Prawda

Środa, 20 października 2021 - 09:23

« Poprzedni Następny »


Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?


Hugh Fitzgerald 2020-07-15

Zdjęcie ze strony Al Haq z podpisem: „Izrael demoluje palestyńskie domy”. 

Zdjęcie ze strony Al Haq z podpisem: „Izrael demoluje palestyńskie domy”.

 W “Jerusalem Post” jest pouczający – i przygnębiający - artykuł o własności ziemi na „Zachodnim Brzegu”:

Jednym z najpoważniejszych oskarżeń w sprawie obecności Izraela w Judei i Samarii wysuwanych przez kampanie “skończyć z okupacją” i Bojkot, Dywestycje i Sankcje jest to, że Izrael systematycznie kradnie lub „przejmuje” „prywatną ziemię palestyńską”. Byłoby to nie tylko nielegalne, ale także niemoralne. To wydaje się być podstawą decyzji Sądu Najwyższego, by anulować Prawo o Regulacji.

Istotne jest pamiętanie o przyczynach powstania Prawa o Regulacji. Kiedy zakładano żydowskie społeczności (“osiedla”), było to robione “w dobrej wierze”, na wolnej ziemi i za aprobatą rządu. Arabowie nie poszli do sądu, by zgłosić roszczenia do „swojej ziemi”.  Dopiero znacznie później lewicowe NGO zachęcały Arabów, by zgłosili roszczenia.


Pamiętajmy, że Mandat Palestyński w Artykule 6 wzywał do “osiedlenia Żydów na tej ziemi, włącznie z ziemią państwową i nieużytkami”. Ziemia, na której Żydzi budowali osiedla, była w owym czasie wolna i nieużywana. Czy była to ziemia państwowa i nieużytki, gdzie Żydom wolno było osiedlać się, czy też była to prywatna własność Arabów? Początkowo Arabowie nie zgłaszali żadnych roszczeń; zrobili to dopiero popychani przez lewicowe – tj. antyizraelskie – NGO. To sugeruje, że Arabowie wcale nie byli pewni w sprawie własności.  

Humanitarnym celem Prawa o Regulacji była ochrona Żydów, którzy zbudowali swoje domy “w dobrej wierze”. Większość krajów ma podobne prawa, które chronią właścicieli domów w wypadkach, kiedy wartość tego, co zostało zbudowane, przekracza wartość ziemi. Zniszczenie domów wielu tysięcy Żydów, by zaspokoić wątpliwe lub fałszywe roszczenia arabskie byłoby niesprawiedliwe i niesłuszne. Dlatego zaoferowano rekompensatę dla Arabów zgłaszających roszczenia, nawet niezależnie od posiadania dowodu własności.


Źródłem oskarżenia, że “Izrael kradnie prywatną ziemię” są nie tylko OWP/AP, Hamas, lewicowe i antyizraelskie media oraz arabska propaganda, ale agencja izraelskiego rządu : Koordynator Działalności Rządowych na Terytoriach (COGAT).


COGAT, jednostka ministerstwa obrony, jest odpowiedzialny za “realizację polityki rządu w Judei i Samarii”. Ale COGAT nie tylko “realizuje”, także tworzy politykę. A jako odrębna, niezależna, wojskowo-prawna administracja, w praktyce nie odpowiada przed nikim poza ministrem obrony i premierem…


COGAT i prawny doradca IDF we współpracy z biurem prokuratora generalnego, biurem prokuratora państwowego, Ministerstwem Sprawiedliwości i Sądem Najwyższym (Bagatz), rutynowo uznaje arabskie roszczenia do ziemi za zasadne…


COGAT broni swoich decyzji przez powoływanie się na rejestr ziemski (taba) dla Judei i Samarii, który wymienia nazwy „właścicieli”, głównie wsi i plemion, które otrzymały ziemię państwową na początku lat 1960. Żaden skrawek tej ziemi nie był kupiony, większość nigdy nie była używana, nie płacono od niej żadnych podatków i Arabowie, którzy otrzymali te ziemię, już nie żyją.
Do kogo należy ta sporna ziemia?

Podczas jordańskich rządów na Judeą i Samarią (“Zachodnim Brzegiem”) rząd jordański rozdawał państwową ziemię Arabom. Ci nowi właściciele nie płacili za to ani grosza, często jej nie używali i nie płacili za nią podatków. W jakim sensie byli właścicielami tej ziemi? Przede wszystkim, czy rząd Jordanii miał prawo rozdawać “ziemie państwowe i nieużytki”?  Mógłby mieć prawo, gdyby Jordania była czymkolwiek więcej niż wyłącznie “wojskowym okupantem” na Zachodnim Brzegu. Ale nigdy niczym więcej nie była. Nie miała żadnego prawa do ziemi należącej do Mandatu Palestyńskiego po drugiej stronie rzeki Jordan. Nie była legalnym “dziedzicem” ziemi państwowej i nieużytków po brytyjskich władzach mandatowych, które same odziedziczyły te “ziemie państwowe i nieużytki” po byłych władcach osmańskich terytorium, które stało się Mandatową Palestyną.

Według prawa Mandatowego, podarowana ziemia nie może być dziedziczona bez zgody suwerena. Ponadto, można zgłosić roszczenia do ziemi podarowanej przez suwerena jako do ziemi prywatnej, tylko jeśli była ciągle używana (ususfructus)   przez 10 lat i płacono od niej podatki. W innym przypadku ziemia, według prawa, wraca do suwerena. Jordania zmieniła to prawo i zarejestrowała ziemię jako prywatną własność, bez żadnych warunków.

Jordania, robiła to prawem kaduka – nigdy nie była legalnym suwerenem na Zachodnim Brzegu – po prostu zdecydowała, że prawo Mandatowe dłużej nie obowiązuje. Nie przedstawiono żadnych prawnych argumentów, bo nie istniały żadne. Po prostu odgórną decyzją Jordania zamieniła ziemie państwowe i nieużytki na Zachodnim Brzegu w prywatną własność, najpierw rozdzielając te ziemie między Arabów bez wymogu żadnej zapłaty, potem ignorując warunek, by ziemia podarowana przez suwerena była nieustannie używana przez dziesięć lat i by płacone były za nią podatki. Wielu działek rozdanych przez rząd jordański ich arabscy “właściciele” nigdy nie uprawiali, nie mówiąc już o ciągłej uprawie przez dziesięć lat; żaden z tych „właścicieli:” nigdy nie płacił od tej ziemi podatków. Jordania sama zdecydowała, że prawo Mandatu nie będzie stosowane. Była zdecydowana zamienić “ziemie państwowe i nieużytki” w “ziemie prywatne”, których właścicielami byli tylko Arabowie – bez płacenia za ziemię, bez obowiązku uprawiania jej i nawet bez płacenia podatków od niej.  

Ponieważ Jordania nigdy nie była uznana za legalnego suwerena na tym terytorium, jej okupacja i antyżydowskie prawa – włącznie z zakazem sprzedaży ziemi Żydom – nie mają prawomocności; COGAT jest innego zdania.


Status ziemi w Judei i Samarii uległ dalszemu zagmatwaniu przez decyzję prezeski Sądu Najwyższego, Dorit Beinisch, która pod koniec swojej kadencji zdecydowała jednostronnie, że hazakah, prawo roszczenia tytułu do ziemi przez uprawianie jej i płacenie podatków, stosuje się tylko do Arabów, ale nie do Żydów.


Ponieważ COGAT uważa rejestr ziemski dla Judei i Samarii za “poufny”, ogranicza Żydom dostęp do niego, czyniąc niemal niemożliwym kwestionowanie arabskich roszczeń do ziemi nabytej przez Żydów. 
Sąd Najwyższy popiera tajność procedur COGAT i broni rządów COGAT jako agencji rządowej. COGAT odmawia wyjaśnienia, dlaczego jego rządy mają być wyłączne i dlaczego zakazuje dostępu do publicznych dokumentów…  


Od 2008 roku COGAT nie pozwala na działanie oczyszczalni ścieków między arabską wsią Silwad a żydowską wsią Ofra,  ponieważ COGAT orzekł, że jest zbudowana na „prywatnej ziemi palestyńskiej”, która należy do wsi. Prokurator generalny i Sąd Najwyższy nakazali usunięcie tego projektu – projektu, który miał służyć mieszkańcom obu tych miejscowości.


COGAT sprzeciwia się także planom rozszerzenia drogi w pobliżu skrzyżowania Adam, ponieważ wchodziłaby na „prywatną ziemię palestyńską”. Poproszony o informację, kto jest właścicielem tej ziemi, COGAT
 odmówił – a COGAT jest “prawem”.

Kto zdecydował, że oczyszczalnia ścieków jest zbudowana na „prywatnej ziemi palestyńskiej”? COGAT. Kto zdecydował, że nie wolno poszerzyć drogi, ponieważ wkroczy na “prywatną ziemię palestyńską”? COGAT. Kto zdecydował, że Żydzi mają zakaz dostępu do rejestrów ziemskich, bez których w żaden sposób nie mogą dowieść swojego twierdzenia, że nie jest to “prywatna ziemia palestyńska”, ale “ziemia państwowa i nieużytki”, które rząd jordański nielegalnie oddał za darmo miejscowym Arabom? COGAT. To stworzyło sytuację, w której wszystkie roszczenia Arabów do ziemi zostają zaakceptowane, a wszystkie próby Żydów udowodnienia nieważności takich roszczeń, są dosłownie uniemożliwione przez COGAT, bo nie pozwala im zobaczyć rejestrów ziemskich.

…Sąd Najwyższy mógł także wymagać, by spory o własność ziemi były najpierw rozpatrywane przez Sądy Okręgowe, zanim będzie możliwość apelacji, jak jest powszechnie praktykowane we wszystkich demokratycznych krajach. Niedawna decyzja Sądu Najwyższego o anulowaniu Prawa Regulacji ignoruje ten ważny pierwszy krok w prawnych procedurach i normach. Dlatego pozostają fundamentalne pytania: do kogo należą sporne ziemie? Czy Prawo o Regulacji jest legalne, słuszne i sprawiedliwe? To jest jeden z powodów, dla których rozciągnięcie izraelskiego prawa i suwerenności na żydowskie miejscowości w Judei i Samarii jest tak ważne.  

Według Mandatu dla Palestyny cała “ziemia państwowa i nieużytki” miały być dostępne do “zasiedlenia ziemi przez Żydów”. Jednak w okresie 1949-1967, kiedy Jordania trzymała bezprawnie Zachodni Brzeg jako “wojskowy okupant”, rząd jordański po prostu rozdał te „ziemie państwowe i nieużytki” Arabom. Ponieważ Jordania nie miała żadnych zasadnych podstaw do roszczeń do tej ziemi, ci, którzy przyjęli taką ziemię od rządu, mają wyłącznie takie same roszczenia do niej, jak darczyńca – czyli w ogóle żadne.  


Kiedy Izrael zdobył Zachodni Brzeg w wojnie sześciodniowej, zamiast po prostu ogłosić nieważność wszystkich roszczeń Palestyńczyków do tego, co zostało zidentyfikowane jako “ziemie państwowe i nieużytki”, rząd izraelski postanowił nie kwestionować zasadności arabskich roszczeń do własności tych uprzednio “ziem państwowych i nieużytków”. Co gorsza, COGAT uniemożliwił Żydom sprawdzanie rejestrów ziemskich przy kwestionowaniu arabskiego tytułu własności; są one dostępne tylko dla Arabów. Nie istnieje zadowalające wyjaśnienie takiej polityki, chociaż sugerowano, że dla izraelskiego rządu było po prostu mniej kłopotliwe i mniej kosztowne nie kwestionowanie arabskich roszczeń do ziemi danej im przez rząd jordański. Kiedy zaś państwo żydowskie zaczęło budowanie osiedli na Zachodnim Brzegu, nie chciało wywoływać więcej tarć z miejscowymi Arabami przez odebranie „ziem państwowych i nieużytków” (do czego miało pełne prawo), ale zamiast tego  traktowało takie ziemie, dane Palestyńczykom przez rząd jordański, jako przekazane przez prawowitego właściciela. Tak więc arabskie roszczenia do tego, co w okresie Mandatu było “ziemiami państwowymi i nieużytkami” były honorowane przez izraelski rząd. A teraz Izrael żyje z konsekwencjami, a COGAT nie dopuszcza Żydów do możliwości kwestionowania  arabskich twierdzeń o tym, że są “właścicielami prywatnej ziemi”, którą tylko suweren, to jest rząd Izraela jako następca Żydowskiego Domu Narodowego - nie zaś będąca „wojskowym okupantem” Jordania - ma prawo przekazywać według własnego uznania.


Does Israel “Steal” Private Palestinian Land in the West Bank?

Jihad Watch, 7 lipca 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Syjonizm

Znalezionych 220 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Paragraf międzynarodowej konwencji, który dowodzi, że Human Rights Watch wypacza międzynarodowe prawo przeciwko Izraelowi     2021-10-18
Dlaczego Żydzi tak pospiesznie bronią swoich wrogów?   Julius   2021-10-16
“Syjoniści” uczą syjonizmu   Tsalic   2021-10-07
O samowystarczalności w zakresie obrony   Rosenthal   2021-10-04
Raport ONZ z 1949 roku pokazuje, że Arabowie nie chcieli Jerozolimy – chcieli tylko odebrać ją Żydom     2021-09-28
Kiedy zostanie zdyskredytowany mit o “szczęśliwym dhimmi”?   Julius   2021-09-27
Dlaczego Oslo nadal panuje   Glick   2021-09-23
Izrael i niekończąca się wojna z Gazą   Fitzgerald   2021-09-08
Walczcie wreszcie, do diabła!   Rosenthal   2021-09-05
Sprawa roszczeń: dlaczego Polska ma rację   Leibovitz   2021-08-20
Antysemityzm i żydowskie państwo   Rosenthal   2021-08-19
Co “wszyscy wiedzą”   Rosenthal   2021-08-16
Dla antysemitów Żyd jest Żydem i tylko Żydem   Harris   2021-07-22
Co możemy w tej sprawie zrobić?   Rosenthal   2021-07-17
Naiwna wiara w rozwiązania w postaci dwóch państw   Bard   2021-07-14
Krytycy Izraela są pełni odrazy wobec żydowskiej suwerenności i siły militarnej   Bernstein   2021-07-09
“Ha’aretz” jest wrogiem narodu żydowskiego   Rosenthal   2021-07-08
Apartheid – etykietka i oszczerstwo   Collins   2021-07-06
Syjonizm i demokracja   Rosenthal   2021-07-02
Komu potrzebne jest państwo Izrael?   Rosenthal   2021-07-01
Dlaczego Izrael nie powinien odwoływać jerozolimskiego marszu flag   Meir   2021-06-11
Theodor Herzl żyje, ma się dobrze i mieszka w Nowym Jorku (a także Los Angeles, Paryżu i Londynie)   Friedman   2021-06-08
Etiopscy Żydzi i słoń w antyizraelskim salonie   Frantzman   2021-06-07
Najbardziej niezwykły przykład oszczędzania cywilów w historii wojen     2021-05-28
Zawieszenie broni? Śliska sprawa, kiedy masz do czynienia z Hamasem   Oz   2021-05-23
Dlaczego arabscy posłowie do Knesetu nienawidzą państwa   Rosenthal   2021-04-16
Mansour Abbas i libanizacja Izraela   Kedar   2021-04-11
Nowa, lepsza definicja antysemityzmu     2021-04-03
Narodził się Nowy Kongres Syjonistyczny   Flayton   2021-03-27
Kiedy kulturowe zawłaszczenie i historyczny rewizjonizm są aktami wojny   Glick   2021-03-26
W Izraelu wszyscy Żydzi są rodziną. Nienawistnicy chcieliby z tym skończyć     2021-03-24
Bliski Wschód: Duchy suwerennej przeszłości   Linder Kahn   2021-03-18
Czy Palestyńczycy mogą być w błędzie?   Abdul-Hussain   2021-03-15
Wyjaśnienie Jidyszkajt… po arabsku!   Tsalic   2021-03-12
Izrael potrzebuje Ameryki, ale epoka satelickiego państwa minęła   Tobin   2021-03-11
Co dobre, a co złe dla Żydów i reszty świata?   Koraszewski   2021-03-01
Zrozumieć oszczerstwo B’Tselem o “apartheidzie”   Ini   2021-02-05
Guardian: Izrael jest państwem ”żydowskich suprematystów”, które nie ma prawa istnieć   Levick   2021-01-21
Krytyka oskarżenia Izraela o apartheid przez organizację B’Tselem   Kontorovich   2021-01-16
Pandemia zniszczyła turystykę protestu   Frantzman   2021-01-15
Czy nowy pokój na Bliskim Wschodzie jest wystarczająco zaraźliwy, by rozprzestrzenić się do arabskich Izraelczyków?   Amos   2021-01-05
Być może potencjał dla Porozumień Abrahamowych istniał przez cały czas   Amos   2020-12-18
David Ben Gurion o moralnym argumencie na rzecz żydowskiego państwa w Palestynie z arabską mniejszością   Gurion   2020-12-08
Iran i powrót do jaskini ech   Rosenthal   2020-12-04
Saeb Erekat - bohater palestyńskiej walki o pokój   Koraszewski   2020-11-08
Hej, panie “Wybitny Żydzie Brytyjski”: bądź człowiekiem i powiedz „Przepraszam”   Tsalic   2020-11-03
Czy proizraelska polityka Trumpa ostanie się po wyborach?   Tobin   2020-11-01
Pamiętając premiera Rabina w 25. rocznicę jego zamordowania   Collins   2020-10-25
Czy kiedykolwiek zapanuje pokój?   Frantzman   2020-10-23
Największym wrogiem Palestyńczyków jest archeologia   Flatow   2020-10-22
Co Trump zrobił dla pokoju na Bliskim Wschodzie?     2020-10-13
Honor/hańba i arabskie reakcje na porozumienie Izrael-ZEA     2020-08-26
Czy palestyńskie weto żyje, czy jest martwe?   Glick   2020-08-23
Pierwszy krok w kierunku pokoju?   Koraszewski   2020-08-18
Co byłoby, gdyby nie było “okupacji”? Antysyjoniści z lat 1950. dostarczają odpowiedzi     2020-08-11
Do kogo należy ta ziemia?   Rosenthal   2020-08-09
Stabilność dla naszych wrogów   Glick   2020-07-31
Żydzi z przywilejem   Kerstein   2020-07-21
Czy Izrael “kradnie” prywatną ziemię palestyńską na Zachodnim Brzegu?   Fitzgerald   2020-07-15
Proizraelscy demokraci i ich fundamentalne niezrozumienie problemu     2020-07-11
Boris, Tarcza Izraela   Tsalic   2020-07-09
Teraz jest czas na przełamanie izraelsko-palestyńskiego impasu   Rosenthal   2020-06-29
Więc myślisz, że wiesz, kim są Izraelczycy?   Collier   2020-06-25
Krótka historia niekończącego się konfliktu   Rosenthal   2020-06-06
Jerozolima 1948-1967- 2020   Steinberg   2020-05-31
Czas próby dla premiera i dla kraju   Collins   2020-05-30
Anektujcie to wreszcie   Rosenthal   2020-05-14
Petycja palestyńskich robotników: pożyczka dla AP na pomoc w związku z koronawirusem wesprze terroryzm i zignoruje robotników   Oz   2020-05-12
Palestyńczycy, Izrael i koronawirus   Kemp   2020-05-11
Jak wyglądałby świat bez państwa Izrael?   Tobin   2020-05-09
Jestem syjonistą i jestem z tego dumny     2020-05-07
Żałoba po terrorystach   Rosenthal   2020-05-03
Izrael: to nie europejska kolonia   Sufi   2020-05-02
Czy jest niesłuszne pozwolenie Izraelowi na podejmowanie samodzielnych decyzji?   Tobin   2020-04-26
Nowy Nowy Historyk: wychodząc poza Ilana Pappe   Oz   2020-04-07
Lekcje koronawirusa dla rozmów koalicyjnych   Glick   2020-04-06
Demokracja Izraela nigdy nie była zagrożona   Tobin   2020-03-29
W Izraelu koronawirus zbliża ludzi   Leibovich   2020-03-25
Brudne intencje za hasłem ”Free Palestine”   Lekhet   2020-03-23
Prawo do głosu, ale nie do zlikwidowania państwa   Tobin   2020-03-19
Jak Europejscy Żydzi przenieśli się na wygnanie bez zmiany miejsca pobytu   Gerstenfeld   2020-03-14
Rakiety z Gazy: coś więcej niż „niedogodność”   Plosker   2020-03-08
Arabowie na Bliskim Wschodzie, którym się poszczęściło   Tawil   2020-03-04
Problemy Izraela są rzeczywiste, ale rzeczywisty jest także postęp, jakiego dokonał   Tobin   2020-03-03
Donald Trump i lód dziewięć   Rosenthal   2020-02-24
Chcę tego, co oni mają, czyli jak Izraelczycy to robią?   Fitzgeralod   2019-12-26
Rezolucja o podziale: papierowy triumf   Rosenthal   2019-12-16
Zachowywanie pokoju z Jordanią   Glick   2019-12-15
Arabskie państwa roszczą sobie prawo do dziedzictwa po wygnanych Żydach   Julius   2019-12-09
Richard Landes: człowiek, który dał nazwę Pallywood   (Varda Epstein)   2019-12-08
Postępowi Demokraci mylą się w sprawie Izraela – raz jeszcze   Rosenthal   2019-12-07
Nieproporcjonalna obrona cywilna Izraela   Shindman   2019-12-04
Izrael: Podzielony ekran   Glick   2019-12-01
Czterdzieści lat, od kiedy uciekła Victoria i 80 tysięcy innych   Julius   2019-11-29
List do Goldy Meir   Tabarovsky   2019-11-26
Dyplomatyczne deklaracje i fakty w terenie   Collins   2019-11-24
Jak wyjaśnić bezprecedensowe wsparcie dla Arabów przez „rasistę” Netanjahu?     2019-11-08
Wdzięczny gospodarz wirusa antysemityzmu   Rosenthal   2019-10-10
Zaprzeczanie żydowskiej historii Jerozolimy mimo archeologicznych dowodów   Franklin   2019-10-02
Obłęd na punkcie Netanjahju & mit o izraelskiej teokracji   Sherman   2019-09-30

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Bohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotu


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk