Prawda

Sobota, 9 grudnia 2023 - 17:15

« Poprzedni Następny »


Po raz kolejny “Scientific American” wypacza biologię, a teraz także historię, by podeprzeć swoją ideologię


Jerry A. Coyne 2022-09-14


Po raz kolejny odkrywamy, że „Scientific American” wypacza dane empiryczne w celu wsparcia „postępowej” ideologii. W tym przypadku magazyn wyprodukował krótki artykuł, a także wideo na temat „binarności płci” (jest też wcześniejszy artykuł i wideo o płci, ale na inny temat: różnice w zdrowiu związane z płcią).


Zarówno wideo, jak i poniższy artykuł poświęcone są obaleniu poglądu, że płeć jest cechą binarną u ludzi. I w obu są te same wnioski:


  1. Osoby z prawdziwymi zaburzeniami interpłciowymi często poddawane są niepotrzebnym i szkodliwym operacjom narządów płciowych i rozrodczych, gdy są zbyt młode, aby wyrazić zgodę.
  2. Ludzie z prawdziwymi przypadkami interpłciowymi są tak powszechni, że nie można powiedzieć, że u ludzi płeć jest binarna. Płeć biologiczna jest raczej określana jako „kontinuum”.

 

Zgadzam się z pierwszym punktem, który jest etyczny. Oczywiście dzieci z niejednoznacznymi genitaliami lub innymi odchyleniami od ścisłej dychotomii „męskiej” i „żeńskiej” nie powinny być poddawane drastycznej interwencji chirurgicznej, dopóki nie osiągną odpowiedniego wieku, by wyrazić zgodę, szczególnie gdy te stany nie powodują nieodwracalnych szkód przed osiągnięciem wieku zgody. Jaka racjonalna osoba mogłaby się temu sprzeciwić? I kto mógłby argumentować, że osoby interpłciowe lub jakiekolwiek osoby, których nie można od razu umieścić w przedziałach binarnej płci, powinny być traktowane jako gorsze od innych ludzi?


Mam jednak problem z twierdzenie nr 2, że seks u ludzi nie jest binarny. Byłoby to prawdą, gdybyśmy mieli więcej niż dwie płcie, a inna płeć (lub płcie) była dość powszechna. Ale tak nie jest. Nie mamy więcej niż dwie płci: osoby „interpłciowe”, najwyraźniej uważane przez „Scientific American” (ale nie przez samą naukę) za „członków innej płci”, nie są nimi. Zazwyczaj są sterylne i nie stanowią „płci” w żadnym rozsądnym sensie. Są to raczej odchylenia od normalnego układu binarnego, spowodowane anomaliami genetycznymi lub rozwojowymi, podobnie jak wiele aspektów rozwoju innych cech (kończyny, mózg itp.) może poważnie odbiegać od „normalnego” stanu.


Co więcej, prawdziwe osoby „interpłciowe” są niezwykle rzadkie. „Scientific American” zniekształca dane, powołując się na informację o 1,7% populacji, podaną przez Anne Fausto-Sterling i jej współpracowników, którą później (nawet ona i jej koleżanka), zrewidowały do 0,4%. Każdy, kto posługuje się Google, może znaleźć wycofanie się Fausto-Sterling – z wyjątkiem, najwyraźniej, autorki Meghan McDonough i innych osób, które sprawdziły jej artykuł. (Zaczynam się zastanawiać, czy magazyn faktycznie sprawdza fakty.)


Kliknij na link pod  zrzutem z ekranu, aby przeczytać artykuł, a poniżej zamieszczam towarzyszący mu film.


 Nie będę się rozwodził nad przypadkami dzieci poddawanych operacji narządów płciowych lub gonad, gdy są zbyt małe, by wyrazić zgodę. W prawie wszystkich przypadkach są one niepotrzebne z medycznego punktu widzenia, ale zamawiane przez rodziców, aby niemowlę mogło dostosować się do tego, jak wygląda „normalny” chłopiec lub dziewczynka. W tym sensie założenie binarnej płci stwarza szkodliwą sytuację. Ale to nie znaczy, że istnieją więcej niż dwie płcie: oznacza to, że istnieją odchylenia morfologiczne od pierwotnych lub wtórnych cech płciowych mężczyzn i kobiet, które często są korygowane bez zgody pacjenta. Jest to analogiczne do powiedzenia, że istnieje „kontinuum podniebienia”, ponieważ 1 na 1700 amerykańskich dzieci (około 0,06%) rodzi się z rozszczepem podniebienia (w takich przypadkach przeprowadzana jest korekcja chirurgiczna za młodu).


Oto, co mówi artykuł:

Interpłciowość to ogólny termin określający różnice w anatomii rozrodczej lub płciowej, które mogą pojawić się w chromosomach, narządach płciowych lub narządach wewnętrznych danej osoby i szacuje się, że obejmuje ona około 1,7% populacji. Istnieje ponad  30 terminów medycznych określających różne kombinacje cech płciowych, które wykraczają poza typowe „męskie” i „żeńskie” ścieżki rozwoju.

1,7% pochodzi z artykułu z 2000 r. w American Journal of Human Biology Fausto-Sterling (wielkiej zwolenniczki „liczby 1,7%”) jako jednej z sześciu autorów. Ale trzy lata później, jak wspomniałem powyżej, ona i Carrie Hall, w dwóch listach do tego samego czasopisma, zauważyły, że artykuł z 2000 r. był pełen marnych oszacowań i błędów, i zrewidowały liczbę osób z „niedymorficznym rozwojem płciowym” (tj. odchyleniem od fenotypów „męskiego” i „żeńskiego”) do 0,37%, czyli prawie jednej piątej poprzedniego oszacowania. Niemniej liczba 1,7% jest nadal powszechnie stosowana, ponieważ jest wysoka – jeden z dowodów na to, że w grę wchodzi czynnik ideologiczny.


Jednak w 2002 roku Leonard Sax zdecydował się zastosować kryteria kliniczne do diagnozowania częstości występowania osób interpłciowych. Jego artykuł, opublikowany w „Journal of Sex Research, przedstawia inną definicję interpłciowości:

Bardziej wszechstronna, ale nadal użyteczna klinicznie definicja interpłciowości obejmowałaby te stany, w których (a) fenotyp nie jest sklasyfikowany jako męski lub żeński lub (b) płeć chromosomowa jest niezgodna z płcią fenotypową.

Oryginalna definicja interpłciowości Fausto-Sterling i in. (faktycznie Blackless i in.; Fausto-Sterling była jedną z autorek) brzmi: „wszelkie odstępstwo od platońskiego ideału dymorfizmu płciowego”, co nie wydaje się szczególnie przydatne, z wyjątkiem tego, że daje wyższą liczbę. Sax i in. dochodzą do liczby klinicznej interpłciowości stanowiącą 0,018% populacji, jedną dwudziestą skorygowanej liczby zaakceptowanej przez Hall i Fausto-Sterling.


W zależności od tego, co chcesz przyjąć jako definicję osób „interpłciowych”, mieszczą się one między 0,018% populacji (jedna na 5500 osób) lub 0,37% populacji (1 na 270 osób).


Ale nie musimy spierać się o liczby, ponieważ prawie każda osoba interpłciowa stoi w trudnej sytuacji, powinna być traktowana z szacunkiem i powinna sama podejmować decyzję o tym, czy poddać się operacji.


Moje zdanie opiera się na trzech punktach. Po pierwsze, wczesne szacunki mówiące o tym, że prawie jedna osoba na 50 jest interpłciowa, są mocno przesadzone, ale wciąż propagowane przez takie pisma jak „Scientific American”, mimo że liczba ta została skorygowana przez ich autorkę.


Po drugie, liczba ta jest celowo wyolbrzymiona, ponieważ ludzie, którzy znają literaturę naukową, przestali używać liczby 1,7% dawno temu. Jest nadal używana, ponieważ jest ideologicznie wygodna, sztucznie powiększa liczebność stygmatyzowanej mniejszości, ale także sprawia, że kwestia „binarności płci” wydaje się nie do zaakceptowania.


Po trzecie, bez względu na procent osób interpłciowych, nie stanowią one trzeciej płci. Jest tak, ponieważ „płeć” u zwierząt zależy od tego, czy wytwarzasz duże gamety (jaja) i jesteś samicą/kobietą, czy małe gamety (plemniki) i jesteś samcem/mężczyzną. Osoby międzypłciowe albo wytwarzają jeden z dwóch rodzajów gamet, albo nie wytwarzają gamet (w takim przypadku są sterylne), ale nie wytwarzają pośredniego rodzaju gamet. Pozostaje binarny układ płci, będący wynikiem doboru naturalnego.


Jeszcze jedna kwestia: w artykule czytamy:

Istnieją stany zagrażające życiu, w których wymagana jest operacja narządów płciowych u niemowląt i dzieci. Ale „normalizowanie” wyglądu ich narządów płciowych do płci przypisanej w młodym wieku nie jest konieczne z medycznego punktu widzenia i nadal zależy w dużej mierze od lekarzy i rodziców. Orędownicy od dawna argumentowali, że decyzję należy odłożyć do czasu, aż osoby będą wystarczająco dorosłe, aby wyrazić świadomą zgodę.

Zgadzam się tutaj ze wszystkim poza tym, że płeć nie jest „przypisana w młodym wieku”. Jest obserwowana w młodym wieku i jest obserwowana jako męska lub żeńska (oznaki różnicy wielkości gamet), z wyjątkiem niewielkiego ułamka przypadków, w których genitalia lub inne cechy związane z płcią są niejednoznaczne. Użycie „przypisania” jest tutaj kolejną taktyką ideologiczną, mającą sugerować, że płeć jest mniej lub bardziej subiektywna, zdeterminowana kaprysem lekarzy, którzy umieszczają jednostki wzdłuż społecznie skonstruowanego spektrum.


Film powtarza to, co powiedziałem powyżej:


Jednak to, co spowodowało wielką awanturę w Internecie, zostało zainicjowane przez samo pismo „Scientific American”: jego tweety reklamujące artykuł i wideo, zwłaszcza drugi tweet poniżej:

Scientific American
24 sierpnia 2022
@sciam
Odpowiadając na @sciam
Płeć jest zawsze złożona, mówi medyczna antropolożka @Karkazis. „Jest złożona nie tylko w kontekście interpłciowości… Nasze ciała są znacznie bardziej zróżnicowane niż nasze kategorie. Częścią tego, co się stało, jest, że ludzie zostali wpisani w binarne ramy” (5/7)


Scientific American

@sciam
Przed końcem XVIII wieku zachodnia nauka uznawała tylko jedną płeć – męską – i uważała kobiece ciało za jego gorszą wersję. Zmiana, którą historycy nazywają „modelem dwóch płci”, służyła głównie do wzmocnienia podziałów genderowych i rasowych przez wiązanie statusu społecznego z ciałem. (6/7)

Twierdzenie, że do końca XVIII wieku „zachodnia nauka” rozpoznawała tylko jedną płeć, płeć męską, jest ewidentnie błędne i głupie. Kobiety, według tego tweetu, były również uważane za mężczyzn, ale gorszy typ mężczyzny.


Nie trzeba być historykiem, aby zobaczyć, że koncepcje, że istnieje tylko jedna płeć, były marginalne i odrzucane od czasów starożytnych. Tak, kobiety były często postrzegane jako gorsze w tych bigoteryjnych czasach, ale nie jako gorsze wersje mężczyzn. Może być jeden lub dwóch historyków-renegatów, którzy trzymają się twierdzeń tweeta – że nastąpiła XVIII-wieczna zmiana na „model dwóch płci” – ale w tym przypadku użytkownicy Twittera znają fakty, a „Scientific American” nie.


Reakcje na tweeta „Scientific American” są niemal jednolicie krytyczne (nie sądzę, żeby magazyn się tym przejmował, dopóki są klikania). Jedni korygowali głupie twierdzenie o modelu „jednej płci”, inni podawali poprawki historyczne, a jeszcze inni bronili binarności płci lub zauważali, że idea etycznej operacji zmiany cech płciowych nie ma nic wspólnego z binarnością płcią. Wybrałem kilka tweetów, ale jeśli wejdziesz w ten link i obejrzysz więcej odpowiedzi, zabawy będzie co nie miara. Czasami Twitter, choć często zgryźliwy, jest również dobrym korektorem.


[Pamela Paresky (Habits of a Free Mind)@PamelaParesky<br />Oj. Nie miałam pojęcia. A więc do końca XVIII wieku „zachodnia nauka” sądziła, że mężczyźni mogli zapłodnić innych mężczyzn? Fascynujące! Jestem pewna, że zostanie to dodane do listy nowych rzeczy, jakich dzieci będą uczyć się na lekcjach biologii.Scientific American, 24 sierpnia<br />@sciam<br />Przed końcem XVIII wieku zachodnia nauka uznawała tylko jedną płeć – męską – i uważała kobiece ciało za jego gorszą wersję. Zmiana, którą historycy nazywają „modelem dwóch płci”, służyła głównie do wzmocnienia podziałów genderowych i rasowych przez wiązanie statusu społecznego z ciałem. (6/7)]
[Pamela Paresky (Habits of a Free Mind)

@PamelaParesky
Oj. Nie miałam pojęcia. A więc do końca XVIII wieku „zachodnia nauka” sądziła, że mężczyźni mogli zapłodnić innych mężczyzn? Fascynujące! Jestem pewna, że zostanie to dodane do listy nowych rzeczy, jakich dzieci będą uczyć się na lekcjach biologii.

Scientific American, 24 sierpnia
@sciam
Przed końcem XVIII wieku zachodnia nauka uznawała tylko jedną płeć – męską – i uważała kobiece ciało za jego gorszą wersję. Zmiana, którą historycy nazywają „modelem dwóch płci”, służyła głównie do wzmocnienia podziałów genderowych i rasowych przez wiązanie statusu społecznego z ciałem. (6/7)]Fajny tweet od Emmy Hilton:

Emma Hilton
@FondOfBeetles
Odpowiedź @sciam i @meg3mod
„’Normalizowanie’ wyglądu genitaliów niemowląt i dzieci, by pasowały do przypisanej płci we wczesnym wieku nie jest medycznie niezbędne i może negatywnie wpłynąć na jakość życia”?
Przestań więc to robić. Nie trzeba zaprzeczać podstawowej nauce, by argumentować przeciwko temu.

“DSD” oznacza “differences in sex development“ [różnice w rozwoju płciowym]:

Helly O’Haint @HellyOHaint – 21 godz.
Dosłownie każda osoba ze zweryfikowaną DSD, jaką widziałam na Tweeterze, NIENAWIDZI uważania jej za stojącą poza binarnością płci. Wiedzą, jakiej są płci, próbują skłonić ludzi do uznania ich stanu medycznego za to właśnie, nie za społeczną tożsamość, oraz powstrzymać wciągania ich w te debaty.


[Trans Gruber @DraughtJane<br />Odpowiedź @sciam i @meg3med<br />Spotkaj dziecko, która raz na zawsze obala koncepcję, że ludzie mają kciuki!<br />ręce chłopca urodzonego bez kciuków<br />W momencie, kiedy Jason Woodle po raz pierwszy zobaczył swojego nowonarodzonego syna na sali porodowej, jego pierwszą, instynktowną reakcją było policzenie palców u rąk i nóg chłopca. Szybki przegląd ujawnił coś niezwykłego. „Spojrzałem na pediatrę i powiedziałem: Sądzę, że brakuje tutaj kilku palców – powiedział TODAY Woodle, który mieszka w Charlottesville w Wirhinii. „To było nie lada zaskoczenie dla wszystkich na sali…”]
[Trans Gruber @DraughtJane
Odpowiedź @sciam i @meg3med
Spotkaj dziecko, która raz na zawsze obala koncepcję, że ludzie mają kciuki!
ręce chłopca urodzonego bez kciuków
W momencie, kiedy Jason Woodle po raz pierwszy zobaczył swojego nowonarodzonego syna na sali porodowej, jego pierwszą, instynktowną reakcją było policzenie palców u rąk i nóg chłopca. Szybki przegląd ujawnił coś niezwykłego. „Spojrzałem na pediatrę i powiedziałem: Sądzę, że brakuje tutaj kilku palców – powiedział TODAY Woodle, który mieszka w Charlottesville w Wirhinii. „To było nie lada zaskoczenie dla wszystkich na sali…”]


To jest złośliwe, ale trafne:

Independent Prime @814_stick – 26 sierpnia

Proszę umieścić Scientific w cudzysłowie…


Alvin Quinn (inaczej The Thinker)
@bquicker – 21 godz.
Odpowiedź @sciam i @meg3med
Wiele lat temu prenumerowałem SA i naprawdę było interesujące. Zdumiewający jest poziom, do jakiego spadło tweetując polityczną naukę śmieciową, by ugłaskać agendę.

Historyczne poprawki:

Shatterface @Shatterface – 22 godz.
Odpowiedź @sciam
Przed końcem XVIII wieku nikt nie słyszał o chromosomach i zrozumieliśmy ich rolę w ustalaniu płci dopiero znacznie później – ale wasi przodkowie nadal znali różnicę między mężczyznami i kobietami. Ludzie, którzy nie potrafili zrozumieć tej różnicy, nie „zostawali” przodkami.


Zizi Tachyon @RFCCrescentLeaf – 26 sierpnia<br />en.m.wikipedia.org/wiki/De_Humani…<br />Ta książka traktuje, między innymi, o żeńskim układzie rozrodczym.  Jeśli naukowcy sądzili, że żeńska płeć nie istnieje lub nie uważali jej za interesująca, co robi to tutaj?]

Zizi Tachyon @RFCCrescentLeaf – 26 sierpnia
en.m.wikipedia.org/wiki/De_Humani…
Ta książka traktuje, między innymi, o żeńskim układzie rozrodczym.  Jeśli naukowcy sądzili, że żeńska płeć nie istnieje lub nie uważali jej za interesująca, co robi to tutaj?]John Byron Kuhner @johnbyronkuhner
Odpowiedź @sciam
To jest kłamstwo. Jeśli poszukasz słowa „sexus” u Lewisa i w Short Latin Dictionary, znajdziesz Cycerona (1 wiek p.n.e.), mówiącego, że istnieją dwie płcie, męska i żeńska; przykłady u Pliniusza (1 wiek n.e. i przedstawiciel „zachodniej nauki”), Swetoniusza i wielu innych.

I wykres o ideologii:Yet Another Valid Billy Bragg @girls_women – 26 sierpnia
Odpowiedź @sciam i @meg3 mcd


Colin Wright
@SwipeWright – 3 czerwca
Pamiętajcie, aktywiści używają białego prostokąta poniżej, by twierdzić, że obszary niebieski i różowy są bezsensownymi „konstruktami społecznymi” bez żadnej podstawy w biologicznej rzeczywistości.

Once again, Scientific American distorts biology, and now history, to buttress its ideology

Why Evolution Is True, 29 sierpnia 2022

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaJerry A. Coyne

Emerytowany profesor na wydziale ekologii i ewolucji University of Chicago, jego książka "Why Evolution is True" (Polskie wydanie: "Ewolucja jest faktem", Prószyński i Ska, 2009r.) została przełożona na kilkanaście języków, a przez Richarda Dawkinsa jest oceniana jako najlepsza książka o ewolucji.  Jerry Coyne jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów od specjacji, rozdzielania się gatunków. Jest również jednym ze znanych "nowych ateistów" i autorem książki "Faith vs Fakt" (wydanej również po polsku przez wydawnictwo "Stapis)". Jest wielkim miłośnikiem kotów i osobistym przyjacielem redaktor naczelnej.

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Nauka

Znalezionych 1452 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Nie gryzie się ręki, która cię zapyla   Tonhasca Júnior   2023-10-19
Rewolucja komunikacyjna   Hannam   2023-10-18
BBC szerzy propagandę rolnictwa organicznego, a biedni na świecie cierpią   i Kathleen Hefferon   2023-10-13
Niezwykły przypadek koewolucji i specyficzności zapylacz/storczyk   Coyne   2023-10-07
Płeć męska lub żeńska: nie ma nic pomiędzy   Elliot   2023-10-03
Myślenie intuicyjne i analityczne   Novella   2023-09-29
„Kryzys klimatyczny” to mistyfikacja   Williams   2023-09-25
Jak (i dlaczego) ośmiornica edytuje swój RNA   Lewis   2023-09-23
„Najbardziej znany zabójca ludzi”: jakie są prawdziwe początki XIV-wiecznej Czarnej Śmierci?   Lewis   2023-09-15
Do jakiego stopnia pary mają wspólne cechy?   Novella   2023-09-14
Kenia daje zielone światło 58 projektom GMO – naukowcy na całym świecie kontynuują badania w dziedzinie biotechnologii, mimo procesów sądowych i dezinformacji   Ombogo   2023-09-08
Lancet atakuje anty-przebudzenie, a czytelnik odpowiada   Coyne   2023-08-24
Więcej wyrafinowanej teologii: uczony religijny zastanawia się, czy neandertalczycy mieli nieśmiertelne dusze   Coyne   2023-08-16
Aktywiści anty-GMO w Afryce szerzą mity i strach, ale nie przedstawiają żadnych naukowych dowodów   Abutu   2023-08-14
Mało znana strona ryjkowców   Tonhasca Júnior   2023-08-11
Dlaczego nie można być osobą transrasową?   Coyne   2023-08-10
Walka z malarią za pomocą inżynierii genetycznej   Novella   2023-08-08
Jak restrykcje Unii Europejskiej podsycały głosy przeciwko GMO, jak również głód na globalnym Południu, a zwłaszcza w Afryce   Oria   2023-08-02
Nieznośni mali pomocnicy   Tonhasca Junior   2023-07-29
Macedońskie skarby   Tonhasca Júnior   2023-07-26
GMO i motyle   Novella   2023-07-25
Narzucanie ideologii naturze: Kew Garden celebruje „rośliny queer”   Coyne   2023-07-24
Smak miesiąca   Tonhasca Júnior   2023-07-20
Kłopoty na wylocie   Szczęsny   2023-07-18
Ideologiczne podważanie biologii   i Luana S. Maroja   2023-07-17
Role mężczyzn i kobiet w polowaniu, raz jeszcze   Coyne   2023-07-15
David Hillis o specjacji   Coyne   2023-07-13
Niechętni dawcy i pracowici biorcy   Tonhasca Júnior   2023-07-08
Grube problemy z jelitem   Szczęsny   2023-07-07
Badaczka z Leakey Foundation twierdzi, że kości orangutanów mówią nam, że biologiczna płeć jest spektrum, a nie binarna   Coyne   2023-06-30
Przez dziurkę od klucza   Szczęsny   2023-06-24
Nowa (nie podparta żadnymi dowodami) hipoteza, która eliminuje role płciowe w społecznościach łowców-zbieraczy   Coyne   2023-06-22
Błędne wyobrażenia o ewolucji   Coyne   2023-06-16
Influencerzy z podziemia   Tonhasca Júnior   2023-06-13
Jak wyewoluowało ubarwienie ostrzegawcze?   Coyne   2023-06-12
„San Francisco Chronicle” bardzo myli się w sprawie biologicznej płci   Coyne   2023-06-09
Kolczasty problem   Tonhasca Júnior   2023-06-06
Wpaść w amok. Empiryczna analiza szaleńczych zabójstw pokazuje, że wyłaniają się dwa różne wzorce.   King   2023-06-03
Błędna krytyka genetycznych testów na pochodzenie   Coyne   2023-06-02
Zdatny do lotu   Tonhasca Júnior   2023-06-01
‘Raniąca’ idea merytorycznych podstaw nauki    i Jerry Coyne   2023-05-29
Główny problem w filogenezie zwierząt wydaje się być rozwiązany   Coyne   2023-05-26
Americana   Tonhasca Júnior   2023-05-24
Czy uprawa jabłek odzwierciedla bigoterię?   Coyne   2023-05-18
Kenia: Musimy zająć się brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, ale najpierw musimy położyć kres dezinformacji na temat upraw modyfikowanych genetycznie   Oria   2023-05-16
Czytanie myśli z fMRI i AI   Novella   2023-05-05
Jest lepiej niż myślisz   Lomborg   2023-05-03
Dwudziestu dziewięciunaukowców publikuje artykuł w obronie merytorycznych podstaw w nauce     2023-05-01
Niewygodna historia   Ferguson   2023-04-28
Biologia rezygnacji z działania: kiedy kontynuować, a kiedy spasować   Coyne   2023-04-26
Porywacze ciał   Tonhasca Júnior   2023-04-25
Porażka jest kluczowym składnikiem innowacji   Ridley   2023-04-22
Używanie roślin jako biofrabryk   Novella   2023-04-14
Dawno zmarli przemawiają do nas   Tonhasca Júnior   2023-04-12
Wątpliwi pomocnicy    Tonhasca Júnior   2023-04-08
Uganda: aktywiści przeciwni biotechnologii szerzą dezinformację   Wetaya   2023-04-05
Anglia pozwala na uprawy poddane edycji genów   Novella   2023-04-03
Recenzja z książki  Can “The Whole World” Be Wrong?   Rose   2023-04-01
Psychologia ewolucyjna dla początkujących   Coyne   2023-03-27
“Konwergentna” ewolucja mrówek grzybiarek Starego i Nowego świata   Coyne   2023-03-23
Gigantyczna armia małych zabójców   Tonhasca Júnior   2023-03-22
Colin Wright broni binarności płci u zwierząt   Coyne   2023-03-15
AI: gorąca randka z “Sydneyem ”   Gotefridi   2023-03-15
Zmienić język w ekologii i biologii ewolucyjnej! Przykład anemii sierpowatej   Coyne   2023-03-13
Wzrost liczby nieobecnych ojców i towarzyszące temu społeczne problemy   Geary   2023-03-11
No pasarán    Tonhasca Júnior   2023-03-04
Dezinformacja o GMO: Kenijczykom będzie trudno podejmować racjonalne decyzje i to może kosztować życie   Mykonyo   2023-02-24
Twardy kwiat do zgryzienia    Tonhasca Júnior   2023-02-22
ChatGPT niemal zdaje lekarski egzamin końcowy   Novella   2023-02-21
“Rogi” trylobitów mogły być używane jako broń w walkach między samcami   Coyne   2023-02-15
Postmodernizm obnażony   Dawkins   2023-02-14
Powody naszych wierzeń. Jak i dlaczego irracjonalność trzyma nas w swoich szponach i jak możemy z tym walczyć?   Pinker   2023-02-13
Kiedy zapada noc i ziemia jest ciemna   Tonhasca Júnior   2023-02-10
W nowej książce jest słuszna krytyka idei, że są lepsze i gorsze gatunki, ale jest także błędne twierdzenie, że gatunki nie są realne   Coyne   2023-02-06
Kolczatki wydmuchują bąbelki śluzu z nosa, żeby się ochłodzić   Coyne   2023-02-02
Mali i zręczni influencerzy   Tonhasca Júnior   2023-01-31
Dowody na ewolucję: Bezwłose zwierzęta mają martwe geny na sierść   Coyne   2023-01-23
Krew, znój, łzy i pot   Tonhasca Júnior   2023-01-19
Bąkojady czyszczą nosorożce   Coyne   2023-01-18
Mózg używa geometrii hiperbolicznej   Novella   2023-01-16
O wspaniały nowy świecie   Tonhasca Júnior   2023-01-12
Ciepło zabija. Zimno zabija wielu więcej   Jacoby   2023-01-09
Po co badać przestrzeń kosmiczną?   Jacoby   2023-01-04
Rdzenni Amerykanie żądają doczesnych resztek pumy z Griffith Park   Coyne   2023-01-03
Świetny artykuł o epigenetyce   Coyne   2022-12-30
Śmiało podążaj tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden owad   Tonhasca Júnior   2022-12-28
Rzecz o splątaniu nauki i wiary   Koraszewski   2022-12-26
Pradawny ekosystem zrekonstruowany przy użyciu skamieniałego DNA   Coyne   2022-12-19
Rozważania heretyckiego mediewisty o historii, wartościach i zdumiewającej głupocie   Landes   2022-12-16
Ewolucyjne ślepe zaułki i lepkie urządzenia: botanik Darwin   Tonhasca Júnior   2022-12-14
Ewolucja nie idzie prostą drogą   Novella   2022-12-08
Geny i języki   Novella   2022-11-26
Uporczywa obecność religijnego mitu   Winegard   2022-11-24
Znaleziono skrytkę posągów z brązu   Novella   2022-11-23
W oparach zrównoważonej ignorancji   Koraszewski   2022-11-21
10 twierdzeń działaczy walczących w Afryce z GMO o tym, dlaczego postępy w biotechnologii upraw powinny zostać odrzucone – i dlaczego są one błędne   Maina   2022-11-17
List otwarty do wszystkich oszołomów   Novella   2022-11-03
Po prostu nie mogę się doczekać, aby znów wyruszyć w trasę   Tonhasca Júnior   2022-10-27
Czy mizoandria może być zakaźna?   Tonhasca Júnior   2022-10-24
Niezwykła fizjologia hibernujących niedźwiedzi   Coyne   2022-10-22

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

Walka z malarią


Przedwyborcza kampania


Nowy ateizm


Rzeczywiste łamanie


Jest lepiej


Aburd


Rasy - konstrukt


Zielone energie


Zmiana klimatu


Pogrzebać złudzenia Oslo


Kilka poważnych...


Przeciwko autentyczności


Nowy ateizm


Lomborg


&#8222;Choroba&#8221; przywrócona przez Putina


&#8222;Przebudzeni&#8221;


Pod sztandarem


Wielki przekret


Łamanie praw człowieka


Jason Hill


Dlaczego BIden


Korzenie kryzysu energetycznegoObietnicaPytanie bez odpowiedziBohaterzy chińskiego naroduNaukowcy Unii EuropejskiejTeoria RasyPrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHO


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Małgorzata, Andrzej, Henryk