Prawda

Środa, 29 stycznia 2020 - 07:35

« Poprzedni Następny »


Prawo Izraela do samoobrony


Vic Rosenthal 2018-03-21


Kiedy byłem w szkole podstawowej, zostałem ukarany za uderzenie innego ucznia, który mnie uderzył. Fakt, że wyraźnie pamiętam szczegóły tego incydentu po ponad 60 latach, jest wskazówką, jak mocno odczułem niesprawiedliwość. Uważałem moje działanie za usprawiedliwione jako niezbędną samoobronę przed niesprowokowanym atakiem. Kierownik szkoły nie zgadzał się ze mną.

Jedną z najsilniej odczuwanych zasad zachodniej moralności i prawa jest prawo do samoobrony. W większości państw wolno zabić atakującego, kiedy człowiek uważa, że jego życie lub życie członka rodziny jest zagrożone. Nie wymaga się od człowieka, by pozwolił się zranić lub zabić, nawet jeśli działania, jakie musi podjąć, by bronić siebie, w innym wypadku uznane byłyby za niemoralne i nielegalne.


Istnieją silne argumenty na rzecz tego, że nawet skazani więźniowie mają konstytucyjne prawo stosowania przemocy w samoobronie w przepełnionym przemocą środowisku amerykańskich więzień. Więzienia są pełne przemocy i niebezpieczne, a władze nie są w stanie chronić wszystkich więźniów przy ograniczeniach budżetowych i innych. Kara więzienia nie wymaga jednak popełnienia samobójstwa, co w wielu wypadkach, jeśli człowiek się nie broni, to właśnie w więzieniu oznacza.  


Jest dobrze znane talmudyczne powiedzenie: “Jeśli ktoś przychodzi cię zabić, wstań i zabij go pierwszy” (Sanhedryn 72:1). Także islamski shariat uznaje prawo samoobrony (chociaż nie-muzułmanin może nie być w stanie skorzystać z niego przeciwko muzułmaninowi z innych przyczyn).  


Prawo do samoobrony jest także uznawane na arenie międzynarodowej. Karta ONZ (Roz. 1, Art. 2.4) mówi, że członkowie „powstrzymają się w swych stosunkach międzynarodowych od groźby użycia siły lub użycia jej przeciwko integralności terytorialnej lub niezawisłości politycznej któregokolwiek państwa bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Ale ostatni artykuł (51) Rozdziału VII, który definiuje jak sama ONZ może używać siły, by powstrzymać agresję, zawiera ten wyjątek:

Żadne postanowienie niniejszej Karty nie narusza naturalnego prawa każdego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko któremu dokonano zbrojnej napaści, do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zanim Rada Bezpieczeństwa zastosuje środki, konieczne dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Środki podjęte przez członków w wykonaniu tego prawa do samoobrony powinny być natychmiast podane do wiadomości Radzie Bezpieczeństwa i w niczym nie powinny naruszać wynikającej z niniejszej Karty kompetencji i odpowiedzialności Rady do podjęcia w każdym czasie akcji, jaką uzna ona za konieczną dla utrzymania albo przywrócenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. [moje podkreślenie]

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (ICJ) w Advisory Opinion on the Legality of the Use or Threat of Nuclear Weapons [Opinia doradcza w sprawie legalności użycia lub grożenia bronią nuklearną] z 1996 r. zanotował “fundamentalne prawo każdego Państwa do przeżycia, a więc jego prawo do samoobrony zgodnie z Artykułem 51 Karty, kiedy to przeżycie jest zagrożone”. Trybunał argumentował, że w takim wypadku, jak długo broń używana jest zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym (w szczególności zasadami konieczności i proporcjonalności), nawet broń nuklearna nie może być uznana za nielegalną!  


Prawo do indywidualnej samoobrony wynika z najbardziej podstawowego z praw człowieka – prawa do życia. A jak wskazują Karta ONZ i cytowana powyżej opinia ICJ, prawo międzynarodowe uznaje także narodowe prawo do życia.


Sądzę, że Bliski Wschód, podobnie jak amerykańskie więzienie, jest wewnętrznie pełnym przemocy i niebezpiecznym miejscem, i że wszystkie państwa – nawet te niemile widziane przez sąsiadów – mają prawo do obrony, kiedy są zaatakowane, przy użyciu wszystkich niezbędnych po temu środków. A jeśli nie ma żadnej innej opcji, nawet przy użyciu broni nuklearnej.


Wiele mieści się w słowach “kiedy są zaatakowane”. Na przykład, w 1973 r. wrogowie Izraela przekroczyli linie zawieszenia broni i zaatakowali stanowiska izraelskie, który to czyn jednoznacznie stanowił „atak”. W 1967 r. Egipt wydalił z Synaju siły pokojowe ONZ, zgromadził zbrojne dywizje nad Kanałem Sueskim, oznajmił, że “unicestwi” państwo żydowskie i dokona “masakry” Żydów (tutaj jest nagranie z Radio Cairo grożące po hebrajsku ludobójstwem), a także zamknął Cieśninę Tirańską, co samo w sobie jest aktem wojny. Technicznie Izrael wystrzelił pierwszy strzał 5 czerwca, ale faktycznie i z prawnego punktu widzenia agresorami były Egipt i Syria.


Dzisiaj sytuacja nie jest równie wyraźna. Iran, działając przez zastępców, zbudował w ciągu ostatnich dziesięciu lat ofensywną siłę w południowym Libanie, a teraz robi to samo w Syrii.  Grozi nam ludobójstwem i finansuje najrozmaitszych terrorystów. To nabudowywanie siły było jednak stopniowe i jak dotąd nie podjął działania równoważnego wydaleniu sił pokojowych ONZ z Synaju lub blokadzie Cieśniny Tirańskiej. W którymś momencie ta linia zostanie przekroczona i Izrael będzie musiał podjąć akcję militarną.


Niestety, postawa społeczności międzynarodowej – wyrażona w rezolucjach ONZ, raportach NGO, treściach mediów i orzeczeniach instytucji takich jak ICJ – nie przyznaje Izraelowi takiego samego prawa do samoobrony, jakie ma każdy inny naród.


Nawet kiedy Izrael zostaje zaatakowany, jak przez masywny ogień rakietowy Hezbollahu w 2006 r. lub przez grad rakiet z Gazy w 2008, 2012 lub 2014 roku, islamsko-europejsko- NGO-medialna oś definiowała Izrael jako agresora, a nawet oskarżała go o zbrodnie wojenne. Te oskarżenia, oparte na sfabrykowanych liczbach i raportach otrzymanych bezpośrednio od Hamasu, Hezbollahu i innych bardzo stronniczych, anty-izraelskich źródeł, powtarzali także prezydent Obama, sekretarz stanu John Kerry i inni pracownicy administracji.


Wysiłki Izraela, by zredukować zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej podczas tych kampanii, były bezprecedensowe i wyniki w postaci ochrony cywilnego życia i własności były znacznie lepsze niż byli w stanie osiągnąć USA i ich partnerzy z NATO w rozmaitych niedawnych konfliktach. Ale oskarżenie o zbrodnie wojenne i tak rzucono na nas.


ICJ, którego bardzo staranną i wszechstronną opinię o użyciu broni nuklearnej cytowałem powyżej, wydał także opinię w 2004 r. na temat bariery bezpieczeństwa Izraela. W tej bardzo upolitycznionej opinii Trybunał powtórzył wszystkie zwykłe arabskie i europejskie oskarżenia, nazywając barierę nielegalną i oznajmiając, że Izrael musi ją rozebrać, zapłacić odszkodowanie wszystkim “poszkodowanym” przez nią i tak dalej (na szczęście Trybunał nie ma władzy, zmuszającej Izrael do postępowania według jego zaleceń).  


Izrael argumentował, że bariera i jej lokalizacja ma na celu obronę populacji Izraela przed zbrojnymi atakami. Trybunał odrzucił to jednak bez zbadania faktów lub próby obalenia twierdzeń Izraela o militarnej konieczności. Błędnie zinterpretował Artykuł 51 Karty ONZ, mówiąc, że ponieważ Izrael „kontroluje” terytoria, nie ma prawa bronić się przed atakami, które z nich wychodzą. Były tam jeszcze inne poważne usterki. Oto mała część krytyki tej decyzji ze strony jednego sędziego o zdaniu odrębnym, Thomasa Buergenthala (jedynego Amerykanina w Trybunale):

Wszystko, co mamy z Trybunału, to opis szkód, jakie powoduje mur i omawianie różnych postanowień międzynarodowego prawa humanitarnego i instrumentów praw człowieka, po których następuje wniosek, że to prawo zostało naruszone.  


Brak zbadania faktów, które mogłyby pokazać, dlaczego domniemana obrona, militarne wymogi, narodowe bezpieczeństwo lub porządek publiczny nie są stosowalne do muru jako całości lub jego poszczególnych segmentów. Trybunał mówi, że „nie jest przekonany”, ale nie pokazuje, dlaczego nie jest przekonany i właśnie dlatego te wnioski nie są przekonujące.   

Niechlujne, niesumienne rozumowanie i skrajna stronniczość polityczna tego dokumentu –  porównaj to z omawianą powyżej opinia o broni nuklearnej – są uderzającym świadectwem obsesyjnego traktowania Izraela jako państwa-pariasa, któremu odmawia się najbardziej podstawowego prawa każdego narodu i każdego człowieka, prawa, które musi nawet przysługiwać więźniom w więzieniach: prawa do samoobrony, a więc do życia.  


Wiele myśli w tym poście zawdzięczam
Allenowi Hertzowi.

 

Israel’s right of self-defense

12 marca 2018

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaVic Rosenthal

Emerytowany informatyk. Zajmował się rozwijaniem programów komputerowych. Studiował informatykę i filozofię na  University of Pittsburgh. Mieszka w Izraelu. Publikuje w izraelskiej prasie. Jego artykuły często zamieszcza Elder of Ziyon.   

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 1463 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Czy jestem antysemitką współczując  Palestyńczykom?   Koraszewski   2020-01-25
Polityczne gry w Hadze   Steinberg   2020-01-21
Polityka wokół Holocaustu jest błędna   Tobin   2020-01-20
Potomkinowskie wsie polityków i historyków   Koraszewski   2020-01-19
Kieruneki Madagaskar   Garczyński-Gąssowski   2020-01-18
Putinowskie wsie   Garczyński-Gąssowski   2020-01-17
Obłuda zachodnich postępowców   Yemini   2020-01-17
Bałkanizacja humanistycznych umysłów   Koraszewski   2020-01-15
Zachodnie feministki zdezerterowały z frontu wspierającego uciemiężone muzułmańskie kobiety   Chesler   2020-01-15
Szukając drogi przez Brexit Unia Europejska może spojrzeć na rok 1783   Ridley   2020-01-14
Osmanowie wrócili   Frantzman   2020-01-13
Co było wspaniałe w latach 2010.   Jackoby   2020-01-11
Dlaczego mówienie o „żydowskim geniuszu” jest kontrowersyjne   Tobin   2020-01-11
Czy trup generała jest dobrym papierkiem lakmusowym?   Koraszewski   2020-01-10
Promowanie błędnego przekonania o ”Palestyńczykach”   Oz   2020-01-09
Szaleństwo tłumów - nowa rewolucja kulturalna   Koraszewski   2020-01-08
Dlaczego prezydent Trump spełnia obietnicę daną w San Remo w 1920 roku   Kontorovich   2020-01-06
Dlaczego atakują Żydów w Nowym Jorku   Rosenthal   2020-01-05
„Niebezpiczna i głupia eskalacja”   Koraszewski   2020-01-04
My, ”krytyczne wobec gender” feministki, płacimy cenę za głośne mówienie. Ale cena milczenia jest wyższa   Emmons   2020-01-03
ONZ i Wielka Brytania traktują prześladowanych chrześcijan jak „wrogów”   Ibrahim   2020-01-02
Groźna prawda o BDS i antysemityzmie na kampusach   Tobin   2020-01-01
Kampania kłamstw ICC   Yemini   2019-12-30
Raport Davida Colliera o Amnesty International oraz jej toksyczności i nienawici   (Varda Epstein)   2019-12-28
Amnesty International – od uprzedzeń do obsesji   Collier   2019-12-26
Absurdalna niechęć UE do ryzyka dławi nowe idee   Ridley   2019-12-26
BBC potrafi znaleźć choinki tylko w Palestynie    Collier   2019-12-25
Despoci imperiów na swoim kilometrze kwadratowym   Taheri   2019-12-25
Opowieść wigilijna i wojna narracji   Koraszewski   2019-12-24
Obłędne tango islamofobii     2019-12-23
Kto będzie decydował?   Novella   2019-12-21
Uwiecznianie kłamstwa o palestyńskich uchodźcach   Yemini   2019-12-20
Turcja: Zabójstwa kobiet stają się epidemią   Bulut   2019-12-19
Plan Iranu udaremnienia zawieszenia broni w Gazie   Toameh   2019-12-19
Dyskusja o antysemityzmie w czarnej społeczności jest bardzo spóźniona     2019-12-18
Zanikająca woda i energetyczna apokalipsa   Koraszewski   2019-12-17
Europa nie ukrywa dłużej swojej wrogości wobec Izraela   Destexhe   2019-12-17
Zwróćcie uwagę, naiwni zachodni dobro-czyńcy   Chesler   2019-12-11
Hopium czyli stan umysłów   Koraszewski   2019-12-09
Spisek przeciwko szczelinowaniu   Ridley   2019-12-07
W studio aktorów uświadomionych: jak szkoliłam przyszłych lekarzy, by pilnowali swoich zaimków   Slatz   2019-12-06
Antysyjonizm na kampusie widziany oczyma syryjskiego uchodźcy    Dandachi   2019-12-06
Pies Pawłowa wiecznie żywy   Koraszewski   2019-12-05
Elizabeth Warren gra kartą ”seksizmu”   Jacoby   2019-12-04
Irańczycy: “Dlaczego świat milczy, kiedy nasz rząd nas morduje?”   Bulut   2019-11-30
Zerwana zasłona zniewolenia   Koraszewski   2019-11-28
Socjalizm stał się antysemityzmem oświeconych   Tobin   2019-11-28
Dokąd zmierzają ludowe powstania na Bliskim Wschodzie?   Fernandez   2019-11-23
Socjalizm? Nie, dziękuję.   Koraszewski   2019-11-20
Hańba Europie     2019-11-19
Izrael nie może pozwolić tym, którzy wzywają do jego zniszczenia, na pozostawanie w kraju   Yemini   2019-11-18
”Guardian” nie kwestionuje kłamstw Omara Shakira z HRW   Levick   2019-11-17
Aktywiści klimatyczni koncentrują się na złych rozwiązaniach   Lomborg   2019-11-16
Spirala islamskiego terroru   Koraszewski   2019-11-14
Żelazna Kopuła przechwytując rakiety zamyka usta uprawnionej krytyce Izraela     2019-11-11
Kiedy spotkania z historią gubią się w cyberprzestrzeni   Collins   2019-11-10
Niezrozumiana Palestyna   Marquardt-Bigman   2019-11-09
Coolidge i FDR mieli rację w sprawie pracowników państwowych i związków zawodowych   Jacoby   2019-11-07
Zakaz mowy nienawiści nie chroni Żydów ani przed jej przyczynami, ani skutkami   Amos   2019-11-07
Rozkład normalny i paranormalny   Koraszewski   2019-11-05
Milczący świadkowie w wojnie przeciwko Żydom   Chesler   2019-11-05
Pochowajcie Baghdadiego, ale nie jego zbrodnie   Collins   2019-11-03
Straszna wrzawa na ulicy Żydowskiej   Koraszewski   2019-11-02
Autonomia Palestyńska i jej pieniądze   Bedein   2019-11-01
Obwiniony przez fałszywe skojarzenie: Izrael ”w szczególności”   Plosker   2019-10-30
Kościół, który szerzy nienawiść   Pour   2019-10-26
Nie, Omar Barghouti nie jest współzałożycielem ruchu bojkotu, BDS   Steinberg   2019-10-25
Netanjahu, media i los izraelskiej demokracji   Glick   2019-10-23
Dlaczego nauki ścisłe są ścisłe, a nauki społeczne rozwiązłe?   Koraszewski   2019-10-23
Kolejny cios zadany przez ONZ prawom człowieka   Neuer   2019-10-21
Ogórkowi Żydzi w Paryżu   Lewin   2019-10-19
Palestyńczycy kradną elektryczność, a potem winią Izrael   Tawil   2019-10-18
Syryjskiej wojny domowej nie wywołała zmiana klimatu   Lomborg   2019-10-17
Syzyf znowu marzy   Landes   2019-10-16
Gra Teheranu w ciuciubabkę   Taheri   2019-10-15
BDS: odporny na rozsądek i wiedzę   MacEoin   2019-10-14
ISIS wraca pod skrzydła Turcji   Coughlin   2019-10-13
Pierwsze dymy w następnej wojnie bliskowschodniej   Frantzman   2019-10-12
Walczyli obok USA przez pięć lat, żeby zbombardował ich sojusznik USA z NATO   Frantzman   2019-10-11
Powrót nieumiarkowanych katolików i innych   Koraszewski   2019-10-09
Lekcje z północnej Syrii   Spyer   2019-10-09
Czy palestyńscy przywódcy chcą lepszego życia dla swojej ludności?   Toameh   2019-10-08
Rosjanie i Polacy raz jeszcze   i Andrzej Koraszewski   2019-10-07
Trzech skrajnie prawicowych przywódców zamierza stworzyć telewizję „zwalczającą islamofobię”   Frantzman   2019-10-07
Czy regulowanie antysemityzmu na kampusach jest cenzurą?   Tobin   2019-10-05
Turcja: Alarmująca rozprawa z dziennikarzami, rozpaczliwy apel do ONZ   Bulut   2019-10-03
Co następne dla Turcji? Broń jądrowa!   Bekdil   2019-10-01
Kolejne palestyńskie oszczerstwo o Izraelu i Żydach   Tawil   2019-09-29
Dlaczego Egipt nie chce pomóc Gazie   Toameh   2019-09-25
Kiedy muzułmanie prześladują gejów, jest to wina Żydów   Greenfield   2019-09-24
Jak despoci interpretują umowy z Zachodem   Tawil   2019-09-22
Dlaczego Arabowie nienawidzą Palestyńczyków   Toameh   2019-09-20
Brexit i jego efekty na Bliskim Wschodzie   Gross   2019-09-17
Dlaczego Izraelczycy nigdy nie zapomnieli swojego 9/11   Tobin   2019-09-16
Palestyńczycy: ofiary arabskiej dyskryminacji i rasizmu   Toameh   2019-09-09
Izraelczycy, Palestyńczycy i ”Love Island”   Tsalic   2019-09-08
Negocjacje USA-Taliban: śmiertelna pułapka Kataru   Carmon   2019-09-07
Niebezpieczny stalinizm „przebudzonych” na skrajnej lewicy   Dershowitz   2019-09-07
Czego amerykańscy Żydzi nie rozumieją o BDS   Greenfield   2019-09-06
Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są równe   Hill   2019-09-05

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Sześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczy


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk