Prawda

Środa, 4 października 2023 - 15:17

« Poprzedni Następny »


Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej


Nimrod Raphaeli 2023-05-15

U góry: „Uczyniliśmy z wody wszystko, co żyje [Koran 21:30]”<br />Poniżej: „Woda jest błogosławieństwem, zachowaj ją”.
U góry: „Uczyniliśmy z wody wszystko, co żyje [Koran 21:30]”
Poniżej: „Woda jest błogosławieństwem, zachowaj ją”.


Kiedy zmarłemu już królowi Libii Idrisowi powiedziano, że w jego pustynnym królestwie odkryto ropę naftową, westchnął: „Chciałbym, żebyś mi powiedział, że odkryłeś wodę. Woda sprawia, że ludzie pracują, a ropa sprawia, że marzą”.

Wstęp


W dniu 11 lipca 2007 r. w briefingu dla pracowników Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych na temat „Potencjalnych konfliktów związanych z wodą na Bliskim Wschodzie” [1], identyfikując wcześnie ten rodzący się kryzys, autor niniejszego raportu przedstawił między innymi następujące punkty dotyczące niedoboru wody na Bliskim Wschodzie:


Bliski Wschód jest najbardziej dotkniętym niedoborem wody regionem na świecie. Większość krajów regionu nie jest w stanie zaspokoić obecnego zapotrzebowania na wodę;


Średnia dostępność wody wynosi na Bliskim Wschodzie 1200 metrów sześciennych na osobę rocznie i przewiduje się, że do 2050 r. zmniejszy się o połowę (w porównaniu ze średnią globalną wynoszącą obecnie 8900 metrów sześciennych na osobę rocznie [2007] i około 6000 metrów sześciennych na osobę rocznie w 2050;


Warstwy wodonośne są nadmiernie eksploatowane, a jakość wody pogarsza się, co ma konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, wydajności rolnictwa i środowiska;


Zawodna dostępność wody skłania ludzi do migracji w poszukiwaniu lepszych możliwości;


A około 60 procent wód w regionie to wody transgraniczne, tj. wody, które przepływają przez granice międzynarodowe, narażając wiele krajów, w tym Egipt, Irak i Syrię, na skutki decyzji podjętych w górnym biegu rzeki przez kraje nadbrzeżne. Współczynnik obciążenia, czyli udział ogółu odnawialnych źródeł wody pochodzących spoza kraju: Egipt (96,9 proc.), Syria (80,3 proc.) i Irak (53,3 proc.)


Badanie przeprowadzone przez Bank Światowy na temat problemu niedoboru wody


Bank Światowy opublikował 27 kwietnia tego roku obszerne opracowanie znacznie bardziej szczegółowych analiz z ponad 200 stronami tekstu, wykresów, tabel i przypisów do kwestii poruszonych we wstępie. [2] Badanie przeprowadzone przez czterech doświadczonych ekonomistów Banku Światowego zwraca uwagę na trzy główne kwestie: obecną sytuację w zakresie zapotrzebowania na wodę i jej dostępności, prognozy do 2050 r. oraz wyniki badań instytucji zaangażowanych w zarządzanie zasobami wodnymi i sposób, w jaki gospodarka wodna powinna być kształtowana tak, aby radzić sobie z pojawiającymi się strategicznymi niedoborami wody.


Według tego badania kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) są jednymi z najbardziej dręczonymi niedoborami wody na świecie, a ponadto są najgorętszymi i najbardziej suchymi krajami. Doświadczyły zmniejszających się dopływów wody wzdłuż wspólnych rzek i wspólnych warstw wodonośnych. Badanie ostrzega, że wzrost populacji i zmiany klimatu tylko zaostrzą problem niedoboru wody. Rzeczywiście, populacja tego regionu wzrosła z nieco ponad 100 milionów w 1960 roku do ponad 450 milionów w 2018 roku i oczekuje się, że wzrośnie do około 720 milionów w 2050 roku.


Kraje w regionie o największych populacjach – Irak, Syria, Egipt i Maroko – mają znaczną populację rolniczą i są domem dla ponad 70 procent ludności wiejskiej regionu, liczącej 167 milionów. Kraje te kierują ponad trzy czwarte poboru wody na nawadnianie w rolnictwie.


W badaniu oszacowano, że do 2030 r. średnia roczna dostępność zasobów wodnych na mieszkańca w regionie MENA spadnie poniżej bezwzględnego progu niedoboru wody wynoszącego 500 metrów sześciennych na osobę rocznie. Badanie stwierdza, że w ciągu następnej dekady wszystkie kraje MENA spadną poniżej progu niedoboru wody wynoszącego 1000 metrów sześciennych na osobę rocznie. Ostrzega ponadto, że pobór wody jest znacznie większy niż dostępne zasoby odnawialne, a jest mało prawdopodobne, by malejące źródła zaopatrzenia zostały uzupełnione przez opady deszczu. W badaniu oszacowano, że zapotrzebowanie na wodę w 2050 r. będzie wymagało dodatkowej podaży w wysokości 25 miliardów metrów sześciennych rocznie, co odpowiada budowie 65 stacji odsalania wielkości Ras Al-Chair w Arabii Saudyjskiej, obecnie największej na świecie.


Oczywiście odsalanie nie jest wolne od kosztów, jeśli chodzi o szkody dla środowiska. Zakłady odsalania wyrzucają duże ilości solanki, słonego materiału, który zwiększa zasolenie wody morskiej. Rybołówstwo jest główną ofiarą tych działań. Rybacy skarżyli się na spadek ilości ryb w Zatoce Perskiej, przypisywany wielu zakładom odsalania prowadzonym przez kraje Zatoki Perskiej, głównie Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zdolność odsalania jest największa w regionie MENA i wynosi 46 procent w porównaniu z 13 procentami w USA i 8 procentami w Europie Zachodniej.


Charakter wzrostu populacji ma znaczący wpływ na zużycie wody. Populacja miejska w tym regionie wzrosła z 40 milionów w 1962 roku do 300 milionów w 2020 roku. Urbanizacja pociąga za sobą zmianę stylu życia, a populacje zurbanizowane prawdopodobnie zużywają więcej wody na mieszkańca niż tradycyjna ludność wiejska, powodując dodatkowy stres w zapotrzebowaniu na wodę. Badanie wskazuje, że zarówno Gaza, jak i Zachodni Brzeg są silnie zurbanizowane, a ponad trzy czwarte ludności mieszka w miastach. Zmniejsza się udział rolnictwa jako źródła utrzymania.


Zarządzanie zasobami wodnymi


Co ciekawe, w badaniu czytamy: „W całej historii instytucje inwestujące i zarządzające [projektami] wody irygacyjnej na dużą skalę były powiązane ze scentralizowanymi formami władzy – faraonami, sułtanami, cesarzami, królami, administracjami kolonialnymi i post-niepodległościowymi rządami centralnymi". Skupienie się na dużych projektach infrastrukturalnych, zwłaszcza tamach, rozszerzyło rolę rządów centralnych w zarządzaniu zakładami wodnymi.


W badaniu zwrócono uwagę na znaczne rozbieżności między podażą a popytem na wodę. Zachęcona dostępnością dochodów z ropy naftowej, jak również pożyczkami udzielanymi na preferencyjnych warunkach przez organizacje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, większość rządów w regionie zainwestowała znaczne środki finansowe w budowę zapór i dużych projektów wodnych, których budowa, choć kosztowna, niesie ze sobą znaczny prestiż dla władców. Z drugiej strony kraje te pozostały w tyle pod względem popytu, a mianowicie budowy infrastruktury niezbędnej do kierowania wody tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, czy to w rolnictwie, czy do konsumpcji miejskiej.


Obawiając się politycznej rewolty i niestabilności politycznej, większość rządów niechętnie podnosi ceny wody, aby odzwierciedlały rzeczywisty koszt produkcji, a jednocześnie zachęcały do efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów i zniechęcały do marnotrawstwa. Nielegalne podłączanie do wodociągów, nieefektywne lub skorumpowane egzekwowanie rachunków i pobieranie należnych pieniędzy stanowią duże obciążenie dla instytucji zarządzających zasobami wodnymi. Egzekwowanie przepisów wodnych często spotyka się z silnym oporem użytkowników. Badanie podaje przykład z Jordanii, gdzie mieszkańcy wsi wyrzucili urzędników zajmujących się przepisami wodnymi, gdy próbowali zamknąć nielegalne studnie. W rezultacie wkład każdego metra sześciennego wody w wartość dodaną brutto rolnictwa nawadnianego waha się od mniej niż 0,10 dolara za metr sześcienny w Libii do ponad 2 dolarów w Izraelu, co daje 20-krotną różnicę. Całkowita produktywność wody w MENA wynosi tylko około połowy przeciętnej światowej.


Wirtualna woda


Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na wodę w przyszłości, w opracowaniu sformułowano dość dużą liczbę zaleceń. Obejmują one bardziej efektywne wykorzystanie wody w rolnictwie, ekonomiczne ustalanie cen w celu zniechęcenia do marnotrawstwa, wydajniejsze instytucje gospodarki wodnej oraz dalsze poleganie na wirtualnej wodzie.


Wirtualna woda to ukryty przepływ wody w zbożach i innych towarach, którymi handluje się między krajami. Na przykład Egipt jest największym importerem pszenicy na świecie. Potrzeba 11 000 galonów wody, aby wyhodować buszel lub około 60 funtów pszenicy. Tradycyjnie uprawa ryżu wymaga od 3000 do 5000 litrów wody do wyprodukowania kilograma ryżu i około 135 000 galonów wody do wyprodukowania tony lucerny przeznaczonej na paszę dla zwierząt. Arabia Saudyjska jest jednym z największych importerów lucerny. Wirtualny import wody w MENA – woda importowana w żywności i innych towarach rolnych podwoiła się do 255 miliardów metrów sześciennych w latach 1998-2010. Biorąc pod uwagę, że ilość wody przepływającej przez Nil wynosi około 300 milionów metrów sześciennych, wirtualna woda wpływająca do MENA poprzez towary rolne i inne jest mniej więcej równa całemu przepływowi wody w rzece Nil w ciągu dekady. Polegając w dużym stopniu na wirtualnej wodzie, kraje MENA oszczędzają ogromne ilości wody, która byłaby potrzebna, a w niektórych przypadkach niedostępna w wystarczającej ilości, do lokalnej uprawy towarów w celu wyżywienia dużej i szybko rosnącej populacji. Badanie wskazuje jednak, że poleganie na wirtualnym imporcie wody naraża kraje na szok podażowy, taki jak ten, który spowodował wybuch wojny w Ukrainie.


Wniosek


Autorzy badania konkludują następującymi ogólnymi spostrzeżeniami: „…wody jest coraz mniej w regionie MENA… a obecne trajektorie popytu przewyższają podaż. Dostępne odnawialne zasoby wodne są nadmiernie przydzielane do zastosowań konsumpcyjnych (rolnictwo, miasta i przemysł). Podczas gdy główne przyczyny niedoboru wody są związane ze wzrostem demograficznym i gospodarczym, koszt zaniechania działań związanych z klimatem jest znacznie wyższy w MENA niż w innych regionach świata. Kontynuacja obecnej ścieżki gospodarki odpadami i alokacji może kosztować region od 6 i 14 proc. produktu krajowego brutto (PKB) do 2050 r. – w porównaniu ze światową średnią redukcji PKB o mniej niż 1 proc. do 2050 r.”


Woda, a nie terytorium czy uchodźcy, może być głównym źródłem konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Większość krajów MENA czerpie wodę spoza swoich granic. Rosnąca populacja zarówno w krajach znajdujących się w górnym, jak i w dolnym biegu rzeki, w połączeniu ze zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem i szybko rosnącą urbanizacją, wywrze wielką presję na zmniejszanie się zasobów wodnych i być może wywoła konflikty zbrojne. W niedalekiej przyszłości region może zostać skonfrontowany z tymi, których Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła jako „uciekinierów wodnych”, czyli tych, których ziemia znalazła się pod wodą, i tych, którzy nie mogą znaleźć wody do picia.

 

* Dr Nimrod Raphaeli emerytowany analityk MEMRI

 

MEMRI Daily Brief Nr 477, 5 maja 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

 

 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Notatki

Znalezionych 2455 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Zakrzykiwanie cywilizowanego dialogu   Chesler   2023-10-04
Lekcje z Karabachu dla ofiar i  prześladowców   Fernandez   2023-10-04
Afryka: dzielenie kury, która znosi złote jaja   Taheri   2023-09-30
Dlaczego Palestyńczycy uciekają ze Strefy Gazy?   Tawil   2023-09-28
Nieuniknione dysproporcje   Gal   2023-09-28
Problem imigracji   Lloyd   2023-09-27
Arabscy Izraelczycy przeprowadzają się do Strefy C i rozwalają kłamstwo o „apartheidzie”     2023-09-22
Jerycho NIE jest miejscem palestyńskiego dziedzictwa   Williams   2023-09-21
Donald Tusk, „człowiek Euroislamu” w Unii Europejskiej   Lindenberg   2023-09-21
Pierwszy Sekretarz Wszystkich Narodów Świata przemówił   Koraszewski   2023-09-18
Erdoğan: ochoczy zakładnik antyzachodniej doktryny Putina   Bekdil   2023-09-16
Abbas musi ponieść realne konsekwencje swoich antysemickich uwag   Flatow   2023-09-14
Dziennikarka BBC po raz kolejny zakłada pelerynę aktywistki   Sela   2023-09-11
Kłopot z filmami idealizującymi amerykańskich komunistów   Tobin   2023-09-11
Najnowszy antyizraelski dokument prawny ONZ opiera się na kłamstwach     2023-09-07
Niewolnictwo: ostentacyjna hipokryzja BRICS wobec Czarnych Afrykanów   Trewhela   2023-09-06
Oskarżenie o islamofobię   Dawkins   2023-09-05
Kiedy Stany Zjednoczone odmawiają powiedzenia słowa „palestyński”?   Flatow   2023-09-05
Kiedy Havel spotkał Bidena   Clarke   2023-09-04
Przepływy migracyjne i prawo niezamierzonych konsekwencji   Fernandez   2023-09-02
Do dziś UNRWA nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych 75 milionów dolarów. Zobaczymy, czy złowieszcze przewidywania się spełnią.     2023-09-02
Świat staje się wielobiegunowy   Mahjar-Barducci   2023-08-28
Sprawiedliwość wymaga uczciwych procedur   Dershowitz   2023-08-26
Krytyka porozumienia między USA a Iranem o wymianie więźniów w prasie saudyjskiej     2023-08-23
Reporter przewidział pogrom Farhud w 1939 roku     2023-08-22
Nanoracjonalizm wojen religijnych w epoce nuklearnej   Koraszewski   2023-08-21
Syndrom „Musimy coś zrobić”   Taheri   2023-08-18
Izraelskie osiedla nie są nielegalneOdpowiedź Nathanielowi Bermanowi   Kontorovich   2023-08-18
Kto rozpoczął II wojnę światową?   Jacoby   2023-08-17
Co się stało z eskalacją izraelskiej dominacji?   Pandavar   2023-08-16
List do przyjaciela i kilku innych osób   Koraszewski   2023-08-09
Barwna historia Palestyny na Twitterze   Collier   2023-08-08
Byli pracownicy Departamentu Stanu przyznają, że się myliliDlaczego więc Izrael miałby ich teraz słuchać?   Flatow   2023-08-06
„Nasz najmniej odrażający wybór”Od premiery filmu „Oppenheimer” odżyła debata na temat użycia bomby atomowej w Japonii   Jacoby   2023-08-04
Nieznośny irracjonalizm racjonalizmu   Koraszewski   2023-08-03
Robert Malley i zew Trzeciego Świata   Mansour   2023-08-01
Eskalacja agresji irańskich mułłów w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie   Rafizadeh   2023-07-27
Administracja Bidena zostawia sojusznika USA na lodzie   Bryen   2023-07-27
Przywoływanie do porządku   Collins   2023-07-25
Dlaczego Palestyńczycy zawsze ogłaszają zwycięstwo, kiedy przegrywają?     2023-07-24
Każda umowa z Iranem wymaga zgody Kongresu   Kemp   2023-07-22
Administracja Bidena na nowo definiuje antysemityzm. I wyklucza najbardziej zgubną obecnie formę nienawiści do Żydów   Kontorovich   2023-07-22
Wizyta irańskiego prezydenta w Ameryce Łacińskiej     2023-07-21
Recenzja książki Andrzeja Koraszewskiego   Eyal-Fajtlowicz   2023-07-20
Czy kłamią, że nie wiedzą?   Koraszewski   2023-07-17
Czy ci się to podoba, czy nie, tożsamość ma znaczenie – ale która tożsamość?   Fernandez   2023-07-14
Biden podaje rękę antysemitomBojkot izraelskich instytucji akademickich jest tylko najnowszym przykładem tego, jak Departament Stanu USA niemal wypowiedział wojnę Izraelowi.   Bard   2023-07-13
Najwyższy czas przyjąć Ukrainę do NATO   Jacoby   2023-07-12
Czy Departament Stanu przestrzega prawa USA na terytoriach spornych?     2023-07-11
Co naprawdę powiedział Frederick Douglass w swoim wspaniałym przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości   Jacoby   2023-07-11
Dziennikarstwo z użyciem płynów ustrojowych   Koraszewski   2023-07-10
Świat wysyła komunikat: Izrael powinien po prostu zaakceptować mordowanie Żydów     2023-07-08
Podczas gdy Stany Zjednoczone wzywają Izrael do „powściągliwości”, codziennie bombardują cele terrorystyczne na całym świecie     2023-07-05
Saudyjski publicysta niechętnie chwali Izrael i omawia „zjawisko Edy Cohena”     2023-07-04
Pochwała krytyków gender     2023-07-04
Wyburzenia domów przez Izrael i Egipt   Fitzgerald   2023-07-03
Ostatni upust żółci   Koraszewski   2023-07-03
Co arabscy darczyńcy dla amerykańskich uniwersytetów kupują za 10 miliardów dolarów?   Bard   2023-07-02
Krew, ropa i golf: Zachodnia hipokryzja wobec COP-28   Fernandez   2023-07-01
Misterium historycznego zakrętu   Koraszewski   2023-06-28
Chiny, Pakistan i Turcja sięgają po Kaszmir   Bulut   2023-06-27
Kto chce apartheidu? Palestyńczycy!     2023-06-25
Jak USA starają się związać ręce Izraela przed ogłoszeniem nowej umowy z Iranem   Doran   2023-06-24
ONZ i WHO obwiniają Izrael bardziej niż kogokolwiek innego   Bryen   2023-06-22
Problem z definicją antysemityzmu IHRA polega na tym, że nie pozostawia miejsca dla  antysemitów     2023-06-21
Groźba decywilizacji   Lloyd   2023-06-21
„To nie dowcip”: zaskakujące milczenie administracji Bidena, ONZ i UE w sprawie łamania praw człowieka w Iranie   Rafizadeh   2023-06-20
UNRWA dostarcza darmowych świadczeń 775 tysiącom osób, które nie są uchodźcami nawet według jej własnej definicji     2023-06-19
Polityka w czasach romantycznej zarazy   Koraszewski   2023-06-17
Antyzachodni klub nuklearny: Korea Północna, Chiny, Rosja i Iran niebezpiecznie atakują Zachód   Rafizadeh   2023-06-08
Polemika z izraelskimi migawkami   Koraszewski   2023-06-08
Amerykanin w Moskwie   Bawer   2023-06-07
Saudyjczycy wyłaniają się jako nowe mocarstwo Bliskiego Wschodu     2023-06-06
Czy modne bzdury przestaną być modne?   Koraszewski   2023-06-05
Amerykańska Narodowa Strategia Przeciwdziałania Antysemityzmowi jest porażką, zanim rozpoczęła działalność     2023-06-03
Głupota i podłość w służbie walki o władzę   Koraszewski   2023-06-02
Nowe media i stare problemy z dialogiem   Koraszewski   2023-05-30
Turcja: Co powiedziałby ojciec?   Taheri   2023-05-30
Wybory w Turcji: nacjonalistyczna polityka tożsamości wygrywa mimo nędzy   Bekdil   2023-05-27
Ekstremiści już planują wykorzystanie AI   Stalinsky   2023-05-23
Wywiad rzeka o seksie   Koraszewski   2023-05-22
Iran: Zastąpienie Chomeiniego Clintonem   Taheri   2023-05-20
Krytyka nazbyt zatroskanego rozumu   Koraszewski   2023-05-19
Dwaj reformatorzy, dwa bardzo różne światy   Fernandez   2023-05-17
Napięcia rosną na Bliskim Wschodzie, gdy jedna strona chce zabijać Żydów, a druga strona to Żydzi, którzy nie chcą umierać i żadna ze stron nie godzi się  na kompromis     2023-05-15
Problem niedoborów wody na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej   Raphaeli   2023-05-15
Dziewczyna z Krochmalnej, która nie została Jentł   Walter   2023-05-10
Co dalej w sprawie uczciwości sztucznej inteligencji?   Koraszewski   2023-05-09
Wiek XXI – wojna przeciw kobietom i zanikanie rodzaju żeńskiego   Chesler   2023-05-08
Systematyczne zaciemnianie uprzedzeń rasowych   Rubinstein   2023-05-05
Absurd goni absurd   Koraszewski   2023-05-04
Świat w krzywych zwierciadłach   Koraszewski   2023-05-02
Dwadzieścia lat po obaleniu Saddama przez Amerykę Irakijczycy są pod butem islamistycznego Iranu   Abdul-Hussain   2023-04-29
Sprawy, które wzbudzają niepokój   Hirsi Ali   2023-04-28
Turcja: Porzuceni iraccy i syryjscy chrześcijanie   Bulut   2023-04-27
Urzędnik państwowy stanął w obronie praw związanych z płcią i drogo za to zapłacił   Kay   2023-04-20
Wycofanie się z Afganistanu było jednym chaosem. Dlaczego Biden udaje, że tak nie było?   Jacoby   2023-04-19
Islamskie dyktatury próbują kupić agencje ONZ   Meotti   2023-04-17
Czy moralność jest zapisana w genach?   Koraszewski   2023-04-13
Francja: “Krajobraz ruin”   Milliere   2023-04-11

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk