdyktem, czyli zaprzestaniem stosowania religijnych czynności RYTUALNYCH: nie będą odprawiane msze, nie będą udzielane chrzty, nie będzie ślubów kościelnych, spowiednicy nie będą wiernym odpuszczać grzechów, nie będzie udzielany sakrament ostatniego namaszczenia itp. Jakie będą tego konsekwencje dla wiernych? Prawdopodobnie zejdą z drogi ku zbawieniu. Jednakże czy prawdziwość istnienia „zbawienia” lub „drogi ku zbawieniu”, można w jakikolwiek sposób zweryfikować, czyli potwierdzić ich realność? Otóż nie! Można jedynie w to wierzyć i nic poza tym, więc tylko wierzących można tym przerazić i nikogo więcej.

 

Następny rozdział w/wym. pozycji nosi tytuł „Luter i inni” i jest w nim opisana historia powstania protestantyzmu. Jednak tylko fragmentarycznie ją przedstawię. Autor książki pisze:

„Człowiek, który doprowadził do rozdarcia Kościoła łacińskiego /../ miał w pewnym sensie przetartą drogę, ponieważ wcześniej podążali nią już Wiklif czy Hus. /../ Luter – jako młody kapłan zakonny – wciąż się lękał, doznawał rozterek, nie miał pewności co do tego, iż jest w stanie łaski. /../ Zgłębiał Biblię, szukając w niej wyjaśnienia swych wątpliwości i uspokojenia. /../ Żądza cielesna i grzech przypuszczały nań szturm za szturmem. /../ Luter był pewny, że żyje w grzechu, że jest przepełniony grzechem /../ Nie potrafił bowiem doświadczyć usprawiedliwienia przez uczynki”.

Dalej są przytoczone fragmenty jego zapisków, w których rozważał ów teologiczny problem, do momentu kiedy zrozumiał, co w istocie oznaczają słowa św.Pawła z „Listu do Rzymian”: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Kończy je w ten sposób: „Od tej pory poczułem się jak nowo narodzony, jak gdybym wszedł przez otwarte bramy raju. Ukazało mi się w odmiennym świetle całe oblicze Pisma”. Dalej czytamy:

„Od owej pory Luter wyznawał i głosił naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę i tylko przez wiarę, zapominając o tym, co na innym miejscu powiada Pismo, iż „wiara bez uczynków martwa jest”, nie dopuszczając do siebie myśli, iż może wyznawać herezję. W istocie tak było, albowiem przyjęcie poglądu, iż do zbawienia konieczna jest sama tylko wiara (samo w sobie heretyckie), pociągało za sobą zburzenie gmachu, całego gmachu ortodoksji religijnej”.  

Jakże często mylili się ci religijni reformatorzy w swych poglądach, choć byli święcie przekonani, iż przez cały czas stoją po stronie Prawdy i nawet o mały kroczek od niej nie odchodzą. O czym to może świadczyć? Czy nie o tym, iż wszystkie religie są wytworem ludzkich umysłów, dość zawodnych, jak się okazuje? Ewentualnie jak kto woli, może to świadczyć, iż Duch Święty jest w tych religiach nieobecny, gdyż on nie pozwoliłby na tak daleko idące pomyłki w głównej doktrynie. Czego zatem nauczał Marcin Luter?

„Kamieniem węgielnym nauki Lutra jest pogląd, iż jedynym źródłem wiary jest wyłącznie Pismo święte, zaś tradycja i urząd nauczycielski Kościoła nie mają żadnej wartości, przeto należy je bezwzględnie odrzucić. /../ do zbawienia wystarczy tylko wiara, człowiek bowiem sam z siebie nie może stać się doskonałym, /../ W wyniku przyjęcia tej koncepcji musiano odrzucić pokutę, jako nie mającą żadnej mocy usprawiedliwiającej /../ Z sakramentów zachował jedynie chrzest i Eucharystię. /../

 

Odnośnie Eucharystii, Luter zaprzeczył katolickiej nauce o transsubstancjacji (rzeczywistym przeistoczeniu chleba w ciało, a wina w krew Chrystusa), a przyjął wiklificką naukę o konsubstancjacji (chleb jest chlebem, wino jest winem, ale jednocześnie jest Ciałem Pańskim i Krwią Pańską). /../ Konsekwencją owych poglądów było odrzucenie sakramentalnego kapłaństwa i ogłoszenie, iż wszyscy ochrzczeni są kapłanami przy jednoczesnym zachowaniu (choć mówiło się o zniesieniu!) stanu duchownego z pastorami i biskupami-zwierzchnikami wspólnot.

 

Ponieważ doktryna luterańska odrzuca istnienie czyśćca, nie ma modlitw za zmarłych. Nie występuje również kult świętych. Świątynie są surowe i proste, nabożeństwa takie same. /../ Marcin Luter, zapoczątkowując dzieło zmian w Kościele (przypomnę, iż chodziło o PROTEST przeciwko sprzedaży odpustów za dusze czyśćcowe przez kapłanów Kościoła kat., przyp. LF), wskazał drogę innym, rozlicznym reformatorom, którzy niekoniecznie dokładnie szli w jego ślady, tworząc nowe i coraz nowe wyznania. Dziś protestantyzm /../ to cała mozaika wyznań i sekt. /../

 

A co Europa i świat zawdzięczają protestantyzmowi? /../ Otóż doprowadził on do znacznej desakralizacji codziennego życia społeczeństw, ściągnął je spod obłoków, kędy zostały wyniesione przez strzelistość gotyckich wież i postawił na ziemi, przykazując, by zajęły się doczesnością, a o wieczność i zbawienie zatroszczy się sam Bóg. Efektem tego jest kapitalizm, burzliwy rozwój nauki i techniki. Progresywizm. A na koniec? Na koniec konsumpcjonizm, materializm i … neopogaństwo”.

Jak zatem wygląda ta jedyna Prawda ponoć objawiona ludziom przez Boga, skoro w różnych religiach funkcjonuje w najlepsze tak wiele jej odmiennych (a nawet sprzecznych ze sobą) wersji? I nie są to jakieś małe, nic nie znaczące sekty, lecz wielkie, prężnie działające systemy religijne mające miliony wiernych wyznawców. A różnice w tychże „prawdach objawionych” są tak duże, iż nie sposób pogodzić je ze sobą i uznać, iż wszyscy mają rację i wyznają tę samą Prawdę. Weźmy przykładowo nauki następnego reformatora Jana Kalwina:

„Dla Kalwina punkt centralny stanowi przerażająca rzeczywistość żywego Boga, którego czci i służbie jest wyłącznie poświęcone nasze życie. /../ Twierdził on, że Bóg jest jedyną wolą we wszechświecie. Nasze życie i nasze umieranie, nasze cierpienia i nasza rozpacz w życiu doczesnym, jak i na tamtym świecie, są tylko w ręku owej wszechmocnej woli, która wyraża się w niezmiennych wyrokach Bożych. /../ Człowiek nie może przez nieskrępowany wybór zła potępić sam siebie; on w ogóle nie wybiera – on jest zbawiony albo potępiony. Bóg sprawił grzech pierworodny /../ który człowiek po prostu przyjął. /../

 

Zatem kamieniem węgielnym, na którym oparł Kalwin swą naukę, była predestynacja, czyli przeznaczenie – jednych ludzi do zbawienia, a innych na potępienie i nie miała tu żadnego, najmniejszego choćby znaczenia wola ludzka, ani wiara, ani uczynki. O wszystkim z góry zadecydował sam Bóg. Kalwin twierdził, że nie dlatego ludzie idą do piekła, bo grzeszą, lecz dlatego grzeszą, bo zostali potępieni. /../ Kalwin odrzucił tradycję, kult świętych, relikwii, obrazów, posty, hierarchię kościelną, celibat i śluby zakonne. /../

 

Obdarował genewczyków napisanym przez siebie nowym credo i katechizmem i wprowadził taką dyscyplinę /../, iż bardzo wielu nie mogło jej znieść. /../ Gmina kalwińska w sposób zorganizowany czuwała nad życiem wiernych, ingerując w ich sprawy prywatne i bynajmniej nie godząc się, aby każdy mógł wierzyć tak jak chce i w to, co mu się podoba. Nader chętnie i nader często karano winowajców nie tylko upomnieniami, ale i śmiercią. /../ Gdy umierał w 1564 r. jego serce radowało się, iż jego myśl została zaszczepiona w wielu krajach. /../

 

Rozwój protestantyzmu był bardzo szybki. /../ Po oderwaniu się od macierzystego Kościoła rzymskiego /../ powstawało coraz więcej i coraz bardziej różnorodnych sekt i wyznań /../ np.: kwakrzy, purytanie, metodyści, adwentyści Dnia Siódmego, zielonoświątkowcy i wiele, wiele innych. /../ Dziś liczba sekt i wyznań biorących początek ze wspólnego źródła, jakie stanowi nauka Lutra po przerobieniu jej i zmodyfikowaniu (często tak, iż prawie wcale nie przypomina pierwowzoru), idzie w setki, tworząc prawdziwą mozaikę” (wg w/wym. pozycji).

Każdy z tych opisanych przypadków „reformowania” Biblii (człowiek może reformować Słowo Boże?! Ciekawe!) potwierdza moją tezę, iż wszystkie religie są dziełem ludzi. Jest to dla mnie bardzo wyraźnie widoczne, ale może dlatego, iż nie patrzę na religie z perspektywy wiary (czyli „na kolanach”) lecz z perspektywy religioznawstwa, czyli jakby nie patrzeć – rozumu. Jeszcze jeden przykład, który chcę przytoczyć w tym odcinku. Autor książki pisze:

„Korneliusz Janseniusz urodził się w 1585 r. w Holandii. /../ Przez całe twórcze życie najbardziej interesował go problem łaski, który starał się rozwikłać, opierając się na dziełach św.Augustyna. Owocem jego dwudziestoletnich przemyśleń była książka Augustinus zawierająca całą naukę dotyczącą owej kwestii. /../ Janseniusz jako wierny syn Kościoła, napisane dzieło – owoc życia, z którego bez wątpienia był bardzo dumny – złożył w Rzymie, prosząc o ocenę i aprobatę.Czyniąc to, nie dopuszczał do siebie myśli, iż może ono zostać uznane za heretyckie i potępione /../.

 

Ogłoszona w 1653 r. bulla papieska w zdecydowany sposób potępiła jansenizm. Ale byłby w błędzie ten, kto by sądził, iż spełniła pokładane w niej nadzieje. Wręcz przeciwnie – dolała tylko oliwy do ognia. /../ Wreszcie papież Klemens XI postanowił definitywnie rozprawić się z jansenizmem. W 1713 r. wydał osławioną bullę Ungenitus, w której potępił wszystkie heretyckie poglądy jansenistów. Oto niektóre z nich:

 

1.Łasce boskiej nikt nie może się oprzeć. Ale jeśli Stworzyciel jej nie udziela, to człowiek może jedynie grzeszyć. 2.Kochać wolno (i trzeba) tylko Boga, zaś każda inna miłość, to nic innego, jeno grzech śmiertelny. 3.Lęk przed ewentualną karą w życiu pozagrobowym, to również grzech. 4.Grzechem będzie też modlitwa grzesznika. 5.Ci ostatni bowiem nie są członkami Kościoła, który składa się wyłączne ze świętych. 6.Zanim penitent nie wypełni nałożonej nań przez kapłana pokuty po spowiedzi, nie wolno mu udzielać rozgrzeszenia. Itd. /../.

 

Papieżowi Klemensowi zdawało się, iż jego bulla przywróci wreszcie spokój w Kościele, ale tak mu się tylko zdawało. Stało się bowiem wręcz odwrotnie – jej publikację przyrównać można do włożenia kija w mrowisko. /../ Wszystko zatem zostało po staremu – spory, klątwy, walki i oszczerstwa trwały w najlepsze za pontyfikatów kolejnych papieży /../ a Francja stała się głównym bastionem jansenizmu, który plenił się na jej terenie bez większych przeszkód”.

Jaka jest prawdziwa przyczyna tych wszystkich religijnych sporów (z których tylko nieliczne tu przedstawiłem)? Dlaczego ludziom zawsze tak trudno było (i jest nadal) uwierzyć w jedną prawdę, skoro przyjęto już w w/wym. religiach, że istnieje jeden, jedyny Bóg? Biorąc zatem logicznie, powinna też obowiązywać jego wyznawców jedna i ta sama prawda, czyż nie? Jaka jest więc przyczyna tego, iż tak się nie dzieje? Myślę, iż są przynajmniej dwie przyczyny: prawd abstrakcyjnych (a do takich zaliczają się „prawdy” religijne) nie sposób potwierdzić empirycznie i rozumowo, np. logicznie, można tylko wierzyć w ich prawdziwość. Skoro tak, otwiera się pole dla wyobraźni i dowolnej interpretacji.

 

Druga jest taka, że ludzkość w czasie swej historii nie poznawała prawdy o bogach/Bogu, lecz sama je tworzyła (wpierw nieświadomie, później coraz bardziej świadomie) w przekonaniu, iż jej duchowi przewodnicy i religijni myśliciele odkrywają jej różne aspekty. Myślę, iż te dwie przyczyny, plus naczelna zasada, iż człowiek przecież musi w coś wierzyć, leżą u podstaw tego stanu rzeczy, który przedstawiony jest w cytowanych przeze mnie fragmentach. Nie oddają one oczywiście całościowego obrazu tego problemu, ale pozwalają przynajmniej – tym, którzy rozumieją jego istotę – wyciągnąć właściwe wnioski.

 

Październik 2018 r.                            ----- cdn.-----                 

 

   

 

           

 

 

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 576 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Jak Bóg ogarnia swoje dzieło   Ferus   2019-10-13
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (V)   Ferus   2019-10-06
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców IV   Ferus   2019-09-29
Katolicka Afryka i jej niepokoje   Igwe   2019-09-27
Turcja: ucieczka od religii?   Bulut   2019-09-25
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (III)   Ferus   2019-09-22
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców (II)   Ferus   2019-09-15
Uduchowiony erotyzm bogów i wyznawców   Ferus   2019-09-08
Zlecenie walki z szatanem   Koraszewski   2019-09-02
Mrówki i ludzie. Czyli niepokojące podobieństwo „korony stworzenia” do bezrozumnych owadów.   Ferus   2019-09-01
Jabłko, które jabłkiem nie było   Ferus   2019-08-25
Ta miłość zaczęła się od strachu   Koraszewski   2019-08-24
Problem „ukrywającego się Boga”.   Ferus   2019-08-18
Hipoteza Boga kontra nauka (IV)   Ferus   2019-08-11
Na początku był jakiś Jezus   Koraszewski   2019-08-05
Hipoteza Boga kontra nauka (III)   Ferus   2019-08-04
Hipoteza Boga kontra nauka (II)   Ferus   2019-07-28
Hipoteza Boga kontra nauka   Ferus   2019-07-21
Apostołowie Nowego Ładu (II)   Ferus   2019-07-14
Bóg bez państwa i państwo bez Boga   Koraszewski   2019-07-12
Apostołowie Nowego Ładu. Czyli ludzie pogodzeni z nieubłaganymi prawami natury.   Ferus   2019-07-07
Pamięć i odrzucona tożsamość   Koraszewski   2019-06-27
O znaczeniu świeckich usług medycznych   Igwe   2019-06-22
Bezlitosne Miłosierdzie Boże   Ferus   2019-06-16
Dziecko i jego I Komunia Święta   Ferus   2019-06-09
Tajemnica zawodowa duchownych   Ferus   2019-06-02
Rozmyślając nad sensem życia (VIII)   Ferus   2019-05-26
Rozmyślając nad sensem życia (VII)   Ferus   2019-05-19
Rozmyślając nad sensem życia (VI)   Ferus   2019-05-12
De non existentia Dei   Koraszewski   2019-05-06
Rozmyślając nad sensem życia (V)   Ferus   2019-05-05
Nieszczęsny ateizm. List do przyjaciela   Koraszewska   2019-05-04
Ewangelia według pana Jeża   Koraszewski   2019-05-02
Biły się dwa bogi   Koraszewski   2019-04-29
Rozmyślając nad sensem życia IV.   Ferus   2019-04-28
Ani nie manifest, ani nie tak nowego ateizmu   Koraszewski   2019-04-26
Wzrastająca obecność boga   Koraszewski   2019-04-22
Rozmyślając nad sensem życia (III)   Ferus   2019-04-21
Dziękujmy Panu, korona cierniowa ocalona   Koraszewski   2019-04-19
Czary, zagrożenie bezpieczeństwa i prawo szariatu   Igwe   2019-04-16
Rozmyślając nad sensem życia (II).   Ferus   2019-04-14
Dlaczego ateiści walczą o prawo wyjścia z cienia w Afryce i nie tylko w Afryce?   Igwe   2019-04-10
Rozmyślając nad sensem życia   Ferus   2019-04-07
Krzywdy wyrządzone ludzkości przez naukę   Ferus   2019-04-01
Zdobywca nagrody Templetona i jego nonsensy w „Scientific American”   Coyne   2019-03-28
Mały Traktat o duszy dziecka poczętego tak lub inaczej   Koraszewski   2019-03-26
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia? (II)   Ferus   2019-03-24
Zwalczanie oszukańczych kapłanów i komercjalizacji religii w Republice Południowej Afryki   Igwe   2019-03-23
Dlaczego musiałem zostać ateistą   Ferus   2019-03-17
Eks-ateistka obnaża nędzę ateizmu   Koraszewski   2019-03-07
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-03-03
Trzy dni, które nie wstrząsną Kościołem   Koraszewski   2019-02-25
Ego kontra Świadomość II. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-24
Kiedy największa na świecie sunnicka instytucja religijne potępi swój kolonializm?    Shoaaib   2019-02-24
Artykuł w ”New York Times”: Nauka może uczyć się od religii   Coyne   2019-02-20
Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości?   Ferus   2019-02-17
Papież ucałował notorycznego islamistycznego antysemitę   Meotti   2019-02-12
Czy religijne prawdy są zbyt trudne do zrozumienia?   Ferus   2019-02-10
Płaska Ziemia: kwestia wiedzy czy wiary? (II)   Ferus   2019-01-27
Płaska Ziemia: czyli kwestia wiedzy czy wiary?   Ferus   2019-01-20
Zachodni apologeci ekstremizmu   Rafizadeh   2019-01-19
Refleksje po lekturze „Ateisty”   Ferus   2019-01-13
Czy Afryce potrzebna jest religijna reformacja?   Igwe   2019-01-08
Eksperci od „prawdziwej” wolności i grzechu   Ferus   2019-01-06
Ośmioletnia panna młoda   Rafizadeh   2019-01-02
Intrygujące pytanie papieża Franciszka   Ferus   2018-12-30
Tak, jest wojna między nauką a religią   Coyne   2018-12-29
Jasełkowo-teologiczne refleksje dziadka „Maryi panienki”.   Ferus   2018-12-23
Pogodzenie nauki i religii?   Coyne   2018-12-21
Adwokat diabła II.Czyli religijna wersja ludzkich umiejętności „poszukiwania wyjścia”.   Ferus   2018-12-16
Adwokat diabła. Czyli religijne racje zastępujące prawdę.   Ferus   2018-12-09
Duchowni wypaczają religię i mordują kobiety   Reza   2018-12-03
Niechciany dar Boga. Czyli trudności z akceptacją nieuniknionego.   Ferus   2018-12-02
W Nigerii porzucenia religii jest ryzykownym przedsięwzięciem   Igwe   2018-11-29
Człowiek musi w coś wierzyć. Podsumowanie.   Ferus   2018-11-25
 “Islam przeżywa ostre starcie z nowoczesnością i wymaga reform”     2018-11-22
Człowiek musi w coś wierzyć. Schizma arcybiskupa Lefebvre'a   Ferus   2018-11-18
Człowiek musi w coś wierzyć. Mariawici.   Ferus   2018-11-11
Boski niebyt, nauka i patriotyzm   Koraszewski   2018-11-07
Człowiek musi w coś wierzyć. Raskolnicy, Swedenborg.   Ferus   2018-11-04
Człowiek musi w coś wierzyć. Savonarola, Luter i inni   Ferus   2018-10-28
Allah stworzył kobiety, żeby były w domach     2018-10-25
Prawdziwy opór przeciw fanatyzmowi   Chesler   2018-10-24
Człowiek musi w coś wierzyć. Kontynuacja.   Ferus   2018-10-21
List Einsteina kwestionujący religię, biblię i ideę Boga jest znowu na sprzedaż   Coyne   2018-10-19
Jak ekstremistyczny rząd traktuje dziewczynki i kobiety   Bulut   2018-10-19
Szatan pierwszej klasy   Kruk   2018-10-15
Przemyślana odmowa przymusowej relokacji uchodźców   Ferus   2018-10-14
Kiedy rzeczywistość zaprzecza religijnej fikcji. Czyli refleksje nad listem papieża Franciszka do ludu Bożego.   Ferus   2018-10-07
Rozum uskrzydlony wiarą (III)   Ferus   2018-09-30
Rozum uskrzydlony wiarą (II)   Ferus   2018-09-23
Rozum uskrzydlony wiarą   Ferus   2018-09-16
Zbrodnie Boga czy zbrodnie ludzi w imieniu Boga?   Ferus   2018-09-09
Kiedy stworzenie czuje się lepsze od Stwórcy.   Ferus   2018-09-02
Na skrzydłach Nauki i Wiary (III)   Ferus   2018-08-26
Na skrzydłach Nauki i Wiary (II)   Ferus   2018-08-19
Na skrzydłach Nauki i Wiary   Ferus   2018-08-12
Religia i strach, historia hidżabu   Rafizadeh   2018-08-10
Dziecko, grzech i kochający Ojciec w niebie   Ferus   2018-08-05
Refleksje sprzed lat: Na skrzydłach Nauki i Wiary II.   Ferus   2018-07-29

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk