Prawda

Środa, 7 czerwca 2023 - 10:58

« Poprzedni Następny »


Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj


Chaim Lax 2023-03-15

Arabscy uchodźcy z Mandatu Palestyńskiego w 1948 roku (Źródło zdjęcia: Wikipedia)
Arabscy uchodźcy z Mandatu Palestyńskiego w 1948 roku (Źródło zdjęcia: Wikipedia)

W dyskusjach na temat trwającego od dziesięcioleci konfliktu arabsko-izraelskiego jednym z najbardziej dyskutowanych tematów są uchodźcy palestyńscy.


Nawet dzisiaj, prawie osiem dekad po exodusie Palestyny, kwestia uchodźców jest nadal przedmiotem dyskusji na konferencjach akademickich, analizowana w tekstach naukowych i przedstawiana przez organizacje medialne głównego nurtu.


Jednak, mimo ciągłej uwagi poświęcanej uchodźcom palestyńskim, ile przeciętny człowiek wie o złożoności i kontrowersjach związanych z tą kwestią?


W tym artykule przyjrzymy się pochodzeniu uchodźców palestyńskich, ciągłemu wykorzystywaniu ich do celów politycznych oraz ich wyjątkowemu statusowi w porównaniu z innymi populacjami uchodźców.


Kim są palestyńscy uchodźcy?


Palestyńscy uchodźcy to palestyńscy Arabowie, którzy zostali ewakuowani (dobrowolnie lub siłą) w Brytyjskim Mandacie Palestyny/Państwie Izrael między końcem 1947 a początkiem 1949 roku.


Exodus Arabów palestyńskich rozpoczął się po głosowaniu ONZ 29 listopada 1947 roku za podziałem kraju, kiedy społeczność żydowska zaakceptowała ideę dwóch państw, a świat arabski stanowczo ją odrzucił. 


Pierwsza fala
 składała się głównie z bogatych Palestyńczyków, którzy opuścili swoje domy w oczekiwaniu na brutalną konfrontację między żydowskimi mieszkańcami Mandatu Brytyjskiego a arabską ludnością Mandatu, a także Arabami z okolicznych krajów. Ci palestyńscy Arabowie zakładali, że Żydzi zostaną szybko pokonani i że będą mogli powrócić po szybkim zwycięstwie Arabów.


Do stycznia 1948 roku liczba Arabów palestyńskich wyjeżdżających do sąsiednich krajów arabskich rosła tak szybko, że Wysoki Komitet Arabów Palestyńskich zażądał od tych krajów zamknięcia granic, by powstrzymać falę palestyńskich emigrantów.

 


Gdy mandat brytyjski dobiegał końca, a palestyńscy Żydzi i palestyńscy Arabowie walczyli o kontrolę nad obszarami ewakuowanymi przez Brytyjczyków, coraz więcej palestyńskich Arabów uciekało przed walkami, przekraczając granicę do sąsiednich krajów arabskich.


Przed ogłoszeniem przez Izrael niepodległości 14 maja 1948 r. około 200 tysięcy Arabów uciekło z Mandatu Brytyjskiego. 


Po izraelskiej Deklaracji Niepodległości i późniejszej wojnie o niepodległość dodatkowe 300 tysięcy palestyńskich Arabów opuściło rodzące się państwo żydowskie.


Do końca wojny około 160 tysięcy palestyńskich Arabów pozostało w nowo utworzonym państwie Izrael i uzyskało pełne obywatelstwo.


Co spowodowało palestyński exodus?


W przeciwieństwie do tego, w co niektórzy mogą wierzyć, nie było jednej przyczyny palestyńskiego exodusu w latach 1947-1949. 


Oto niektóre z powodów, dla których Arabowie palestyńscy opuścili swoje domy w tym okresie:

  • Jak wspomniano wcześniej część palestyńskich Arabów opuściła swoje domy, by uniknąć zbliżającego się starcia między społecznościami palestyńskich Żydów i Arabów.
  • Część palestyńskich Arabów uciekła ze swoich wsi podczas bitew między siłami arabskimi a żydowskimi/izraelskimi.
  • Część palestyńskich Arabów uciekła z powodu pogłosek o izraelskich potwornościach (te pogłoski szerzyli niezależnie od siebie zarówno arabscy propagandyści, jaki i Izraelczycy jako rodzaj wojny psychologicznej).
  • Część palestyńskich Arabów uciekła na wezwanie arabskich dowódców armii, którzy obiecali im powrót po szybkim zwycięstwie.
  • Część palestyńskich Arabów uciekła z obawy, że zostaną uznani za zdrajców, jeśli pozostano w nowopowstałym państwie żydowskim.
  • Część palestyńskich Arabów została zmuszona siłą do opuszczenia swoich domów przez żydowskie/izraelskie siły ze względu na ich położenie na obszarach o strategicznym znaczeniu militarnym.

Ilu palestyńskich Arabów uciekło między 1947 a 1949 rokiem?  


Obecnie nie ma zgody co do tego, ilu Arabów palestyńskich uciekło z regionu w latach 1947-1949. 


Szacunkowa liczba palestyńskich uchodźców arabskich z tych lat waha się od 450 tysięcy do 500 tysięcy (według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych i źródeł izraelskich z 1948 r.) do 750 tysięcy (według UNRWA), a niektórzy twierdzą nawet, że przekracza 1 milion.


Jednym z powodów, dla których liczba początkowych uchodźców palestyńskich nie jest ostatecznie znana, jest to, że niektórzy mieszkańcy Jordanii i Libanu zarejestrowali się jako uchodźcy palestyńscy, koczowniczy Beduini Arabowie zarejestrowali się jako uchodźcy, a niektórzy uchodźcy zostali zarejestrowani więcej niż jeden raz, gdy przemieszczali się z jednego obozu dla uchodźców do następnego.


Wieczni uchodźcy: polityczna manipulacja uchodźcami palestyńskimi


Palestyńscy uchodźcy nie byli wyjątkowym rozdziałem w historii świata. Od połowy do końca lat 40. dwudziestego wieku miliony ludzi uciekało lub byli wyganiani w Indiach/Pakistanie, Europie wschodniej i Chinach.   


Tym, co odróżnia uchodźców palestyńskich od tych innych populacji uchodźców, jest to, że do dziś Palestyńczycy zachowują swój status uchodźcy i nigdy nie pozwolono im na pełną integrację w sąsiednich krajach, do których uciekli.


Podczas palestyńskiego exodusu 2/3 uchodźców uciekło na pobliski Zachodni Brzeg [Judeę i Samarię, MK] (tereny będące pod kontrolą armii jordańskiej) i Strefę Gazy (pod kontrolą Egiptu), podczas gdy reszta uciekła do sąsiednich krajów Jordanii, Libanu i Syrii. 


Te arabskie państwa, które właśnie zostały pokonane w próbie zniszczenia Izraela, postrzegały uchodźców palestyńskich jako potężne narzędzie polityczne w walce z nowopowstałym państwem żydowskim.


Państwa te, odmawiając integracji uchodźców palestyńskich ze swoimi społeczeństwami, miały nadzieję wywrzeć presję i zmusić społeczność międzynarodową do zaakceptowania powrotu uchodźców, skutecznie tworząc w ten sposób piątą kolumnę w granicach państwa żydowskiego.


Dlatego wielu uchodźców palestyńskich zostało zmuszonych do życia w nędznych obozach dla uchodźców (w przeciwieństwie do już założonych miast) i nie przyznano im równych praw.


Dziś, prawie osiemdziesiąt lat później, wielu potomków tych uchodźców żyje w tych samych obozach dla uchodźców, nadal służąc jako narzędzia polityczne dla tych, którzy dążą do zniszczenia Izraela.


Poza tym nawet dzisiaj Palestyńczycy w Syrii nie otrzymują obywatelstwa ani praw wyborczych, podczas gdy w Libanie nie mogą wykonywać wielu zawodów, nie mają dostępu do służby zdrowia i szkół publicznych oraz nie mogą posiadać własności.


Jedynym krajem, który przyznał obywatelstwo swojej palestyńskiej populacji, była Jordania, po przejęciu kontroli nad Zachodnim Brzegiem w 1949 roku.


W tym samym czasie co palestyński exodus, kryzys uchodźców żydowskich powstał również w Mandacie Brytyjskim/Państwie Izrael. Tysiące Żydów (szacunki wahają się od 10 tysięcy do 70 tysięcy ) uciekło i zostało wypędzonych przez siły arabskie ze społeczności żydowskich, takich jak blok Ecjon, Stare Miasto w Jerozolimie i Beit Ha'Arava, zaś setki tysięcy Żydów uciekło do rodzącego się państwa żydowskiego po prześladowaniach w różnych państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. 


Jednak ci żydowscy uchodźcy zostali szybko przesiedleni z obozów przez izraelski rząd i stali się w pełni zintegrowanymi obywatelami.


Tak więc, wraz z końcem mandatu brytyjskiego i utworzeniem państwa Izrael powstały problemy z dwiema grupami uchodźców, problem uchodźców żydowskich został szybko rozwiązany przez nowo utworzony rząd Izraela, podczas gdy uchodźcy palestyńscy zostali skazani przez własnych przywódców politycznych i przywódców sąsiednich krajów arabskich na pozostanie wiecznymi uchodźcami, służąc jako narzędzie polityczne w donkiszotowskiej walce z państwem żydowskim.

 


Wyjątkowy status palestyńskich uchodźców


W grudniu 1949 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanowiło Agencję Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA) jako środek świadczenia usług i pomocy uchodźcom palestyńskim, arabskim i żydowskim, wysiedlonym w wyniku przemocy w schyłkowych dniach mandatu brytyjskiego i izraelskiej wojny o niepodległość.


Jednak w 1950 roku rząd izraelski wziął pełną odpowiedzialność za żydowskich uchodźców, a UNRWA skupiła się wyłącznie na palestyńskich uchodźcach arabskich mieszkających na Zachodnim Brzegu, w Gazie, Jordanii, Syrii i Libanie (w tym mieszkających w obozach dla uchodźców).


Według UNRWA uchodźcą palestyńskim jest osoba, która mieszkała w Brytyjskim Mandacie Palestyny między 1 czerwca 1946 a 15 maja 1948 (dzień po powstaniu państwa Izrael) i została wysiedlona w wyniku konfliktu. 


Tak więc, od ubiegających się o status uchodźcy, wymagano tylko, by mieszkali w Brytyjskim Mandacie Palestyny przez krótki okres czasu. 


Ponadto definicja ta nadaje status uchodźcy również tym osobom, które przebywały poza granicami kraju, ale nie mogły wrócić do swoich domów. 


Tym, co najbardziej odróżnia uchodźców palestyńskich od innych populacji uchodźców, są wyjątkowe prawa przyznane im przez UNRWA. 


W przypadku większości uchodźców międzynarodowych, których status jest określany przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), status uchodźcy posiada osoba przesiedlona i może być również przyznany członkom najbliższej rodziny w ramach „łączenia rodzin”. 


Jednak na mocy specjalnych ustaleń przyznanych uchodźcom palestyńskim rezolucjami UNRWA z 1965 i 1982 roku wszyscy potomkowie uchodźców palestyńskich płci męskiej automatycznie otrzymują status uchodźcy. Obejmuje to wnuki (które nie są uznawane przez UNHCR) i adoptowane dzieci.


Ponadto pierwotny uchodźca palestyński nie musi żyć, aby jego potomkowie otrzymali status uchodźcy. Ta możliwość nie istnieje w ramach UNHCR. 


Kolejna różnica między uchodźcami palestyńskimi a innymi uchodźcami polega na tym, że UNHCR zezwala na ubieganie się o status uchodźcy tylko tym, którym kraje schronienia nie nadały obywatelstwa lub którym nie przyznano praw obywatelskich (nawet bez przyznania obywatelstwa). 


To jednak nie istnieje w definicji uchodźcy palestyńskiego, jaką ma UNRWA.


Tak więc Palestyńczyk mieszkający w Jordanii z obywatelstwem jordańskim jest nadal uważany za palestyńskiego uchodźcę. 


Podobnie, chociaż palestyński uchodźca mieszkający pod władzą Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu czy w Gazie nie jest traktowany inaczej niż populacja niebędąca uchodźczą, nadal zachowuje swój status uchodźcy. 


Ponieważ 80% zarejestrowanych uchodźców palestyńskich mieszka w Strefie Gazy, na Zachodnim Brzegu i w Jordanii, oznacza to, że ogromna część osób ubiegających się o status uchodźcy może to zrobić tylko w ramach UNRWA, a nie normatywnego UNHCR. 


Po staraniach HonestReporting, rząd amerykański ogłosił w styczniu 2021 roku, że około 200 tysięcy palestyńskich Arabów, którzy zostali wysiedleni w latach czterdziestych XX wieku, nadal żyje, co jest dalekie od ponad pięciu milionów (!) palestyńskich uchodźców, których UNRWA nadal wspiera ponad miliardem dolarów w finansowaniu międzynarodowym. 


Zawyżona liczba palestyńskich uchodźców niepokoi nie tylko te państwa, które obecnie finansują UNRWA. 


Ponieważ przyszłość uchodźców palestyńskich jest jedną z kwestii, które mają zostać rozwiązane w drodze porozumienia o ostatecznym statusie w ramach porozumień z Oslo, ważne jest określenie właściwej liczby uchodźców w celu prowadzenia negocjacji w dobrej wierze między Izraelem a Autonomią Palestyńską.


Twierdzenie UNRWA o istnieniu ponad pięciu milionów uchodźców jest najwyraźniej ostatnią cyniczną manipulacją kwestią uchodźców palestyńskich w celu podważenia bezpieczeństwa i interesów państwa Izrael.


The Palestinian Refugees: 1948 to Today

Honest Reporting, 9 marca 2023

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska

*Chaim Lax jest publicystą Honest Reporting. 


Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 1257 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Farhud i “sprawa” PalestyńskaNazizm nadal inspiruje Palestyńczyków   Julius   2023-06-07
Dezorientacja śmiercionośnego dziennikarstwa: o zachodnich mediach i konflikcie arabsko-izraelskim   Landes   2023-06-05
Dżihadystyczny konflikt w wojnie rosyjsko-ukraińskiej   Stalinsky   2023-05-31
Niewygodne palestyńskie ofiary   Fitzgerald   2023-05-31
Prawdziwe znaczenie “Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”   Tawil   2023-05-25
Chrześcijanie w Nigerii są mordowani jak zwierzęta   Ibrahim   2023-05-25
Jak Palestyńczycy próbują zniszczyć Liban   Tawil   2023-05-23
Żydzi mieli wszelkie powody, by obawiać się ludobójstwa w 1948 roku     2023-05-22
"Economist" promuje "elokwentnego krytyka" istnienia Izraela   Levick   2023-05-21
Inny dżihad Palestyńczyków przeciwko Izraelowi   Tawil   2023-05-20
Iran prowadzi wojnę z narodem palestyńskim   Eid   2023-05-19
Izrael pod ostrzałem i bojaźliwa odpowiedź Zachodu   Kemp   2023-05-18
Strefa Gazy – zawsze pamiętaj jak doszliśmy do tego   Collier   2023-05-17
Rakiety z Gazy i rakiety z UE   Bryen   2023-05-14
Terroryści tureckiego Hezbollahu: nowi sojusznicy Erdoğana   Bekdil   2023-05-11
Przywódcy organizacji praw człowieka są zgodni: Podżeganie do przemocy jest okropne i nielegalne. Podżeganie do mordowania Żydów jest jednak heroiczne     2023-05-11
1660 Izraelczyków zginęło od czasu obietnicy Palestyńczyków o zakończeniu terroru   Bard   2023-05-10
Berlin staje się sceną protestów wzywających do eksterminacji ludności Izraela      2023-05-09
Zasięg i metodologia najnowszego antyizraelskiego raportu Amnesty International pokazują, że jego stronniczość była zamierzona od samego początku     2023-05-08
Zrozumienie ideologii Autonomii Palestyńskiej: nielegalne stworzenie Izraela i jego nieuchronny upadek - w 40 oświadczeniach AP   Marcus   2023-05-07
Autonomia Palestyńska i Fatah ostro potępiają przewodniczącą Komisji Europejskiej za wideo z gratulacjami dla Izraela w 75. rocznicę jego powstania       2023-05-06
Rzeczywiste łamanie praw człowieka   Tawil   2023-05-02
Gdyby Americans for Peace Now postawili na swoim, Izrael byłby karany za aresztowanie morderców   Flatow   2023-04-30
Nazistowska idea „Judy” jest identyczna z antysyjonistycznym pojęciem „Izrael”     2023-04-29
To, że krzyczą „Śmierć Żydom!”, nie oznacza, że są antysemitami   Pandavar   2023-04-26
Mit „okupacji” jest motorem antysemickiego terroru   Tobin   2023-04-24
„Organizacje praw człowieka” pozwalają światu ponownie nienawidzić Żydów     2023-04-23
Co naprawdę dzieje się w świętych miejscach Jerozolimy?   Tawil   2023-04-22
BBC promuje nowy antysemityzm     2023-04-20
Jak dochodzi do Holokaustu   Chesler   2023-04-19
O czym rozmawiano w Bejrucie?     2023-04-17
Nienawiść w cieniu terrorystycznego ataku   Collier   2023-04-16
“Śmierć Izraelowi” – irański plan ataku na Izrael   Kedar   2023-04-15
Dlaczego Palestyńczycy nie mogą wznowić rozmów pokojowych z Izraelem   Tawil   2023-04-14
Świat muzułmański musi zjednoczyć się przeciwko Izraelowi     2023-04-12
Was gesagt werden muss (Co musi zostać powiedziane)   Koraszewski   2023-04-11
Antyizraelska polityka Bidena wzmacnia Iran i palestyńskich terrorystów   Tawil   2023-04-10
Wszyscy Kreteńczycy to kłamcy…   Koraszewski   2023-04-09
Dla „Guardiana” jedno państwo żydowskie to o jedno państwo żydowskie za dużo   Levick   2023-04-08
W poszukiwaniu znaków czasu   Koraszewski   2023-04-05
Co powiedziała matka palestyńskiemu terroryście…   Flatow   2023-04-02
“Palestyńczycy”: wielkie kłamstwo, które ujawnił Smotrich   Pandavar   2023-03-31
„Terroryści uwielbiają nowe technologie. Co zrobią ze sztuczną inteligencją (AI)?”   Stalinsky   2023-03-28
Pomylony plan administracji Bidena walki z palestyńskim terroryzmem   Tawil   2023-03-25
Gdy tylko @Amnesty rozpoczęła kampanię „apartheidu”, przestali wspominać o libańskiej/jordańskiej dyskryminacji Palestyńczyków     2023-03-24
Doradca Abbasa: Polityka Autonomii Palestyńskiej opiera się na planie kolejnych etapów   Marcus   2023-03-20
Palestyńscy uchodźcy: od 1948 roku do dzisiaj   Lax   2023-03-15
Autonomia Palestyńska walczy o prawa dla terrorystów!   Tawil   2023-03-15
Oto kolejny dowód, że @Amnesty jest antysemicka     2023-03-09
Słowa poprzedzają czyny   Carmon   2023-03-08
Algorytmy Google z 2010 roku, które promowały dżihad, są ponownie analizowane w Sądzie Najwyższym w sprawach dotyczących federalnego prawa   Stalinsky   2023-03-07
Nie ma szczepionki na wirusa nienawiści do Żydów     2023-03-05
Cały świat może się mylić   Landes   2023-03-04
Czy media byłyby tak obojętne?   Spencer   2023-03-03
Palestyńczycy i wiedza o Holokauście   Fitzgerald   2023-03-01
Oszczerstwo „apartheidu” jest całkowicie fałszywe i antysemickie     2023-02-26
Shamima Begum, „panna młoda ISIS”, jaki obiekt kampanii newswashing   Bulut   2023-02-25
Unia Europejska i administracja Bidena akceptują palestyńskie kłamstwa   Tawil   2023-02-25
Powrót masakry, której nie było   Rosenthal   2023-02-21
Ludobójstwo w Nigerii: administracja Bidena tuszuje fakty   Ibrahim   2023-02-20
Co zatem „sprowokowało” atak w Ramot?   Flatow   2023-02-14
Czy negocjacje pokojowe zapobiegają terrorowi?   Levick   2023-02-13
Mnemozyna, półbogini pamięci   Koraszewski   2023-02-12
Istnieje związek między syjonizmem a współczesnym arabskim antysemityzmem     2023-02-11
“New York Times” i OWP są stworzeni dla siebie   Bard   2023-02-10
Administracja Bidena trzyma się umyślnej ślepoty   Amos   2023-02-08
Antyizraelska narracja, która definiuje ostatnie starcia izraelsko-palestyńskie   Frantzman   2023-02-05
Najbardziej postępowi, liberalni, zachodni Palestyńczycy popierają mordowanie Żydów     2023-02-04
Praca doktorska Mahmouda Abbasa   Tabarovsky   2023-02-03
Po masakrze w jerozolimskiej synagodze Palestyńczycy muszą stawić czoła przemocy w naszej kulturze   Eid   2023-02-01
Nie, panie prezydencie Biden, atak na synagogę nie był skierowany przeciwko „cywilizowanemu światu”   Suissa   2023-01-31
Kilka myśli o ataku terrorystycznym w Jerozolimie   Frantzman   2023-01-30
Turcja: otwarte drzwi dla Putina do szkodzenia zachodnim interesom   Bekdil   2023-01-30
O palestyńskich podręcznikach i nazistowskich swastykach   Pandavar   2023-01-28
Jak Facebook dławi byłych muzułmanów w Norwegii   Bower   2023-01-26
Palestyńczycy rekrutują nieletnich, a potem potępiają Izrael za strzelanie do “niewinnych dzieci”   Tawil   2023-01-26
Nienawiść do Żydów na amerykańskich uniwersytetach   Kemp   2023-01-23
Afrykański region Sahelu: wkracza rosyjska Grupa Wagnera, by pogorszyć sytuację   Franklin   2023-01-21
Konferencja w Damaszku w sprawie upadku Izraela     2023-01-16
Dlaczego Palestyńczycy chcą mordować modlących się Żydów?   Tawil   2023-01-15
Kurdowie – naród bez praw   Koraszewski   2023-01-14
Co zabiło rozwiązanie w postaci dwóch państw? Aplauz i pieniądze dla terrorystów   Tobin   2023-01-14
Tureckie “zbrodnie przeciwko ludzkości i nielegalna okupacja Cypru   Bulut   2023-01-13
ONZ wzmacnia terrorystyów   Tawil   2023-01-12
Jeśli antysyjonizm nie jest antysemityzmem, dlaczego Arabowie werbowali nazistów w 1948 roku?     2023-01-10
Młodzi palestyńscy arabscy terroryści nie są niewinnymi dziećmi   Flatow   2023-01-08
Nie, umowa nuklearna Iranu nie jest jeszcze martwa a Rosja pomaga Iranowi, by stał się mocarstwem nuklearnym   Rafizadeh   2023-01-07
Odgórne ataki na wizytę na Wzgórzu   Collins   2023-01-07
Jak twittersfera szerzy antysemitizm   Collier   2023-01-05
Gazańczyk oszukuje antysyjonistów – antysemityzm ogłupia ludzi   Collier   2023-01-02
Jezus palestyński terrorysta i jego 72 ciemnookie dziewice   Hirsch   2023-01-01
Głupota ujawnia się w działaniu, część II: „zrównywanie”   Bard   2022-12-28
Śmierć masowego mordercy, Nassera Abu Hmeida     2022-12-27
Zbliża się trudne Boże Narodzenie w Karabachu   Fernandez   2022-12-27
Palestyńscy rodzice zaniepokojeni rekrutacją ich nieletnich dzieci na „męczenników”   Fitzgerald   2022-12-26
Administracja Bidena i urojenie dwóch państw   Tawil   2022-12-25
Palestyńczyk uderza się w palec, USA żądają śledztwa   Flatow   2022-12-24
Podczas gdy świat milczy, AP nadal bluzga antysemityzmem   Hirsch   2022-12-21
Oszczerstwo apartheidu, by zniszczyć Izrael   Toameh   2022-12-19
Nauka terroru dla maluchów – ponowna ocena porozumień z Oslo   Marcus   2022-12-18

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


„Choroba” przywrócona przez Putina


„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...

Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk