Prawda

Niedziela, 26 czerwca 2022 - 00:52

« Poprzedni Następny »


Fikcja uznawana za Prawdę (VII)


Lucjan Ferus 2020-04-26


W poprzedniej części przedstawiłem, jak Paweł tworząc zręby nowej religii, poradził sobie z dwoma teologicznymi problemami swoich czasów: obietnicą mającej niebawem nastąpić paruzji Jezusa, która mimo upływu lat jednak nie następowała i wykreowaniem nowego Boga w miejsce idei Mesjasza dawidowego, która poniosła klęskę wraz z upadkiem powstania zelotów. Otóż Paweł doskonale sobie z tym poradził: po prostu „odwołał” termin paruzji na czas nieokreślony, a do tworzonej przez siebie teologii „zapożyczył” wizerunek Boga Zbawcy z religii pogańskich, adaptując go do wymogów nowej doktryny.

Jednakże na tym nie kończą się zasługi owego twórcy nowego systemu religijnego, gdyż jak pisze Leo Zen w książce Tak wymyślono chrześcijaństwo: „Apostoł Paweł wprowadził do swojej /../ wersji chrześcijaństwa dwa święte obrzędy zapożyczone od pogan /../: chrzest i eucharystię”. O tym pierwszym obrządku czytamy: „Chrzest jest pierwszym sakramentem udzielanym chrześcijaninowi po jego narodzinach, Ma on potrójne zadanie: zdjąć z niego skazę odziedziczoną w wyniku grzechu Adama /../ zmazać wszystkie przeszłe winy, jeśli udzielany jest w wieku dorosłym i odcisnąć /../ znak przynależności do Kościoła /../ został wprowadzony przez Pawła, jako zastępnik obrzezania, którego nie tolerowali poganie”.

 

Rozpatrzmy owe „religijne zadania” tego rytuału. Ma on np. „zdjąć skazę odziedziczoną w wyniku grzechu Adama”. Ale ta rzekoma „skaza” jest religijną fikcją powstałą na bazie innej  fikcji, jaką jest mit o rajskim ogrodzie i pierwszej parze jego mieszkańców: Adamie i Ewie. Jednym słowem ów religijny rytuał (nazywany w książce „magicznym obrządkiem: trochę wody wylanej na głowę i recytacja obowiązkowej formułki”) ma „zniwelować” działanie religijnej fikcji nazywanej ogólnie „grzechem pierworodnym” człowieka. Następnym jego „zadaniem” jest „zmazać wszystkie przeszłe winy jeśli udzielany jest w wieku dorosłym”.

 

A jeśli udzielany jest noworodkom, jak to ma miejsce od wielu wieków? Jakie przeszłe winy może mieć noworodek? Czyżby miał już coś grzesznego nabroić w łonie matki? Otóż nie! Ten pogański sakrament zaadaptowany przez Pawła do jego koncepcji chrześcijaństwa ma ciekawą historię, która tłumaczy np. czemu  Konstantyn Wielki ochrzcił się dopiero na łożu śmierci. Bez tego wyjaśnienia dziwnym może wydawać się chrzest noworodków, skoro zmazuje on jedynie „wszystkie przeszłe winy” W/wym. pozycji czytamy na czym to polega:

„W początkach chrześcijaństwa odpuszczanie grzechów miało miejsce tylko w drodze jedynej i niepowtarzalnej pokuty: chrztu. Tylko ten sakrament zmazywał wszelkie skazy i dawał oczyszczenie, które zapewniało dostęp do raju. Wszystkie późniejsze winy były niezmywalne i nie było sposobu na to, by je odpuścić. Dlatego też wielu z pierwszych chrześcijan odsuwało przyjęcie chrztu /../ aż do ostatnich chwil życia, /../ Za pomocą jednej jedynej pokuty w czasie całego życia żaden chrześcijanin nie mógłby dostąpić zbawienia i Kościół musiałby zwinąć swój interes”.

Ponieważ ta sytuacja nie była zbyt korzystna dla interesu Kościoła, w II w. papież Kalikst udzielił możliwości drugiej jednorazowej pokuty, a kolejni papieże zwiększali liczbę pokut. Tak doszło do narodzenia spowiedzi: udzielania rozgrzeszenia po każdym wyspowiadaniu się grzesznika. „Kościół się uratował /../ wraz ze spowiedzią „upiekł dwie pieczenia na jednym ogniu”: mógł drobiazgowo kontrolować swych wiernych i grozić im piekłem w razie odmowy przyjęcia rozgrzeszenia. /../ W VIII w. wprowadzono „cennik pokutny”, /../ za każdy grzech, który trzeba było odpokutować, należało uiścić „cenę” lub „taryfę” pokutną. Powstałe przy tym nadużycia były tak wielkie, że w końcu musiano od tego cennika odstąpić”.

 

Jak te nowe „prawdy religijne” zaczynają się pięknie układać w pasującą do siebie całość. Jedna niepowtarzalna pokuta przez całe ludzkie życie?! A któż to wpadł na taki głupi pomysł? Druga jednorazowa pokuta, to też mało korzystne. Nie ma się co dziwić, że zmieniły się one z czasem w regularnie powtarzaną spowiedź, dzięki której religia (a raczej jej kapłani) może drobiazgowo kontrolować swoich wiernych, znając ich najbardziej intymne tajemnice. Że też nikomu z nich nie przyjdzie na myśl pytanie: po co mam się spowiadać przed drugim równie grzesznym człowiekiem, skoro Bóg jest wszechwiedzący i zna nawet każdą moją myśl?

 

Należy jednak przyznać, iż ów pomysł „cennika pokutnego” był marketingowym „strzałem w dziesiątkę”! Jakie Kościół odnosił korzyści z nakładanych pokut na spowiadających się, które były realizowane poprzez „odklepanie” iluś tam „zdrowasiek” czy innych paciorków? Oprócz satysfakcji, iż w ten prosty sposób panuje nad umysłami (i życiem) swoich łatwowiernych owieczek – żadnych dodatkowych korzyści. Tak nie mogło być! Przecież służenie Bogu musi przynosić jego „sługom” wymierne korzyści: „Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza” (Ga 5,6). No, właśnie! Do czego to prowadzi? 

„W XII w. sytuacja jeszcze się pogorszyła, ponieważ wprowadzono tzw. compositio, to znaczy wykupienie pokuty poprzez wpłatę pewnej sumy pieniędzy. To rozwiązanie szybko przerodziło się w doskonały interes, gdyż pozwoliło bogaczom na anulowanie swoich grzechów poprzez darowizny majątków ziemskich i wpłacanie pokaźnych sum pieniędzy, a tym samym Kościół mógł się bogacić i umacniać swą władzę. /../ W 1477 roku łaski uzyskane w zamian za wniesione opłaty zostały rozszerzone nawet na zmarłych. Tym sposobem Kościół mógł bogacić się i na nieżyjących”.

Oj tam, oj tam! Nie zapominajmy, że „Cel uświęca środki”, prawda? Z powyższych informacji wynika, iż to „potrójne zadanie chrztu” (zdjęcie skazy odziedziczonej po Adamie, zmazanie wszystkich przeszłych win i odciśnięcie znaku przynależności do Kościoła) dotyczyło innych religijnych fikcji, które także zostały włączone do doktryny Pawłowego chrześcijaństwa. Jedynym natomiast „realnym zadaniem” chrztu stał się ów rytuał jako „zastępnik obrzezania, którego nie tolerowali poganie”. Co jest dość ciekawym paradoksem z racji na to, iż Jezus Chrystus – Bóg chrześcijaństwa także był obrzezany, a dopiero jako dorosły podobno ochrzczony.  

 

Jeszcze na temat chrztu przytoczę zdanie Tertuliana: „/../ Dlatego jest rzeczą korzystniejszą, stosownie /../ do wieku, odkładanie chrztu, szczególnie jednak, gdy chodzi o dzieci. /../ Pan istotnie powiedział: „Nie wzbraniajcie im przychodzić do mnie”. Niech przeto przychodzą, gdy dorosną, gdy zaczynają się uczyć. Niech przychodzą, gdy zostaną pouczeni, dokąd mają iść. Niech będą chrześcijanami wówczas, gdy poznają Chrystusa” (Wybór pism. O chrzcie). Jednak Kościół nie poszedł tą drogą i wybrał bardziej korzystną dla siebie koncepcję: chrzest noworodków. Bez niego, „ułomna natura człowieka pozbawiłaby ich prawa dostępu do raju”.

 

To nic, że obracamy się w kręgu religijnych fikcji (chrzest, grzeszna natura ludzka, pokuta,  grzech pierworodny, dostęp do raju, oczyszczenie itd. itp.), ważne, iż ludzie w to wierzą. Dalej z książki Leo Zena można się dowiedzieć, iż także eucharystia (jeden z podstawowych sakramentów Kościoła), nie ma pochodzenia ani biblijnego ani ewangelicznego, ani nawet apostolskiego lecz całkowicie pogańskie. I „została wprowadzona przez Pawła z Tarsu, który skopiował ją z misteryjnych obrządków eleuzyńskich, gdyż u zarania cywilizacji wierzono, że spożywając ciało pokonanego wroga i wypijając jego krew, nabywa się nieśmiertelność”.

„Tak więc dwa najstarsze obrządki związane z kultem chrześcijańskim: chrzest i komunia, nie pochodzą od Chrystusa lub Apostołów, lecz zostały wymyślone przez Pawła z Tarsu /../ w powiązaniu z pogańskimi sakramentami religii misteryjnych./../ Również w przypadku eucharystii pozostajemy w orbicie czarów: odrobina mąki zmieszanej z wodą, wypowiedzenie magicznej formułki przez kapłana-czarownika i to wszystko zmienia się w ciało i krew Pana. Jak wielka jest siła magii!”.

Jakiej magii?! (jeśli już, to prędzej fikcji). Jest to siła bezmyślności i łatwowierności, dzięki którym wierni uznają, że wszystko, co opatrzone jest „metką świętości” ma nadprzyrodzoną wartość i w związku z tym powinno mieć wielkie znaczenie w życiu człowieka. Ważna jest tu informacja, że Jezus Chrystus nie miał nic wspólnego z owymi „świętymi sakramentami”, wbrew temu, co twierdzą Kościoły i religie oparte na Nowym Testamencie. Paradoksem jest także to, że chrześcijaństwo tak wiele obrzędów „zapożyczyło” od pogańskich religii:

„Fundamentami starożytnego chrześcijaństwa były dwa wielkie mity greckie: mit o bogu, który przybrał ludzką postać, który cierpi i umiera, składając siebie samego w ofierze za zbawienie ludzkości, czyli mit bogów takich, jak: Dionizos, Herakles, Attis, Mitra i wielu innych, /../ pogaństwo i chrześcijaństwo wykazywało te same cechy /../ i tę samą koncepcję zbawienia /../. Obie miały te same sakramenty, a w szczególności chrzest i  /../ eucharystię. U ich podstaw znajdowały się takie same święte księgi objawione /../ Czy Ojcowie Kościoła byli świadomi podobieństw między obrządkami i mitami pogańskimi a /../ chrześcijańskimi? /../ Tak! dobrze wiedzieli o prawie doskonałym podobieństwie Chrystusa do bóstw pogańskich”.

A mimo to „bezwstydnie kłamali, twierdząc, że to poganie skopiowali chrześcijaństwo”, choć „misteria eleuzyńskie były odprawiane daleko wcześniej. Albo też głosili, że to diabeł w okresie przedchrześcijańskim zdradził poganom /../ sekrety chrześcijan”. Czego jednak można było się spodziewać po kapłanach tej od samego początku zakłamanej instytucji religijnej? Jednak znalazł się ktoś, komu nie podobały się owe ideowe mistyfikacje, jakich dopuszczali się następcy Pawła z Tarsu. W swojej książce Leo Zen tak opisuje ten problem:

„Od początku II w. u niektórych filozofów pogańskich zaczęły się pojawiać oznaki silnej awersji /../ wobec historycznej wiarygodności chrześcijańskiej dokumentacji. /../ Filozof platoński Celsus w Prawdziwym Słowie opublikowanym w 178 r., /../ wydobył na światło dzienne sprzeczności rządzące chrześcijaństwem, podkreślając wszystkie przekłamania, których dopuścili się chrześcijanie, „by stworzyć postać maga, który, o ile istniał w rzeczywistości, mógł być co najwyżej jednym z wielu szarlatanów, którzy w owych czasach /../ oszukiwali ludzi”. /../

 

O Ewangelii pisał z sarkazmem: „Prawda jest taka, iż wszystkie te domniemane zdarzenia, są jedynie mitami, które wy sami stworzyliście; jednakże nie udało wam się nawet stworzyć pozorów wiarygodności waszych kłamstw. Powszechnie wiadomo, że wszystko to, co napisaliście, jest wynikiem ciągłych przeróbek, których dokonaliście pod naporem krytyki”./../ Ponadto Celsus oskarżał kaznodziejów chrześcijańskich o to, że na swoich naśladowców wybierają ludzi „tępych, ignorantów lub głupców”, od których żądają wierności zasadzie: „O nic nie pytaj: wierz i basta! Twoja wiara cię zbawi”./../ Książka Celsusa została skwapliwie zniszczona przez Kościół /../”.

Z argumentów i cytatów (głównie z książki Tak wymyślono chrześcijaństwo, ale nie tylko), jakie zamieściłem w dotychczasowych odcinkach niniejszego cyklu wyraźnie widać, że religioznawcze początki chrześcijaństwa mają się nijak do tych religijnych, opisanych w Biblii czy też w innych apologetycznych pismach. To Paweł miał być pomysłodawcą tej religii i autorem koncepcji jej Boga Jezusa Chrystusa. Mimo tego, że „zapożyczył” wizerunek Boga Zbawcy od religii pogańskich (i dwa podstawowe sakramenty: chrzest i eucharystię), to jednak zaadaptował (zasymilował) go do stworzonej przez siebie teologii.

 

Leo Zen dokładnie opisał transformację wizerunku Boga, zanim stał się on Synem Bożym, deifikowanym na pierwszych soborach powszechnych. Ten proces dochodzenia Jezusa do „boskości” jest o tyle ciekawy, jeśli weźmie się pod uwagę stan umysłowy biskupów, którzy pod przewodnictwem Cesarza Konstantyna głosowali na tego Boga. Patrząc na to od strony współczesnych wierzących może się wydawać dziwne, ale tak właśnie było: Jezus Chrystus stał się „pełnoprawnym Bogiem”, dzięki poparciu większości z 318 biskupów Kościoła (np. biskup Atanazy walczył przez 40 lat o uznanie jego boskości), o czym Autor książki pisze:

„Poziom intelektualny wielu uczestników soboru był raczej niski, skoro jeden z historyków im współczesnych, Sokrates Scholastyk /../ określił ich mianem „prawdziwych kretynów”. W jednym ze sprawozdań z obrad konklawe w Nicei, Sabin, biskup Heraklei, napisał: „Z wyjątkiem samego Konstantyna i Euzebiusza Pamfiliusza /../ wszyscy oni byli masą niewykształconych prostaków, którzy niczego nie rozumieli”. /../ bardzo szybko ulegli wpływowi przepychu i pochlebstwom Cesarza /../ w rodzaju „kochanych braci” /../ pozwolili Konstantynowi narzucić sobie zasady /../ mające zapewnić, by nowa religia pozostawała kontynuacją religii pogańskiej, tak drogiej sercu Cesarstwa Rzymskiego”.

No, proszę: chrześcijaństwo „kontynuacją religii pogańskiej”!? I pomyśleć, że chodzi o religię, która z takim zapamiętaniem zwalczała wszelkie przejawy pogaństwa! Jaki był efekt końcowy tego „ustanawiania sobie Boga” przez tę kościelną, niczego nie rozumiejącą „masę niewykształconych prostaków”, by nie użyć obraźliwego określenia „kretynów”? Zapewne zgodny z oczekiwaniami Cesarza Konstantyna, o czym czytamy:

„Tym sposobem Jezus, na wzór pogańskich bogów z Bliskiego Wschodu, bohaterów ziemskiej reinkarnacji oraz rytualnej śmierci i zmartwychwstania, w wyniku głosowania zręcznie sterowanego przez Cesarza, został ogłoszony narodzonym z dziewicy Bogiem, który przybrał ludzką postać, dokładnie tak, jak egipski Bóg Słońca Horus, syn dziewicy Izydy, i tak jak Adonis, perski Bóg Słońca, syn dziewicy Astarte. W ten sposób Chrystus przestał być na zawsze Pomazańcem Jahwe, stał się zaś po wsze czasy równym Bogu w naturze i substancji (homouzja). Stracił też wszelkie odniesienia do Mesjasza z proroctw biblijnych”.

Oczywiście, na tym się nie skończyło i spory chrystologiczne trwały jeszcze przez wiele wieków i były podobne w wymowie, o czym świadczą zapiski np. z soboru we Florencji: „Wiarę naszą sprzedaliśmy za pieniądze, religię naszą zamieniliśmy na bezbożność”. /../ Spomiędzy arcybiskupów zaś niektórzy, gdy mieli podpisywać dekret, mówili: „Jeśli nie dostarczycie nam pieniędzy w odpowiedniej ilości, nigdy nie podpiszemy”. Skoro im te pieniądze wyliczono, zmaczawszy na miejscu pióro w atramencie, podpisywali” (Religie Wschodu i Zachodu. Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Banka).

 

Kwiecień 2020 r.                               ------ cdn.-----

 


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Nowy ateizm i krytyka religii

Znalezionych 779 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Z jakiej gliny ulepiłeś swojego boga?   Koraszewski   2022-06-23
Nowy ateizm umarł, niech żyje nowy ateizm   Koraszewski   2022-06-20
Kobieta czyli zło konieczne?   Ferus   2022-06-19
Czarne życie, które nie ma znaczenia: 50 chrześcijan zamordowanych w ich kościele   Ibrahim   2022-06-16
Niezamierzony przez Stwórcę byt   Ferus   2022-06-12
Nowy Ład w dziele bożym   Ferus   2022-06-05
Kreacjonizm i owce Labana   Ferus   2022-05-29
Pacyfizm i papieska omylność   Stewart   2022-05-27
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (III)   Ferus   2022-05-22
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop” (II)   Ferus   2022-05-15
Operacja specjalna o kryptonimie „Arka i potop”   Ferus   2022-05-08
Marzenie o bezbożnym państwie   Koraszewski   2022-05-04
Moje (po)wielkanocne refleksje   Ferus   2022-05-01
Niepotrzebna ziemska sprawiedliwość   Ferus   2022-04-24
Alternatywna koncepcja zbawienia (II)   Ferus   2022-04-18
Alternatywna koncepcja zbawienia   Ferus   2022-04-17
Bądźmy uczniami Chrystusa? (II)   Ferus   2022-04-10
Bądźmy uczniami Chrystusa?   Ferus   2022-04-03
Słabość ateizmu czy religii?   Ferus   2022-03-27
Pytania do Boga   Ferus   2022-03-20
Retoryczne pytanie: „Gdzie był Bóg?”   Ferus   2022-03-13
Wojna pod znakiem krzyża     2022-03-11
Będzie zadowoleni (po śmierci)!   Ferus   2022-03-06
Niewiarygodna „prawdziwość” religii   Ferus   2022-02-20
Błędna analogia o wybaczaniu   Ferus   2022-02-13
Deizm antytezą teizmu? (II)   Ferus   2022-02-06
Deizm antytezą teizmu?   Ferus   2022-01-30
Jezus z uczniami w zbożu   Ferus   2022-01-23
Pierwszy krytyk bożego dzieła (VI)   Ferus   2022-01-16
Pierwszy krytyk dzieła bożego (V)   Ferus   2022-01-09
Hashtag „też odchodzę”   Koraszewski   2022-01-03
Wspomnienie: „Czego sobie życzyłem na nadchodzący 2014 r.?”.   Ferus   2022-01-02
Tradycja powinna się zmieniać pod wpływem praw człowieka   Igwe   2021-12-30
Bóg się rodzi i islmofobia w kafkowskim świecie   Koraszewski   2021-12-26
(Nie)zwykła opowieść wigilijna. Czyli moja nocna, niedokończona rozmowa z psem.   Ferus   2021-12-26
Jacek Tabisz o nowym humanizmie    Tabisz   2021-12-21
Pierwszy krytyk bożego dzieła (IV)   Ferus   2021-12-19
Pierwszy krytyk bożego dzieła (III)   Ferus   2021-12-12
Pierwszy krytyk bożego dzieła (II)   Ferus   2021-12-05
Pierwszy krytyk bożego dzieła   Ferus   2021-11-28
Paradoksalne „Dzięki Bogu” (II)   Ferus   2021-11-21
Paradoksalne „Dzięki Bogu”.   Ferus   2021-11-14
Absurdalna awersja wierzących do ateizmu   Ferus   2021-11-07
Refleksje sprzed lat: „Fikcyjna walka dobra ze złem” i inne   Ferus   2021-10-31
Atak ateizmu na ludzki rozum? (III)   Ferus   2021-10-24
Pytanie bez odpowiedzi   Łukaszewski   2021-10-18
Atak ateizmu na ludzki rozum? II.   Ferus   2021-10-17
Nasila się dżihadystyczne ludobójstwo chrześcijan w Nigerii   Ibrahim   2021-10-16
Atak ateizmu na ludzki rozum?!   Ferus   2021-10-10
Idea, która wyprowadziła rozum na manowce   Ferus   2021-10-03
"Time Magazine” i zachodnie podejście do islamizmu   Mahmoud   2021-10-02
Powolne odrzucanie religijnego mitu   Koraszewski   2021-09-27
Duchowni czy wyrachowani biznesmeni w sutannach?   Ferus   2021-09-26
Kościół zdeprawowany i mamoną silny   Koraszewski   2021-09-22
Turecki ateista zamordowany 31 lat temu   Bulut   2021-09-18
Naturalne czy sztucznie wykreowane religie?   Ferus   2021-09-12
Bogowie popkultury.Czyli jakimi religijnymi stereotypami „karmi” nas telewizja.   Ferus   2021-09-05
Ojciec święty, święty Paweł i teologia zastąpienia    Koraszewski   2021-08-30
(Nie)Fachowe pośrednictwo religijne.Czyli nieudana próba połączenia sprzecznych ze sobą zachowań.   Ferus   2021-08-29
Chora koncepcja Boga/bogów   Ferus   2021-08-22
W oparach ateizmu z czasu przeszłego   Koraszewski   2021-08-19
Islam – religia pokoju   Koraszewski   2021-08-16
Rozum i Wiara (XVIII)   Ferus   2021-08-15
Kult jednostki i bunt umysłu zniewolonego   Pandavar   2021-08-10
Biblia, kobiety i Bóg? (III)   Ferus   2021-08-08
Bezduszna duchowość ateistów   Koraszewski   2021-08-03
Most nad przepaścią (III)   Ferus   2021-08-01
Most nad przepaścią (II)   Ferus   2021-07-25
Most nad przepaścią   Ferus   2021-07-18
Chrześcijańskie stanowisko wobec rozdziału Kościoła i państwa   Koraszewski   2021-07-17
Czy ateizm może być nauczany jako religia?   Koraszewski   2021-07-12
Bajka o „zagubionej owcy” i cwanych „pasterzach duchowych”   Ferus   2021-07-11
Biblia, kobiety i Bóg? (II)   Ferus   2021-07-04
Ekumeniczne spotkanie apostatów   Koraszewski   2021-06-29
Czy wolno krytykować muzułmanów?   Pandavar   2021-06-28
Targniecie się na życie wieczne?   Ferus   2021-06-27
Dwa różne Dekalogi   Ferus   2021-06-20
Pasterze i ich bezwolne owce, czyli paradoksy „duchowego pasterzowania”   Ferus   2021-06-13
Biblia, kobiety i Bóg? Czyli co takiego Bóg chce powiedzieć czytelnikom Pisma Świętego?   Ferus   2021-06-06
Jest człowieczeństwo i jest muzułmańskie człowieczeństwo   Pandavar   2021-06-03
Żałoba bez złudzeń   Igwe   2021-05-26
Bezbożne „Ranczo” (II)   Ferus   2021-05-23
Ateista i „zatroskany głos rozsądku”   Ferus   2021-05-16
Obraza uczuć religijnych. Czyli co obraża osoby wierzące, a co nie, choć może powinno?   Ferus   2021-05-09
„Szczepionkowa” hipoteza powstania religii   Ferus   2021-05-02
Książka Lucjana Ferusa   Koraszewski   2021-04-26
Kłamiemy, gdyż taką mamy naturę? Czyli „względna równowaga między prawdą a fikcją”.   Ferus   2021-04-25
Duchowa służba zdrowia. Czyli oblicze Boga zatroskanego Miłosierdziem.   Ferus   2021-04-18
Poświąteczna refleksja. Kiedy mity traktowane są jako rzeczywistość.   Ferus   2021-04-11
Nieautoryzowany wywiad z Bogiem   Ferus   2021-04-04
Miecz czy Rozum? Czyli jak uczy historia religii: na jedno wychodzi!   Ferus   2021-03-28
Diabelskie zwierciadło jest winne złu?   Ferus   2021-03-21
Dziewuchy dziewuchom tu i tam   Koraszewski   2021-03-16
Irracjonalne „objawienia boże” (II)   Ferus   2021-03-14
Irracjonalne „objawienia boże”   Ferus   2021-03-07
Groza umiarkowanego islamizmu   Chesler   2021-03-04
Hartowanie ciała i hart ducha   Ferus   2021-02-28
Bezbożne „Ranczo”.Czyli nie jest dobrze, iż wierni mało wiedzą o religii, czy raczej bardzo dobrze?   Ferus   2021-02-21
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (IV)   Ferus   2021-02-14
Uciekinierzy z bastionu fałszywych świętości (III)   Ferus   2021-02-07

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

„Przebudzeni”


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologia


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk