Prawda

Niedziela, 1 października 2023 - 11:24

« Poprzedni Następny »


Trwałość laktazy w populacjach pijących mleko: ponowna ocena klasycznej historii z ewolucji człowieka


Jerry A. Coyne 2022-08-19

Egipskie malowidło (Źródło: Wikimedia Commons)
Egipskie malowidło (Źródło: Wikimedia Commons)

Klasyczna opowieść o „koewolucji genów i kultury” u ludzi – pogląd, że nasze zachowanie zmieniło naciski selekcyjne, które na nas oddziaływały – to ewolucja „trwałości laktazy” (LP) w ciągu ostatnich czterech tysięcy lat. LP to cecha, która pozwala spożywać dużo mleka lub produktów mlecznych bez odczuwania skutków ubocznych w postaci niestrawności, wzdęć lub biegunki.


Oczywiście małe dzieci są w stanie tolerować mleko podczas karmienia, ale po odstawieniu od piersi wiele z nich nie toleruje już mleka – nie tolerują laktozy (LI).


Uzyskanie LP, która umożliwia picie mleka i spożywanie produktów mlecznych w wieku dorosłym bez złego wpływu, opiera się na pojedynczych mutacjach w regionie kontrolnym genu produkującego laktazę, cukier znajdujący się w mleku. Mutacje te powstały osobno, ale dopiero po rozpoczęciu przez ludzi działalności „pasterskiej”: picia mleka od udomowionych owiec, kóz i krów. A mutacje działają tak, że laktaza jest włączona nawet po odstawieniu od piersi. (Nie wiadomo, dlaczego ludzie wyłączają gen po odstawieniu od matki, ale przypuszczalnie wiąże się to z metabolicznymi kosztami produkcji enzymu, którego nie używali nasi przodkowie, którzy nie pili mleka do około 10 000 lat temu – kiedy rozpoczęło się rolnictwo i udomowienie zwierząt.)


Na podstawie analizy skamieniałego DNA stwierdzono, że mutacje LP zaczęły rozprzestrzeniać się w Europie (począwszy od dzisiejszej Turcji) około 4000 lat temu. Tak więc klasyczna historia – ta, której uczyłem na zajęciach z ewolucji – mówi, że ludzie zaczęli pić mleko hodowanego bydła, a to dawało korzyść zachowaniu zdolności do aktywnego trawienia mleka nawet po odstawieniu od piersi. Ergo, dobór naturalny ze względu na korzyści odżywcze mleka doprowadził do rozprzestrzeniania się mutacji LP, ponieważ ich nosiciele mogli mieć lepsze zdrowie (ergo więcej potomstwa) niż osoby, które wyłączają enzym po odstawieniu od piersi.


Prowadzi to do „koewolucji”, która obejmuje klasyczną opowieść ewolucyjną: zmiana ludzkiego zachowania (chów zwierząt na mleko) doprowadziła do selekcji pod kątem trwałości enzymu trawiącego mleko, a tym samym do ewolucji genetycznej. Teza o „koewolucji” jest zgadywaniem, że zdolność do trawienia mleka bez skutków ubocznych spowodowała, że ludzie hodowali jeszcze więcej zwierząt mlecznych, intensyfikując dobór na posiadanie LP, a więc częstotliwość genu LP stale wzrastała.


Nowy artykuł w „Nature”, który jest reklamowany w mediach społecznościowych, sprzeciwia się tej klasycznej historii, sugerując, że jest ona bardziej złożona, niż wcześniej sądzono. Chociaż nowe wyniki są reklamowane jako obalające wcześniejszą historię, tak naprawdę nie są. Nadal widzimy ewolucję genetyczną człowieka, promowaną przez zmiany w kulturze, a picie mleka nadal daje korzyści reprodukcyjne. Nowa część historii polega po prostu na tym, że ta korzyść reprodukcyjna nie pojawia się stale (jak sądzono wcześniej), ale głównie w czasach głodu i chorób, kiedy ci, którzy nie mogli strawić laktozy, byli w bardzo niekorzystnej sytuacji, ponieważ biegunka spowodowana nietolerancją laktozy przyczyniała się do śmierci osób chorych lub niedożywionych. To pewien zwrot w głównej historii, ale nie obala jej całkowicie. Nadal istnieje związek między kulturą a ewolucją człowieka, LP nadal ma przewagę reprodukcyjną, która prowadzi do doboru naturalnego i ewolucji genetycznej naszego gatunku. Różnica polega na tym, jak i kiedy działa dobór (patrz „Podsumowanie” na dole).


Kliknij na link pod zrzutem ekranu poniżej, aby przeczytać, lub możesz pobrać plik PDF tutaj. „Nature” uznała to za godne  dwóch  artykułów w News and Views w tym samym numerze: (tutaj i tutaj).


https://www.nature.com/articles/s41586-022-05010-7?WT.ec_id=NATURE-202207&sap-outbound-id=C7565B59C905142462E69862AE42A07DF9B5A59B
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05010-7?WT.ec_id=NATURE-202207&;sap-outbound-id=C7565B59C905142462E69862AE42A07DF9B5A59B

Najpierw autorzy przedstawiają rozprzestrzenianie się spożycia produktów mlecznych na poniższym rysunku (im bardziej czerwony kolor, tym więcej mleka w Eurazji). Oszacowano to na podstawie częstości występowania glinianych skorup, które zawierały pozostałości mleka. Do 1500 roku p.n.e. używanie mleka było praktycznie powszechne.


Caption (from Nature): Interpolated time slices of the frequency of dairy fat residues in potsherds (colour hue) and confidence in the estimate (colour saturation) using two-dimensional kernel density estimation. Bandwidth and saturation parameters were optimized using cross-validation. Circles indicate the observed frequencies at site-phase locations. The broad southeast to northeast cline of colour saturation at the beginning of the Neolithic period illustrates a sampling bias towards earliest evidence of milk use. Substantial heterogeneity in milk exploitation is evident across mainland Europe. By contrast, the British Isles and western France maintain a gradual decline across 7,000 years after first evidence of milk about 5500 BC. Note that interpolation can colour some areas (particularly islands) for which no data are present.
Caption (from Nature): Interpolated time slices of the frequency of dairy fat residues in potsherds (colour hue) and confidence in the estimate (colour saturation) using two-dimensional kernel density estimation. Bandwidth and saturation parameters were optimized using cross-validation. Circles indicate the observed frequencies at site-phase locations. The broad southeast to northeast cline of colour saturation at the beginning of the Neolithic period illustrates a sampling bias towards earliest evidence of milk use. Substantial heterogeneity in milk exploitation is evident across mainland Europe. By contrast, the British Isles and western France maintain a gradual decline across 7,000 years after first evidence of milk about 5500 BC. Note that interpolation can colour some areas (particularly islands) for which no data are present.

Jednym z powodów, dla których autorzy wątpią w klasyczną historię, jest to, że podczas gdy picie mleka przez dorosłych rozpoczęło się około 10 000 lat temu, gen LP (określony na podstawie sekwencjonowania „kopalnego DNA”) nie rozprzestrzenił się szeroko aż do około 4000 lat temu. Dlaczego? Mutacja LP jest dominująca, co oznacza, że mogła rozprzestrzenić się bardzo szybko, ponieważ nawet nosiciele jednej kopii mieliby przewagę reprodukcyjną. Ta czasowa dysproporcja doprowadziła autorów do zaproponowania alternatywnych hipotez dotyczących rozprzestrzeniania się alleli LP (jest ich kilka).


Ponadto, gdy autorzy próbowali skorelować częstość występowania allelu LP z częstością używania mleka (wyjaśnienie klasyczne), nie znaleźli żadnej korelacji – ten wzór był nie do odróżnienia od ogólnego wzrostu częstości w Europie niezależnie od spożycia mleka.


Jeszcze jeden zestaw danych doprowadził do nowej hipotezy. Jest to obserwacja, że osoby z LI w Wielkiej Brytanii i Chinach mogą nadal pić dużo mleka bez odczuwalnego wpływu na zdrowie lub reprodukcję (w Chinach ostatnio rozpowszechniło się picie mleka). Oczywiście teraz jest inaczej niż 4000 lat temu, ale jedna z różnic doprowadziła do dwóch hipotez autorów: rozprzestrzenianie się allelu LP było szczególnie silnie promowane w czasach prehistorycznych przez występowanie głodu i chorób – w tym chorób pochodzących często od zwierząt, udomowionych lub tych, które kręcą się wokół osad. (Jak zauważają autorzy: „około 61% znanych i około 75% pojawiających się dzisiaj chorób zakaźnych u ludzi pochodzi od zwierząt”).


Autorzy postawili więc dwie hipotezy, mechanizm kryzysowy i mechanizm chroniczny. Oto ich opis hipotez, które przetestowali (moje podkreślenia):

Biorąc pod uwagę powszechną prehistoryczną eksploatację mleka pokazaną tutaj i jej stosunkowo łagodne skutki dzisiaj u zdrowych osobników LNP, proponujemy dwa powiązane mechanizmy ewolucji LP. Po pierwsze, jak postulowano w sygn.24 szkodliwe konsekwencje zdrowotne spożywania pokarmów o wysokiej zawartości laktozy przez osoby z LNP byłyby dotkliwe podczas głodu, prowadząc do wysokiej, ale epizodycznej selekcji faworyzującej LP. Dzieje się tak dlatego, że biegunka wywołana laktozą może zmienić się ze stanu dokuczliwego w śmiertelny u osób poważnie niedożywionych, a jest większe prawdopodobieństwo konsumowania produktów mlecznych o wysokiej zawartości laktozy (niesfermentowane), gdy zostaną wyczerpane inne źródła pożywienia. To nazywamy „mechanizmem kryzysowym”, który przewiduje, że naciski na selekcję LP byłyby większe w czasach niestabilności przetrwania. Drugi mechanizm dotyczy zwiększonego obciążenia patogenami — zwłaszcza chorób odzwierzęcych — związanych z rolnictwem oraz zwiększoną gęstością i mobilnością populacji. Śmiertelność i zachorowalność z powodu ekspozycji na patogeny byłyby wzmocnione przez niewielkie skutki zdrowotne LNP u osób spożywających mleko – szczególnie biegunkę – z powodu utraty płynów i innych zaburzeń jelitowych, co prowadzi do zwiększonej selekcji na LP Nazywamy to „mechanizmem chronicznym”, który przewiduje, że presja selekcyjna LP wzrosłaby wraz z większą ekspozycją na patogeny.

Innymi słowy, korzyść reprodukcyjna wynikająca z posiadania allelu LP pochodziła z niekorzystnej sytuacji reprodukcyjnej (poprzez śmierć) osób z nietolerancją laktozy w czasach głodu i chorób.


Przetestowali obie hipotezy, korelując wskaźniki głodu i chorób wydedukowane na podstawie dowodów archeologicznych i paleontologicznych:


Mechanizm kryzysowy:
 „Niestabilność egzystencji” lub głód oceniano na podstawie prehistorycznych fluktuacji liczebności populacji, co, jak twierdzą autorzy, jest skorelowane z prawdopodobieństwem głodu (nie dostarczają żadnych dowodów na to ostatnie przypuszczenie). Ale korelacja daje znacznie lepsze dopasowanie do wzorca częstości alleli LP niż założenie jednolitej selekcji w czasie i przestrzeni.


Mechanizm chroniczny
: Autorzy postawili hipotezę, że częstotliwość chorób będzie korelować z prawdopodobieństwem „zoonoz” (chorób odzwierzęcych), co samo w sobie koreluje z czasową zmiennością gęstości zasiedlenia. Te dane, które według mnie byłyby skorelowane z „prehistorycznymi fluktuacjami wielkości populacji” powyżej, również wyjaśniały częstości występowania alleli LP lepiej niż założenie jednorodnego doboru.


Oczywiście nie ma powodu (i autorzy to mówią), by oba mechanizmy nie mogły działać razem. Co ciekawe, wskaźniki zagęszczenia zwierząt domowych nie wspierały „mechanizmu chronicznego”, chociaż pomiary proporcji dzikich zwierząt wokół ludzi to robiły. Oznacza to, że jeśli „mechanizm chroniczny” jest poprawny, ludzie łapali choroby nie od koni, psów, bydła lub owiec, ale od dzikich zwierząt (być może przy okazji ich zjadania).


Inne hipotezy, o których autorzy wspominają, ale których nie przetestowali, obejmują „picie mleka jako płynu stosunkowo wolnego od patogenów”, co pozwala na „wcześniejsze odstawienie od piersi, a tym samym zwiększenie płodności”. Dodam, że jeśli choroby są tu przyczyną, to nie muszą pochodzić bezpośrednio od przebywających w pobliżu zwierząt, ale zarazki mogą się rozpowszechniać przez picie skażonej wody, dając przewagę tym, którzy wolą mleko. Ale nie da się tego ocenić na podstawie danych archeologicznych.


Podsumowanie
: Na ostatniej stronie artykułu autorzy twierdzą, że obalili dominującą narrację:

Dominującą narracją na temat koewolucji mleczarstwa i LP jest mechanizm pozytywnego napędu, w którym częstotliwość LP wzrosła dzięki korzyściom żywieniowym i unikaniu negatywnych kosztów zdrowotnych związanych z konsumpcją mleka, ułatwiając rosnące poleganie na mleku, co dalej napędzało selekcję LP. Nasze odkrycia sugerują inny obraz. Spożycie mleka nie rosło stopniowo przez cały okres neolitu europejskiego z początkowo niskich poziomów, ale było raczej powszechne na początku w niemal całej populacji LNP. Pokazujemy, że skala użycia mleka w czasach prehistorycznych nie pomaga wyjaśnić trajektorii częstotliwości alleli LP w Europie, a zatem nie może również uwzględniać intensywności selekcji. Ponadto pokazujemy, że status LP ma niewielki wpływ na współczesne spożycie mleka, śmiertelność lub płodność, a konsumpcja mleka ma niewielki lub żaden szkodliwy wpływ na żyjące obecnie, zdrowe osoby.

Zamiast tego twierdzą, że znajdują poparcie dla wzrostu alleli LP zarówno w okresach głodu, jak i szczególnej ekspozycji na patogeny.


Cóż, dane są danymi, a ich wskaźniki lepiej pasują do tych danych niż klasyczna hipoteza – „dominująca narracja”. Nadal nie jestem przekonany, że wybrane przez nich czynniki, które mają wskazywać na głód lub choroby, są faktycznie skorelowane z samym głodem i chorobami, ale inni badacze z pewnością będą się w to zagłębiać.


Chcę natomiast podkreślić, że jeśli praca Eversheda in. jest poprawna, nadal nie obala historii „koewolucji” genów i kultury. „Koewolucja” nadal istnieje, fakt, że zmiana w ludzkiej kulturze wpłynęła na naszą ewolucję, a także fakt, że picie mleka zapewniało wyższą sprawność reprodukcyjną nadal pozostają. Zmieniła się tylko natura doboru. To prawda, że jest to znaczące rozszerzenie zrozumienia historii, ale słuchając mediów – społecznościowych lub innych – można by pomyśleć, że „klasyczna narracja” jest całkowicie błędna. Nie jest. Zasadniczo jest to nadal poprawne, ale sposób działania doboru może różnić się od tego, jaki zakładaliśmy. Media uwielbiają opowieści o tym, że „scenariusze ewolucji są złe”, i to wydaje się nadawać ton przynajmniej niektórym tekstom, jakie widziałem w wiadomościach i mediach społecznościowych.

 

___________________________

Reference: Evershed, R.P., Davey Smith, G., Roffet-Salque, M. et al. 2022. Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in EuropeNaturehttps://doi.org/10.1038/s41586-022-05010-7


Lactase persistence in populations that drink milk: a classic story of human evolution re-evaluated

Why Evolution Is True, 29 lipca 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis)". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1447 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22
Cuchnąca pułapka i przytulna kryjówka   Tonhasca Júnior   2022-10-21
Obraz Izraela na amerykańskich uniwersytetach   Mansour   2022-10-19
Kenia aprobuje GMO po 10 latach zakazu   Maina   2022-10-18
Pangenom jedwabnika morwowego   Novella   2022-10-14
Czy Samolubny gen zaszkodził publicznemu rozumieniu biologii?   Coyne   2022-10-13

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk