Wojna ONZ z żydowską Jerozolimą


Sheree Trotter 2022-01-06

Siły bezpieczeństwa stoją na straży, kiedy religijni Żydzi odwiedzają Wzgórze Świątynne.(zdjęcie: JAMAL AWAD/FLASH90) 

Siły bezpieczeństwa stoją na straży, kiedy religijni Żydzi odwiedzają Wzgórze Świątynne.

(zdjęcie: JAMAL AWAD/FLASH90)

 


Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość…

 (Psalm 137)

 

Psalmista notuje lament nad Jerozolimą po zdobyciu jej przez Chaldejczyków w szóstym wieku p.n.e. Ze swojego wygnania w Babilonii Żydzi płakali: “Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie?” Te uczucia są wyrazem głębokiej tęsknoty do żydowskiej ojczyzny i stolicy, tęsknoty rdzennego ludu do ziemi swoich narodzin.


Mogło się zdawać, że długa historia żydowskich związków z Jerozolimą i głębia uczuć do tego Świętego Miasta, która przetrwała w żydowskich sercach przez tysiąclecia, stanowią niezbite dowody żydowskich związków z Izraelem. A jednak tak nie jest dla tych, którzy rezydują w komnatach władzy w ONZ.

 

ONZ podejmuje próbę przecięcia wszystkich żydowskich więzów z Jerozolimą. Jest to zaprzeczanie historii, naruszanie międzynarodowego prawa o samostanowieniu i łamanie praw rdzennych ludów oraz praw o ziemiach ich przodków.

 

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło niedawno “rezolucję o Jerozolimie”, zaprzeczającą żydowskim związkom z Wzgórzem Świątynnym, o którym pisano wyłącznie pod jego muzułmańską nazwą, al-Haram al-Szarif.


Żydzi odwiedzający Wzgórze Świątynne w środę. (zdjęcie: TEMPLE MOUNT ADMINISTRATION)

Żydzi odwiedzający Wzgórze Świątynne w środę. (zdjęcie: TEMPLE MOUNT ADMINISTRATION)To było normalnym działaniem ONZ, kontynuacją kampanii wymazywania żydowskości z Jerozolimy. Faktycznie, organ ONZ zajmujący się kulturą, UNESCO, dokonał tego samego aktu kulturowej kolonizacji w 2016 roku, kiedy mówił o Wzgórzu Świątynnym używając tylko jego arabskiej nazwy.

 

Rezolucja o Jerozolimie (129-11) nie tylko nie używa hebrajskiej nazwy najświętszego miejsca w judaizmie, ale także odrzuca wszystkie roszczenia Izraela do Jerozolimy. Zapewnia, że “każde działanie Izraela, okupacyjnego państwa, narzucenia praw, jurysdykcji i administracji na Miasto Święte jest nielegalne”.

 

Ponadto rezolucja powtarza za wcześniejszymi rezolucjami o Jerozolimie, że izraelskie Prawo Podstawowe o Jerozolimie i ogłoszenie Jerozolimy “stolicą Izraela” “nie mają mocy prawnej i muszą zostać niezwłocznie uchylone”.

 

Prawo Podstawowe z 1980 roku stanowi, że “Jerozolima, cała i zjednoczona, jest stolicą Izraela” i że “Jerozolima jest siedzibą prezydenta państwa, Knesetu, rządu i Sądu Najwyższego”. Zawiera także postanowienia o ochronie miejsc świętych i o dalszym rozwoju Jerozolimy.  

 

Izrael wzmocnił jeszcze bardziej to prawo w 2018 roku uchwaleniem “14. Prawa Podstawowego: Izrael jako państwo narodowe żydowskiego narodu”, w którym potwierdzono, między innymi, że:

Jak można było oczekiwać, rozmaite organizacje praw człowieka zgłosiły sprzeciw wobec tego Prawa Podstawowego w izraelskich sądach, ale w lipcu 2021 roku Sąd Najwyższy odrzucił ich petycje, stwierdzając, że “Prawo Podstawowe nie wprowadziło niczego nowego, a jedynie stwierdziło oczywistość – że państwo Izrael jest państwem narodowym żydowskiego narodu. To była przesłanka, na której założono państwo, jak zapisane jest w Deklaracji Niepodległości”.

 

Orzeczenie Sądu Najwyższego zatwierdziło konstytucjonalność Prawa Podstawowego, które uznaje, że “prawo do narodowego samostanowienia jest wyłączne dla żydowskiego narodu” i zapisuje zasadę już ewidentną w normalnej legislacji, która odzwierciedla żydowski charakter państwa. Obejmuje to symbole i godło państwa, hymn narodowy, Jerozolimę jako stolicę państwa, święta takie jak Dzień Pamięci Padłych w Wojnach Izraela i Dzień Pamięci Holocaustu.  

 

Atak ONZ na żydowską Jerozolimę jest po prostu częścią jej szerszej, antyizraelskiej strategii podważania i delegitymizowania jedynego żydowskiego państwa na świecie. Uprzedzenie ONZ jest dobrze znane, z jego demograficznym składem zapewniającym automatyczną większość dla każdej zaproponowanej antyizraelskiej rezolucji. Stanowisko tej organizacji nie tylko jest całkowicie sprzeczne z trzema tysiącami lat historii tego miasta, ale rażąco zaprzecza jej stanowisku w sprawie praw rdzennych ludów.

 

Właśnie w Ziemi Izraela żydowski naród stworzył swoją unikatową kulturę i praktyki religijne. To wyraźnie spełnia kryteria rdzennych ludów, według własnej definicji Narodów Zjednoczonych: samoidentyfikacja; historyczna ciągłość z przed-kolonialnymi i przed-osadniczymi społecznościami; odrębne systemy społeczny, ekonomiczny lub polityczny; odrębny język, kultura i wiara; zdecydowanie utrzymania i odtwarzania środowiska i systemów przodków jako odrębnej społeczności.

 

Unikanie używania żydowskich nazw i terminów jest czymś więcej niż tylko brakiem uprzejmości ze strony ONZ, przeczy własnej Deklaracji o Prawach Ludności Rdzennej Ludów z 2007 roku przez zaprzeczanie żydowskim prawom rdzenności “dotyczącym ich ziemi, terytoriów i bogactw naturalnych, włącznie z tymi, które posiada poprzez tradycyjne prawo własności lub inną tradycyjną formę zajmowania lub używania ziemi, jak również nad tymi, które nabyła w inny sposób”.  Przez ahistoryczne i niesprawiedliwe deklaracje ONZ jedynie dyskredytuje siebie i podważa własny status organu praw człowieka.

 

Żydzi są niepodważalnie rdzenną ludnością Jerozolimy, a to twierdzenie jest poparte dowodami historycznymi, archeologicznymi i genetycznymi. Jerozolima, znana także jako Syjon, jest Miastem Świętym żydowskiego narodu. Ogłoszenie Jerozolimy jako całej i zjednoczonej stolicy Izraela powinni popierać wszyscy, których obchodzą rdzenne ludy i ich prawa.

 

Gdyby ONZ użył do jakiegoś dobrego celu energię, z jaką zwalcza Żydów i ich starożytne i nierozwiązywalne związki z Jerozolimą, mógłby osiągnąć wiele dobra.

 

Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli, by żądali od swoich rządów, żeby stanęły po stronie prawdy i sprawiedliwości i wniosły zmianę do ONZ.

 

UN’s war on Jewish Jerusalem: A denial of indigenous rights

Jerusalem Post, 28 grudnia 2021

Tłumaczenie: Małgorzata KoraszewskaSheree Trotter

 

Ukończyła studia historyczne na University of Auckland, Nowa Zelandia. Pochodzi z plemienia Te Arawa. Zajmuje się prawami i historią ludów rdzennych. Jest również współprzewodniczącą organizacji Indigenous Coalition for Israel.