Prawda

Sobota, 21 wrzesnia 2019 - 13:28

« Poprzedni Następny »


Unia Europejska: pielęgnowanie niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie


Naomi Linder Kahn 2019-05-05

Na zdjęciu: Nielegalne zajmowanie tysięcy hektarów ziemi na Zachodnim Brzegu finansowane przez Unię Europejską pod pozorem „pomocy rolniczej”. Finansowanie przez UE umożliwia olbrzymi program kradzieży ziemi przez Autonomię Palestyńską. (Zdjęcie: Regavim)
Na zdjęciu: Nielegalne zajmowanie tysięcy hektarów ziemi na Zachodnim Brzegu finansowane przez Unię Europejską pod pozorem „pomocy rolniczej”. Finansowanie przez UE umożliwia olbrzymi program kradzieży ziemi przez Autonomię Palestyńską. (Zdjęcie: Regavim)

Pod pozorem „pomocy rolniczej” Autonomia Palestyńska zajmuje Obszar C (obszar umieszczony całkowicie pod izraelską jurysdykcją w Porozumieniach z Oslo do czasu pełnego porozumienia pokojowego, które ustali suwerenność na tym terenie jednej lub drugiej strony), z pomocą olbrzymiego europejskiego wsparcia finansowego – wbrew prawu i wbrew międzynarodowym porozumieniom podpisanym przez UE.

Przez ostatnie dziesięciolecie Autonomia Palestyńska (AP) realizuje długoterminowy plan w celu przejęcia kontroli nad strategicznymi miejscami na Obszarze C na terytoriach spornych Judei i Samarii. Widomym celem AP jest aneksja tych terenów i wprowadzenie ich pod panowanie AP jako część większego planu jednostronnego utworzenia państwa palestyńskiego. Ten plan opublikowano w 2009 roku w oficjalnym dokumencie AP napisanym przez ówczesnego premiera, Salama Fajjada; od opublikowania był realizowany bez przeszkód, z pomocą olbrzymiego finansowania z Europy.


Od 2013 roku widać wyraźnie przyspieszenie wykonywania planu, głównie przez intensywną działalność rolną na dużą skalę, ze zrozumieniem, że ta taktyka, w odróżnieniu od nielegalnego budowania, umożliwia AP stosunkowo szybkie zajmowanie dużych połaci ziemi. Ta działalność, prowadzona pod parasolem "Projekt korzeni" (Juthoor) AP, umożliwia łatwiejsze przedstawianie zagarniania ziemi międzynarodowym mediom i zagranicznym dobroczyńcom jako „pomoc humanitarną”.


Kluczowym aktorem w tym zagrabianiu ziemi jest Związek Komitetów Pracy Rolnej (UAWC). Z oddziałami w całej Judei i Samarii UAWC utrzymuje ścisłe organizacyjne i operacyjne związki z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny (PFLP), organizacją terrorystyczną, która dokonała wielu śmiertelnych zamachów na obywateli Izraela, w tym wiele zamachów samobójczych w latach 2000.  UAWC jest w większości finansowany przez europejskie rządy i organizacje pomocy humanitarnej oraz przez Unię Europejską.  


Większość działalności UAWC koncentruje się na Obszarze C. Wśród wielu głównych projektów są: nielegalne zajmowanie tysięcy dunamów ziemi na użytki rolne, nielegalne zajmowanie źródeł wody i tworzenie nowych dróg, pozornie po to, by ułatwić palestyńskim farmerom dojazd do obszarów rolnych. Ta działalność koncentruje się na terenach o strategicznym znaczeniu, szczególnie terenach przylegających do żydowskich osiedli i do bariery bezpieczeństwa, jak również miejscach na Obszarze C, które służą jako strefa buforowa między Obszarami A i B (które są pod pełną lub częściową jurysdykcją Autonomii Palestyńskiej).


Nie trzeba mówić, że cała ta działalność jest prowadzona jednostronnie, bez pozwolenia lub koordynacji z państwem Izrael – wbrew prawu obowiązującemu na tych terenach i wbrew Porozumieniom z Oslo oraz wbrew prawu międzynarodowemu.  


Organizacja pozarządowa, Regavim, poświęcona zachowaniu zasobów ziemi Izraela i promowaniu dalekowzrocznej polityki używania ziemi, prowadzi ścisłą dokumentację i mapowanie działalności AP w terenie i gromadzi informację dotyczącą finansowania UAWC przez UE, monitorując publikacje palestyńskie i Unii Europejskiej, doniesienia medialne i międzynarodowe (takie jak to niedawne wideo, które wychwala szeroko zakrojoną, nielegalną działalność). Wyniki tych badań, które we wszechstronnym raporcie przedstawiono podkomisji Knesetu ds. zagranicznych i Komitetowi Obrony Juedi i Samarii, są streszczone w artykule "Korzenie zła".


Polityczny kontekst – bitwa o kontrolę nad Judeą i Samarią


W "Tymczasowym porozumieniu między państwem Izrael i Autonomią Palestyńską” podpisanym w Oslo w 1993 roku  ("Porozumienia z Oslo") między Izraelem a przywódcami OWP, państwo Izrael oficjalnie uznało organizację, która dotąd działała jako organizacja terrorystyczna, i pozwoliło jej na założenie Autonomii Palestyńskiej do nadzorowania autonomicznych rządów arabskich w częściach Judei i Samarii.


Według tych porozumień Judea i Samaria zostały podzielone na trzy regiony: Obszar A w pełni pod palestyńską jurysdykcją w sprawach cywilnych i bezpieczeństwa; Obszar B pod cywilną jurysdykcją palestyńską i z Izraelem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo; i Obszar C pod pełną izraelską jurysdykcją w sprawach cywilnych i bezpieczeństwa. Mimo faktu, że w praktyce wiele klauzul Porozumień z Oslo nie weszło w życie, a inne nie są dłużej istotne, podział jurysdykcji pozostaje w mocy.  


Niemal dziesięć lat temu ówczesny premier Autonomii Palestyńskiej, Salam Fajjad, zaczął propagować jednostronny program utworzenia „niepodległego, w pełni autonomicznego państwa arabskiego na całym terytorium Zachodniego Brzegu i Gazy, z granicami 1967 roku i Jerozolimą jako jego stolicą”. Centralnym elementem Planu Fajjada jest próba wzmocnienia obecności oficjalnej administracji AP na Obszarze C i ustanowienie de facto aneksji tego terytorium w oparciu o leżące u podstaw założenie, że Obszary A i B już są „zabezpieczone” przez Porozumienia z Oslo.


Realizacja tego programu ”pełzającej aneksji” odbywa się dwoma równoległymi szlakami. Pierwszy wymaga współpracy z Izraelem: AP przedstawia prośbę do odpowiednich władz izraelskich o zaaprobowanie projektów budowlanych o „specjalnym priorytecie”; zazwyczaj międzynarodowe finansowanie tych projektów jest uwarunkowane od zgody Izraela. Drugim szlakiem, który jest znacznie powszechniejszy, jest tworzenie faktów w terenie przez rozległe nielegalne budowle, bez żadnej koordynacji i bez pozwolenia władz izraelskich. Projekty na tym nielegalnym szlaku są planowane i wykonywane według jasnego, systematycznego planu głównego, który ma na celu stworzenie ciągłości terytorialnej dla przyszłego państwa palestyńskiego, zakłócając równocześnie wzrost i ciągłość terytorialną społeczności izraelskich.


Przez ostatnie lata nielegalny szlak stał się nie tylko wyraźniejszy, ale bardziej „twórczy”, używając prac rolnych do ustanawiania faktów w terenie – łamiąc obowiązujące na tym terenie prawo, łamiąc Porozumienia z Oslo, które stanowią, że państwo Izrael jest jedynym suwerenem na tym terytorium, łamiąc prawo międzynarodowe. 

AP od dziesięcioleci ma dyplomatyczne poparcie krajów europejskich. Chociaż Unia Europejska była aktywnym uczestnikiem w formułowaniu Porozumień z Oslo i jej przedstawiciele uczestniczyli w ceremonii podpisywania ich, w ostatnich latach UE czynnie finansuje wiele nielegalnych działań AP na Obszarze C, przyczyniając się do wielu projektów, które podważają te porozumienia przez podejmowanie jednostronnych kroków dla stworzenia państwa palestyńskiego, obejmującego całą Judeę i Samarię.


Palestyńskie organizacje ”społeczeństwa obywatelskiego” i sama AP otrzymują olbrzymie praktyczne i ekonomiczne wsparcie od europejskich rządów i organizacji. Europejskie finansowanie, jak również wsparcie dyplomatyczne i inne rodzaje akcje są bezpośrednio przekazywane do projektów Planu Fajjada.


Jedną z metod stosowanych przez Unię Europejską dla stworzenia de facto palestyńskiego państwa jest blokowanie rozwoju infrastruktury i ekspansji żydowskich osiedli w Judei i Samarii przez palestyńską budowę i rolnictwo. Przez ostatnich kilka lat UE zbudowała ponad 2000 struktur na Obszarze C dla populacji palestyńskiej, tworząc lub wspierając grupy nielegalnych osiedli, bez wnoszenia podań i bez otrzymywania pozwoleń na budowę i bez koordynacji tych projektów z odpowiednimi władzami izraelskimi. Kiedy premier Benjamin Netanjahu protestował przeciwko temu rażącemu łamaniu prawa przez UE, szefowa polityki zagranicznej UE, Federica Mogherini, dała oficjalne zapewnienie o zaprzestaniu jakichkolwiek dalszych nielegalnych budów w okolicy E1 – ale nie na pozostałym Obszarze C. Wszystkie finansowane przez UE projekty budowlane, projekty rolnicze i projekty infrastruktury na Obszarze C są wyraźnie zaplanowane do ustanowienia terytorialnej ciągłości obecności Autonomii Palestyńskiej w próbie uniemożliwienia aneksji lub rozwoju tych terenów przez Izrael w przyszłości. Wszystkie są prowadzone nielegalnie, w sprzeczności z izraelską jurysdykcją na tym terytorium, pod pozorem pomocy humanitarnej Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej dla potrzebujących pomocy społeczności palestyńskich w Judei i Samarii.


Prawny kontekst – osmańskie prawo własności w służbie wywłaszczania


Prawo obowiązujące na Obszarze C Judei i Samarii, które są pod pełną izraelską jurysdykcją, składa się z wielu warstw systemów prawnych, włącznie z prawem osmańskim, prawem mandatowym, prawem jordańskim, rządami wojskowymi, prawem międzynarodowym, jak również ustawami parlamentu Izraela, Knesetu. Ogólnie jednak, zasadniczą podstawą prawa własności na Obszarze C jest prawo osmańskie.


Według osmańskiego prawa i decyzji izraelskiego Sądu Najwyższego, które nadal je narzucają, nieuprawiana ziemia należy do suwerena – w tym wypadku, państwa Izrael. Ponadto część ziemi na Obszarze C jest zaklasyfikowana jako „survey land" – tereny, które nie są zarejestrowane jako własność prywatna i które suweren (rząd izraelski) jest w trakcie regulowania i rejestrowania jako ziemia państwowa.


Prywatny człowiek może otrzymać własność ziemi rolnej (według paragrafu 78 osmańskiego kodeksu prawnego) jeśli miał i uprawiał ziemie, o którą chodzi, przez kolejnych kilka lat (dokładny wymagany okres zależy od natury samej parceli).


Tak więc człowiek, który kradnie ziemię i używa jej do celów rolniczych, może rościć sobie prawo własności lub inne prawa do tej ziemi po prostu przez twierdzenie, że przez kilka lat na niej pracował. Palestyńskie projekty użycia ziemi z wielkim powodzeniem wykorzystują tę ”lukę” w prawie osmańskim.


Działalność prowadzona w ramach Projektu korzeni, systematyczny program zajmowania ziemi na Obszarze C, jest przedstawiana jako projekty rolnicze; niemniej wiele tych rodzajów prac – wznoszenie płotów i murów, kopanie ciężkimi maszynami, tworzenie dróg i tak dalej – wymaga pozwolenia, którego oczywiście nie mają. Z drugiej strony, prawo jest skrupulatnie egzekwowane wobec żydowskich konstrukcji, czego wynik najlepiej można określić jako „odwrotny apartheid”:  szereg drakońskich regulacji stosuje się wyłącznie do żydowskich mieszkańców Obszaru C, takich jak "nakazy wytyczania" i "nakazy obstrukcyjnego użycia", co upoważnia władze do niszczenia struktur en masse i do zakazu wstępu mieszkańców na sporny teren – bez żadnej właściwej procedury prawnej.


Związek Komitetów Pracy Rolnej – operacyjne ramię przedsięwzięcia zajmowania ziemi


Związek Komitetów Pracy Rolnej (UAWC) jest głównym operacyjnym ramieniem planu AP przechwycenia kontroli nad Obszarem C i stworzenia de facto palestyńskiego państwa na tym terytorium.


Związek, którego kwatera główna jest w Ramallah, składa się z ponad 65 oddziałów lokalnych rad rolniczych w całej Judei, Samarii i Gazie. Z ponad 100 zatrudnionymi jego roczny budżet przekracza 5 milionów euro (niemal 6 milionów dolarów). Ten budżet jest oparty głównie na bezpośrednich i pośrednich darach ze źródeł zagranicznych, włącznie z Unią Europejską i ONZ oraz rządami Francji, Norwegii i Holandii.


UAWC ma zarówno jawne, jak ukryte związki z organizacją terrorystyczną Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny (PFLP) i działa w koordynacji z palestyńskim aparatem bezpieczeństwa oraz innymi prawnymi organami palestyńskimi.


Zarówno PFLP, jak UAWC próbowały ukryć swoje ścisłe związki w celu przedstawienia organizacji jako niezależnej organizacji pozarządowej nie nastawionej na zysk. Mimo ich starań istnieją wyraźne dowody ich wzajemnej, ideologicznej i finansowej zależności:  wewnętrzny dokument przygotowany w 1993 r. dla amerykańskiej organizacji humanitarnej USAID stwierdzał, że „UAWC jest rolniczą organizacją PFLP" i "Rolniczych usług PFLP dostarcza Związek Komitetów Pracy Rolnej (UAWC)". Dominująca OWP frakcja Fatahu identyfikowała UAWC jako "oddział" PFLP.


Stowarzyszenie UAWC z PFLP trwa, mimo zaklasyfikowania PFLP jako organizacji terrorystycznej zarówno przez Stany Zjednoczone, jak przez Unię Europejską. Wysoko postawione postaci w hierarchii PFLP pracują na wysokich stanowiskach w UAWC, wśród nich Dżamil Muhamad Ismail Al Madżdalawi, były wiceprezes UAWC w Gazie, który jest dobrze znanym wysokim oficerem w PFLP. Był szefem wydziału politycznego PFLP w Gazie i w 2013 roku był przedstawicielem PFLP w organach Fatahu w Autonomii Palestyńskiej. Baszar Al Chiri był szefem wydziału politycznego PFLP na początku lat 2000. Został aresztowany i uwięziony przez państwo Izrael, a po uwolnieniu był prezesem Rady Doradczej UAWC w latach 2005-2010.


Jedną z europejskich organizacji, które dostarczają finansowego wsparcia dla UAWC jest  Norwegian People's Aid (NPA), norweskie stowarzyszenie, które opisuje siebie jako "poświęcone budowaniu demokratycznego społeczeństwa i wzmocnieniu możliwości ludzi przejęcia panowania nad własnym życiem”. NPA określa się jako organizacja ”niepolityczna”, chociaż jej poglądy nie są neutralne.  Tak więc "popiera organizacje, które reprezentują słabe i narażone populacje, szczególnie, jeśli stawiają one opór tym, którzy mają siłę”. NPA wylicza UAWC jako jedną ze swoich partnerskich organizacji w Palestynie.


NPA, którą od wielu lat wspiera humanitarny program pomocowy rządu amerykańskiego USAID, została w 2017 roku oskarżona o wspieranie terroryzmu przez Departament Sprawiedliwości USA. Podczas procesu, zakończonego w 2018 roku, NPA przyznała się do wspierania Iranu, Hamasu i licznych innych organizacji terrorystycznych.


Od 2016 do 2018 roku NPA otrzymała 32 miliony norweskich koron (niemal 4 miliony dolarów) od rządu Norwegii (z całej sumy 50 milionów koron) na wspólne projekty UAWC-NPA.


Terrorystyczne powiązania UAWC nie odstraszyły UE, która przeznaczyła 3,6 miliona euro na UAWC, by prowadzić „Projekt korzenie” w okolicach Betlejem w 2014 roku i sfinansowała 90% całego budżetu. Pod auspicjami „Projektu korzenie” przedstawiciel UE odwiedził ten teren w celu złożenia raportu o postępach inicjatywy i dostarczenia ogólnego przeglądu działalności UAWC.


W marcu 2015 roku w Betlejem odbyła się inauguracyjna ceremonia dla „Projektu korzenie”. Ambasador UE w Autonomii Palestyńskiej, John Gatt-Ruter, gość honorowy, wygłosił przemówienie na ceremonii:


"Projekty, jakie Unia Europejska zrealizuje dla mieszkańców Obszaru C, są niezbędne, szczególnie w sektorze rolnym, który jest ważną częścią gospodarki. Ten projekt przyczyni się do wsparcia palestyńskich farmerów… i ustanowienia palestyńskich faktów w terenie ... Związek Komitetów Prac Rolnych pokazał swoją zdolność do realizacji projektów rolnych na wielu palestyńskich obszarach i stosunki z Unią Europejską są wynikiem sukcesów osiąganych przez UAWC." [Podkreślenie dodane.]


Wnioski i rekomendacje


W minionym dziesięcioleciu Autonomia Palestyńska dokonała skoordynowanego wysiłku dla uzyskania kontroli nad tak dużymi terenami na Obszarze C, jak to możliwe. W ostatnich latach, a szczególnie od roku 2013, Palestyńczycy nasilili działalność rolną jako środek szybkiego i skutecznego przechwytywania dużych połaci ziemi pod pozorem pomocy humanitarnej dla farmerów. Ta działalność jest nielegalna i sprzeczna z międzynarodowymi traktatami, których sygnatariuszem jest AP. To jednak nie przeszkadza zagranicznym rządom i organizacjom, włącznie z Unią Europejską, która nadal finansuje tę nielegalną działalność – podczas gdy w tym samym czasie głośno krytykują państwo Izrael.


Ponieważ palestyński program zajmowania ziemi ma strategiczne konsekwencje na dużą skalę, tego problemu nie można traktować jako zlokalizowany problem i rozwiązywać od przypadku do przypadku. Trzeba wziąć pod uwagę większy obraz i Unia Europejska musi powstrzymać swoją niepohamowaną interwencję w wewnętrzne sprawy demokratycznego państwa (Izraela) oraz hurtowe łamanie międzynarodowego prawa i traktatów – czyli działań, które umacniają palestyńskie nieprzejednanie, paraliżują możliwości wynegocjowanego rozwiązania i zagrażają bezpieczeństwu Izraelczyków w bardzo realnym i bezpośrednim sensie.  


The European Union: Nurturing Instability and Terrorism in the Middle East

Gatestone Institute, 24 kwietnia 2019

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

 

Naomi Linder Kahn

Dyrktorka Działu Międzynarodowego Regavim.


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 680 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Szminkowanie trupa z Oslo   Koraszewski   2019-09-21
Boko Haram: krwawy terror, końca nie widać   Bulut   2019-09-18
Dorastaliśmy nienawidząc i przeklinając Żydów   Koraszewski   2019-09-15
Iran jest gotowy do ”wymazania syjonistycznego reżimu z mapy”   Rafizadeh   2019-09-14
Ewoluująca ideologia białej supremacji i jej protagoniści   i Yigal Carmon   2019-09-13
Wojna, pokój, podżegacze i podżegani   Koraszewski   2019-09-12
Palestyńczycy: Dlaczego fakty miałyby nam wchodzić w drogę?   Tawil   2019-09-11
Bal tchórzy, opętanych i szubrawców   Koraszewski   2019-09-05
Do europejskich przywódców: żydowskie życie jest tanie   Milliere   2019-09-03
Hamas, Islamski Dżihad: "Krąg ognia rozszerza się"   Toameh   2019-08-31
Wehikuł czasu Mahmouda Abbasa skazuje pokój (raz jeszcze)   Tobin   2019-08-30
Kto mówi, że przestępstwo nie popłaca?   Bedein   2019-08-23
Pięć nagłówków pokazuje antysemickie incydenty na całym świecie - analiza   Frantzman   2019-08-22
Proirańska, antyizraelska polityka zagraniczna Niemiec   Kern   2019-08-14
Palestyńczycy w potrzebie lustra?   Tawil   2019-08-11
Powody, dla których pokojowe rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego zawsze zawodzą   Hamid   2019-08-10
BDS, Omar Shakir i eliminacjonizm wobec izraela   Steinberg   2019-08-04
Plan Hamasu i Iranu na zlikwidowanie Izraela   Tawil   2019-07-29
Walka z BDS. Część I   Rosenthal   2019-07-27
Hamas maszeruje, by zniszczyć Izrael   Toameh   2019-07-26
Antyizraelskie prawa zaproponowane przez Dublin: złe dla Irlandii, gorsze dla Palestyńczyków, straszne dla wszystkich   Franklin   2019-07-13
Nihil novi   Lewin   2019-07-11
Tak, antysyjonizm jest tylko najnowszą odmianą antysemityzmu     2019-07-04
Palestyńscy ”umiarkowani”: karabiny, granaty i terroryzm    Tawil   2019-06-29
Dlaczego neonaziści tak bardzo kochają ruch BDS?     Marquardt-Bigman   2019-06-26
Haniebny wzrost antysemityzmu a antysemicki tweet znanego aktora   Frantzman   2019-06-25
Zatajany los palestyńskich chrześcijan   Ibrahim   2019-06-24
Mułłowie obiecują ”koniec” Izraela i amerykańskiej cywilizacji   Rafizadeh   2019-06-22
Rewelacje o Hezbollahu w Wielkiej Brytanii częścią niepokojącego trendu obłaskawiania Iranu   Frantzman   2019-06-19
Normalizacja islamskiego antysemityzmu   Wójcik   2019-06-06
Ludobójstwo chrześcijan weszło na ”alarmujący etap”   Ibrahim   2019-05-29
Na początku był Arab z nożem. 180 lat wykrętów (wersja 2)   Collier   2019-05-21
Bliskowschodni ruch antypokojowy   Toameh   2019-05-20
Radziecki antysyjonizm i współczesny antysemityzm lewicy   Tabarovsky   2019-05-18
Między Eurowizją a tańcem z Hamasem   Collins   2019-05-12
Ilhan Omar – ignorancja i bigoteria w sprawie rakiet z Gazy   Dershowitz   2019-05-09
Jak palestyńscy przywódcy zachęcają do terroryzmu   Tawil   2019-05-08
Nie, to nie jest o „rasie”   Rosenthal   2019-05-06
Unia Europejska: pielęgnowanie niestabilności i terroryzmu na Bliskim Wschodzie   Kahn   2019-05-05
Facebook walczy z Fake News stronniczym wideo z Gazy   Miller   2019-05-04
Abbas chce kryzysu humanitarnego   Bergman   2019-05-01
Dlaczego główny nurt polityki jest winny szerzenia się antysemityzmu   Collier   2019-04-29
Grecja: „Strefa zakazana” w Atenach?   Polizoidou   2019-04-27
Iran: nowe słownictwo lalki brzuchomówcy   Taheri   2019-04-26
Co dzieje się z Palestyńczykami, którzy żądają lepszego życia?   Toameh   2019-04-23
Uczciwość Hamasu i umowa stulecia   Toameh   2019-04-20
Współczujący wszystkich krajów łączą się   Koraszewski   2019-04-17
Tak, palestyńska tożsamość jest pomyślana tylko jako broń przeciwko Izraelowi     2019-04-15
Co się kryje za sprzeciwem wobec pokoju z Izraelem?   Tawil   2019-04-07
Wielka Brytania: Radykalni muzułmanie mile widziani, prześladowani  chrześcijanie wręcz przeciwnie   Ibrahim   2019-04-06
Konflikt świata z Izraelem w liczbach. Izraelsko-arabski konflikt w kontekście – jakiego nigdy nie widzieliście   Collier   2019-04-03
Między Gazą a Wzgórzami Golan   Collins   2019-03-31
Iran krok za krokiem zbliża się do swojego celu:  "wymazania Izraela z mapy"   Rafizadeh   2019-03-27
CODE PINK przekracza czerwoną linię w Iranie   Collins   2019-03-24
Iran: egzekucje dzieci, amputacje, chłosty   Rafizadeh   2019-03-22
Uratowani Jazydzi stoją przed ponurą przyszłością po powrocie do Iraku   Frantzman   2019-03-21
Zbrodnie wojenne Hamasu przeciwko Izraelowi i Palestyńczykom   Tawil   2019-03-20
Obalanie oskarżenia o użycie „nieproporcjonalnej siły”   Plosker   2019-03-18
Palestyńczycy: Abbas staje przed „sądem” pod zarzutem zdrady   Toameh   2019-03-17
Nie wiatr niesie odpowiedź na ”balonowy terror”   Collins   2019-03-14
Palestyńczycy: Nie dla pokoju i pojednania z „niewiernymi”   Toameh   2019-03-13
Kolorowe pranie czy pranie mózgów - uwagi o Eurowizji w Izraelu?   Benson   2019-03-08
Palestyńczycy: "Nie ma miejsca na twór syjonistyczny w Palestynie”   Tawil   2019-03-07
Iran: narastające prześladowania chrześcijan   Rafizadeh   2019-03-05
Dzwon alarmowy – powrót antysemityzmu   Collins   2019-02-28
Zbrodnie wojenne Hamasu i Islamskiego Dżihadu wobec dzieci i kobiet   Tawil   2019-02-23
“Nowy Bliski Wschód” – może za 500 lat?   Rosenthal   2019-02-22
Dlaczego brytyjska lewica nie zacznie czepiać się kogoś innego?    MacEoin   2019-02-19
Do ludzi z Gazy: kupcie sobie własne cholerne szpitale   Rose   2019-02-16
Skąd się bierze gwałtowny wzrost antysemityzmu na świecie?   Dershowitz   2019-02-15
Tragedia wschodnich chrześcijan i na czym polega żydostwo   Lewin   2019-02-14
Irańska rewolucja i uprzedzenia establishmentu   Glick   2019-02-03
Przypomnienia, wspomnienia i upamiętnienia Holocaustu   Collins   2019-01-27
”Guardian” delegitymizuje Izrael w kłamliwym artykule redakcyjnym   Plosker   2019-01-26
Naziści w przebraniu. Antyizraelskie przesłanie jest skrajnie prawicową retoryką   Collier   2019-01-24
Co mają wspólnego Mahmoud Abbas i handlarze narkotykami   Amos   2019-01-21
Kiedy skrajnie prawicowi żydożercy zgadzają się ze skrajnie lewicowymi żydożercami   Marquardt-Bigman   2019-01-14
Palestyńczycy: Prawdziwe ”zbrodnie”   Tawil   2019-01-12
Pallywood znowu podnosi swój ohydny łeb   Lieberman   2019-01-08
Palestyna: Co byłoby, gdyby nie było wojny sześciodniowej?   Sherman   2019-01-06
Gaza: sześć kłamstw i jedna prawda   Maroun   2019-01-04
Erdoğan nie jest dobrotliwym sułtanem z przeszłości, jest potworem, którego trzeba powstrzymać   Yemini   2019-01-03
Dżihadystyczny psychopata: czaruje nas, uwodzi i pożera   Chesler   2018-12-31
Rasowa polityka antysemityzmu i islamofobii   Frantzman   2018-12-30
Sił dżihadu nie można oswoić ani obłaskawić   Yemini   2018-12-28
Żadnych Żydów w Europie i żadnego państwa żydowskiego na Bliskim Wschodzie   Meotti   2018-12-27
Zwolennicy ISIS grożą zamachami terrorystycznymi podczas Świąt     2018-12-23
Co złego to Żydzi   Rosenthal   2018-12-18
Antysemityzm drogą do kariery w Turcji   Bulut   2018-12-17
11 w Pittsburghu i niemowlę w Ofra     2018-12-14
Walcz z antysemityzmem w swoim domu, a nie u sąsiada   Maroun   2018-12-11
Brytyjski profesor – fan Hamasu i jego ”poezja”     2018-12-05
Brendan O’Neill o obsesji potępiania Izraela przez lewicę   Coyne   2018-11-28
Jak wyrwać się z łap osobliwie pojmowanej empatii?   Koraszewski   2018-11-24
Dlaczego wznowione sankcje wobec Iranu są dobre dla Palestyńczyków   Toameh   2018-11-23
Tykająca bomba zegarowa islamskiej nienawiści do Żydów w USA   Bergman   2018-11-21
Jak ”New York Times” usprawiedliwia antysemityzm   Chesler   2018-11-18
Rzeź chrześcijan, brak reakcji egipskich władz   Ibrahim   2018-11-13
Żydzi a rządy prawa w Europie   Gerstenfeld   2018-11-12
Asia Bibi: Pakistańska zdrada sprawiedliwości   Meotti   2018-11-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

SchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedzaNieustający marszOświecenie PinkerAlternatywna medycyna zabijaKobiety ofiaramiPrometeuszmodyfikowana pszenicaArabowieRoboty będą uprawiać ziemięSumienie, czyli moralność bez smyczySkomplikowana ewolucjaArgument neuroróżnorodnościNowe badanie pamięci długotrwałej


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk