Prawda

Wtorek, 11 maja 2021 - 21:37

« Poprzedni Następny »


If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy


Daled Amos 2020-05-10

Brutalna izraelska okupacja Gazy.
Brutalna izraelska okupacja Gazy.

Marginalna grupa If Not Now znalazła w tym tygodniu nowy sposób zwrócenia na siebie uwagi:
Przedstawiają swój argument w formie listy:

Izrael kontroluje przestrzeń powietrzną i linie brzegową Gazy oraz sześć z siedmiu lądowych przejść granicznych. --
To jest według Gisha (izraelskiej, propalestyńskiej NGO, walczącej o całkowitą swobodę poruszania się Palestyńczyków). Sprawę „kontroli” omówimy niżej.

Izrael rezerwuje sobie prawo wejścia swojej armii do Gazy, kiedy chce i utrzymuje strefę buforową z zakazem wejścia na terytorium Gazy. --
Nie jest jasne, jakie jest źródło, ale wszyscy możemy zgodzić się, że Izrael rezerwuje sobie prawo obrony przed terrorystycznymi atakami Hamasu.

Izrael kontroluje elektryczność: w pewnych momentach podczas blokady Gaza miała elektryczność tylko przez 4 godziny na dobę. --
 To jednak opiera się na artykule z Haaretz sprzed 2 lat, w którym wyraźnie jako przyczyna podany jest chwilowy brak paliwa

Izrael kontroluje dostawy wody: mniej niż 4% wody w Gazie nadaje się do picia w chwili obecnej --
"W chwili obecnej"? Ale artkuł Oxfamu użyty jako źródło, chociaż niedatowany, jest z czerwca 2017  roku według kodu HTML.

Izrael kontroluje Internet: Internet w Gazie jest dostępny tylko wtedy, kiedy jest elektryczność --
To jest z Al-Monitor, który nie zniża się do oskarżania Izraela o diaboliczne „kontrolowanie Internetu”

 

Ich tweet zawiera mapę z Gisha ze szczegółami blokady gazańskiego rybołówstwa – do 2016 roku.

A także, If Not Now, ostrożnie zastrzega się przez twierdzenie, że Izrael albo okupuje Gazę, albo sprawuje kontrolę.

Wydaje się, że ich podstawowy argument pochodzi z Gisha, która w 2011 roku wydała dokument przedstawiający ich stanowisko ze streszczeniem tutaj, gdzie przedstawiają sprawę, mocno podkreślając, że Izrael sprawuje „kontrolę”:

W 2007 roku Gisha opublikowała “Disengaged Occupiers: The Legal Status of Gaza”, dokument przedstawiający jej stanowisko, w którym argumentowała, że prawa o okupacji nadal stosują się do wszystkich działań izraelskich wobec Strefy Gazy z powodu znaczącej kontroli nadal sprawowanej nad Gazą. “Skala kontroli: trwająca odpowiedzialność Izraela w Strefie Gazy” uaktualnia naszą poprzednią analizę i dostosowuje ją, by odzwierciedlała zmiany rund i wzorów kontroli sprawowanej nad Strefą Gazy przez różnych aktorów od 2007 roku, włącznie z wynikiem przejęcia wewnętrznej kontroli nad Gazą przez ruch Hamasu.

Ten dokument ilustruje, jak mimo niedawnego rozwoju sytuacji, Izrael nadal kontroluje przestrzeń powietrzną i wody terytorialne Gazy, rejestrację palestyńskiej populacji i ruch towarów i ludzi do i z Gazy. Izrael nadal pobiera cło i VAT na towary wwożone do Strefy Gazy i zachowuje fizyczną obecność w Strefie. Izrael kontroluje także infrastrukturę Gazy poprzez kontrolę dostaw elektryczności i innych wkładów do systemu. [podkreślenie dodane]

 

Tyle tylko, że Europejski Trybunał Praw Człowieka obalił ten argument w2015 roku.

Marko Milanovic, który pisze "EJIL:Talk!: Blog of the European Journal of Int'l Law" napisał w poście w 2015 roku „European Court Decides Israel Is Not Occupying Gaza” [Europejski Trybunał orzeka, że Izrael nie okupuje Gazy].  Rozpatrywano sprawę o twierdzenie Azerbejdżanu, że Armenia okupuje Gulistan. W celu zajęcia się tą sprawą Trybunał zdefiniował, co stanowi okupację.  

I tutaj sprawy stają się ciekawe.

Milanovic cytuje decyzję sądu w CASE OF SARGSYAN v. AZERBAIJAN, w której stwierdza się, że okupacja wymaga fizycznej obecności obcego wojska na danym terytorium.

Terytorium lub część terytorium uznaje się za okupowane, jeśli można wykazać następujące elementy: obecność obcych wojsk, które mają możliwość sprawowania faktycznej kontroli bez zgody suwerena. Według powszechnej opinii ekspertów fizyczna obecność obcych wojsk jest wymogiem sine qua non okupacji[2], to jest, okupacja nie jest wyobrażalna bez żołnierzy w terenie, dlatego też sprawowanie morskiej lub powietrznej kontroli poprzez blokadę morską lub powietrzną nie wystarcza. [podkreślenie dodane]

Źródłem tej ”powszechnej opinii ekspertów”, wymagającej fizycznej obecności obcych żołnierzy – co obala twierdzenie If Not Now – jest Międzynarodowy Czerwony Krzyż (ICRC):

Większość ekspertów konsultowanych przez ICRC w kontekście projektu o okupacji i innych rodzajach administracji obcym terytorium zgadza się, że fizyczna obecność żołnierzy jest potrzebna, by ustalić zaistnienie okupacji – patrz T. Ferraro, “Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory” (Geneva: ICRC, 2012), at pp. 10, 17 and 33; see also E. Benvenisti, cited avove [sic], at pp. 43 et seq.; V. Koutroulis, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation (Paris: Éditions Pedone, 2010), at pp. 35-41. [podkreślenie dodane]

W wydanej decyzji Trybunał Europejski wskazuje, że bez obecności żołnierzy nie ma ani okupacji, ani „faktycznej kontroli”, obalając oba mity If Not Now:

144. Trybunał stwierdza, że zgodnie z prawem międzynarodowym (szczególnie artykułem 42, Konwencji Haskiej z 1907 roku) terytorium uważa się za okupowane, jeżeli faktycznie znajduje się pod władzą armii nieprzyjacielskiej, a za „faktyczną władzę” powszechnie uważa się skuteczną kontrolę i wymaga ona takich elementów jak obce wojska, które są w stanie sprawować skuteczną kontrolę bez zgody suwerena (patrz paragraf 94 powyżej). Na podstawie wszystkich przedstawionych materiałów i wziąwszy pod uwagę powyższe ustalenia faktów, Trybunał stwierdza, że Gulistan nie jest okupowany ani nie jest pod faktyczną kontrolą obcej armii, bo to wymagałoby obecności obcych żołnierzy w Gulistanie. [podkreślenie dodane]

Milanovic zestawia to wszystko razem:

Widzicie, o co mi chodzi? Zamieńcie “Gulistan” na “Gaza”, a macie to!... Bardzo wątpię, by sędziowie naprawdę byli świadomi implikacji tak kategorycznego stwierdzenia, jakie przedstawili tutaj, na całą debatę o Gazie. Gdyby byli, wyobrażam sobie, że unikaliby go jak zarazy.

Kluczową częścią ich decyzji jest nie tylko to, że fizyczna obecność jest niezbędna, z żołnierzami fizycznie przebywającymi na terytorium, ale że bezpośrednio obala argumenty zarówno If Not Now, jak Gisha przez wyjaśnienie, że „sprawowanie morskiej lub powietrznej kontroli poprzez blokadę morską lub powietrzną nie wystarcza".

Słowo "kontrola" jest w każdym razie mglistym pojęciem. W raporcie ICRC, gdzie większość ekspertów prawnych wymaga fizycznej obecności, jest przypis:  

Pojęcie “faktycznej kontroli” nie znajduje się w traktatach prawa; odzwierciedla ideę rozwiniętą w prawnym dyskursie dotyczącym okupacji do opisania okoliczności i warunków, przy których można ustalić istnienie stanu okupacji według IHL. Faktyczna kontrola jest osiągnięta, kiedy spełnione są trzy kryteria wynikające z artykułu 42 Konwencji Haskiej z 1907 roku – i dyskutowane w raporcie [(1) obce wojska są fizycznie obecne na terytorium państwa bez jego zgody; (2) władze państwa nie mają możliwości sprawowania władzy na terytorium; i (3) obce wojska mają możliwość sprawowania władzy na terytorium]. (s. 17) [podkreślenie dodane]

Wszystko to nie znaczy, że żadna prawna opinia nie zgadza się z If Not Now – przypis cytowany przez ICRC wskazuje na opinię większości, nie zaś jednogłośną opinię.  I może nadejść czas, kiedy sąd prawa międzynarodowego zdecyduje, że „kontrola” bez „fizycznej obecności” wystarcza. Chodzi o to, że prawo międzynarodowe oparte jest na precedensach, a prawomocna decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dostarcza właśnie takiego precedensu.

Pozostaje jednak inna kwestia.

Zapomnijmy o If Not Now i Gisha – a co z samym Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem?

W tym raporcie Gisha na dole strony 29 czytamy:

Wbrew Najwyższemu Sądowi Izraela międzynarodowe organizacje, takie jak ONZ48 i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC)49 nadal uważają Gazę za terytorium okupowane...

Tutaj jest źródło, jakiego używa Gisha dla ICRC:

Patrz, na przykład, komunikat prasowy Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (ICRC), który definiuje zamknięcie Gazy jako „kolektywną karę”: Gaza closure, Not Another Year!, INT'L COMMITTEE OF THE RED CROSS, June 14, 2010, w: www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm. Patrz także post na stronie internetowej ICRC, w którym Gaza jest zdefiniowana jako okupowane terytorium: "W 2010 roku ICRC przypomniał władzom izraelskim o ich odpowiedzialności zgodnie z IHL wobec ludności pod izraelską okupacją i wezwał do zakończenia blokady Gazy”. ICRC w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, 2010 w: www.icrc.org/eng/where-we-work/middle-east/israel-occupied-territories/index.jsp. [podkreślenie dodane]

Zaprzeczanie samemu sobie przez ICRC zauważył już w 2013 roku Elder of Ziyon, w poście, w którym pokazywał, jak ICRC odkrył konsensus ekspertów, że Gaza nie jest okupowana – niemniej nadal twierdził, że jest. Podaje również linki do wcześniejszych wpisów Marko Milanovica w2009 roku, pokazujących, ze okupacja istotnie wymaga obecności żołnierzy na terytorium.

Juan-Pedro Schaerer, szef Delegacji ICRC na Izrael i Okupowane Terytoria, odpowiedział na post Eldera of Ziyon:

ICRC ściśle monitoruje Strefę Gazy, ponieważ fakty w terenie są kluczowe do ustalenia, czy elementy faktycznej kontroli wymaganej dla okupacji, nadal są spełnione. Choć nie możemy powiedzieć, że Strefa Gazy jest „klasyczną” sytuacją okupacji, Izrael nie zrezygnował całkowicie ze swojej faktycznej kontroli nad Strefą. Ta kontrola obejmuje, między innymi, niemal całkowitą kontrolę nad granicami Strefy Gazy (z wyjątkiem granicy z Egiptem), kontrolę przestrzeni powietrznej i całej linii brzegowej, kontrolę nad tym, kto wyjeżdża ze Strefy Gazy, kontrolę nad rejestrem populacji, kontrolę nad wszystkimi towarami, które mogą być importowane i eksportowane ze strefy Gazy i kontrolę nad strefą ziemi niczyjej wzdłuż płotu Gazy wewnątrz Strefy Gazy. Te fakty i inne pozwalają  ICRC na ustalenie, że Izrael sprawuje faktyczna kontrolę i dlatego pozostaje zobowiązany prawami okupacji w wypadku Gazy.

Innymi słowy, mimo konsensusu we własnym raporcie ICRC, są oni zdecydowani na uczynienie z Gazy specjalnego przypadku. 

Jak pisze Elder of Ziyon, jedną sprawą jest to, że ONZ  błędnie opisuje sytuację Gazy --

W wypadku ICRC jest to gorsze. Ponieważ ICRC działa, jakby była najwyższym autorytetem w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego, kiedy mówi, że Gaza jest okupowana – wbrew prawniczemu rozumowaniu ekspertów, z którymi przeprowadził konsultacje* - jest to poważne.

Sprawa stała się interesująca w kolejnym poście, jaki napisał, A legal scholar details ICRC bias against Israel over "occupation" of Gaza, [Uczony prawnik pokazuje stronniczość ICRC przeciwko Izraelowi w sprawie „okupacji” Gazy], cytując profesora Aviego Bella, specjalistę prawa międzynarodowego, który pisał na ten temat.

Profesor Bell pisze:

Argument użyty przez pana Schaerera został wzięty niemal verbatim z argumentu wymyślonego przez Gisha, politycznej, propalestyńskiej NGO. Nie jest to argument, który ma jakąkolwiek podstawę w ogólnym prawie międzynarodowym.

Argument pana Schaerera składa się z listy twierdzeń o faktach, niektórych w sposób oczywisty poprawnych, ale nieistotnych (tak, Izrael kontroluje własne granice lądowe z Gazą), i niektórych w sposób oczywisty zarówno fałszywych, jak nieistotnych (nie, Izrael nie „kontroluje wszystkich towarów, które mogą być importowane i eksportowane ze Stefy” – Gaza importuje i eksportuje towary przez swoją granicę lądową z Egiptem).  

Żadne z tych twierdzeń o faktach nie odnosi się do ogólnie rozumianych kryteriów prawnych faktycznej kontroli, jak to rozumie prawo międzynarodowe i jak funkcjonariusze ICRC chętnie przyznaliby, gdyby Izrael nie siedział na ławie oskarżonych. [podkreślenie dodane]

Zamiast tego, by Gisha jedynie używała ICRC jako źródła w swoim raporcie, ich stosunki wydają się być symbiotyczne.

I, podobnie jak If Not Now, Schaerer jest tak zdecydowany na podkreślanie izraelskiej „kontroli”, że pewne szczegóły podaje błędnie.

Należy również pamiętać, jak wspomniano wcześniej, że przypis w raporcie ICRC notuje, że "kontrola" jest abstrakcyjną ideą i nie pochodzi z traktatu prawnego, co może być powodem, dla którego jest zakotwiczona w tych 3 kryteriach – być może po to, by pohamować tego rodzaju luźne interpretacje, jakich używa ICRC.

Inną wskazówką słabości obrony ICRC jest jego sprzeczne stanowisko, jakie znajduje się w drugim wyjaśnieniu, które przysłał Schaerer:

W odpowiedzi na pana uwagę i w celu wyjaśnienia pragnę podkreślić, że ICRC nie utrzymuje, iż Izrael zachował wszystkie elementy władzy i funkcje rządowe w Gazie. Raczej naszym stanowiskiem jest, że także po wycofaniu wojsk w 2005 roku Izrael nadal sprawuje faktyczną kontrolę nad kluczowymi elementami władzy w Gazie i dlatego pozostaje związany obowiązkami według prawa o okupacji w terytorialnych i funkcjonalnych granicach kompetencji, jakie zachował. To odzwierciedla funkcjonalne podejście do prawa o okupacji, które wynika z leżącego u podstaw celu i uzasadnienia tego zestawu praw. W uproszczonych słowach znaczy to, że do stopnia, do jakiego państwo okupacyjne zachowuje kontrolę kluczowych funkcji i władzy na okupowanym terytorium, pozostaje także związane przez odpowiednie postanowienia prawa o okupacji. Tam, gdzie jest kontrola, jest odpowiedzialność. Rozwinięcie tego znajduje się w T. Ferraro, Determining the beginning and end of an occupation under international humanitarian law, 94 IRRC 133, 159 (dostępne online tutaj:)

Profesor Bell pokazuje, że wyjaśnienie Schaerera tylko pogorszyło sprawę:

”Wyjaśnienie” pana Schaerera jest jeszcze bardziej zdumiewające. Wydaje się mówić, że ICRC przyznaje, iż Gaza nie jest okupowana przez Izrael, ale że ICRC twierdzi, że Izrael nadal może być związany pewnymi regułami okupacji wojennej z powodu prawnie niewystarczającej faktycznej kontroli. To jest nowa teoria, którą pchała Gisha po tym, jak jej wcześniejsze argumenty o tym, że Izrael „okupuje” Gazę, nie znalazły poparcia wśród specjalistów-prawników, nie przekonanych z góry do strony palestyńskiej. Nie trzeba dodawać, że nowa teoria Gisha nie ma żadnej podstawy w tekstach ani traktatach i nigdy nie była stosowana wobec żadnego innego kraju w zapisanej historii. Innymi słowy, jest to całkowicie nowa, antyizraelska teoria mająca na celu stworzenie prawnych obowiązków, które ograniczają zachowanie żydowskiego państwa, ale żadnego innego państwa na świecie. [podkreślenie dodane]

Próba Schaerera, by bronić pomijania przez ICRC ich własnego raportu przez twierdzenie o „funkcjonalnym podejściu” jest czynieniem różnicy tam, gdzie jej nie ma – profesor Bell pisze: „Nie mogę znaleźć ani jednej publicznej wypowiedzi ICRC, która przyznaje, że Gaza nie jest obecnie okupowana przez Izrael”. 

To nowe rozróżnienie jest widocznie tylko na benefis czytelników blogów i nie stanowi żadnej rzeczywistej różnicy praktycznej w prawie międzynarodowym, poza celem dyskryminacji Izraela. 

Mimo całej tej szamotaniny w wysiłku ucieczki przed rażącą sprzecznością między własnym raportem a działaniami, w ostatecznym rachunki Międzynarodowy Czerwony Krzyż pokazuje się jako organizacja głęboko uprzedzona, zamiast organizacji neutralnej.   

 

IfNotNow and Gisha claim Gaza is occupied. The @ICRC's definition disagrees - but the ICRC changes the rule for Gaza alone

Elder of Ziyon, 29 kwietnia 2020

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska


Daled Amos

(Bennet Ruda) 


Izraelski bloger piszący o historii i problemach Bliskiego Wschodu, a w szczególności Izraela.  http://daledamos.blogspot.com/


Skomentuj     Wyślij artykuł do znajomego:     Wydrukuj


Brunatna fala

Znalezionych 854 artykuły.

Tytuł   Autor   Opublikowany

Słoń nienawiści do Żydów w salonie   Glick   2021-05-08
Dlaczego Abbas nie chce wyborów   Tawil   2021-05-07
Nasi wrogowie podłożyli kognitywną bombę   Rosenthal   2021-05-06
Były dyrektor CIA zaleca Żydom więcej empatii   Frantzman   2021-05-03
Czy naprawdę rozpoczęła się era amerykańskiej klęski?     2021-05-01
Human Rights Watch nienawidzi Izraela   Abdul-Hussain   2021-05-01
Czy Ameryka nadal stoi za Izraelem? Zapytajcie jego wrogów   Rosenthal   2021-04-26
Idea tak głupia, że tylko publicysta „Guardiana” może w nią wierzyć   Levick   2021-04-25
Administracja Bidena oszukuje Żydów     2021-04-21
Palestyńskie wybory: czego administracja Bidena nie chce wiedzieć   Toameh   2021-04-20
Kłamstwa, bezczelne kłamstwa i statystyka „Guardiana”   Levick   2021-04-19
Uprowadzenie terminologii Holocaustu do utrwalania fałszu i demonizowania Izraela   Hirsch   2021-04-17
Niewidzialna wojna Unii Europejskiej z Izraelem   Rosenthal   2021-04-06
Obcinanie głów dzieciom w Mozambiku   Bergman   2021-04-03
“Wojna jest podstępem, czyli pytanie, którą Kartę OWP czytasz?   Fitzgerald   2021-03-30
Autonomia Palestyńska daje mordercom rodziny Fogel 50 procent podwyżki   Fitzgerald   2021-03-25
W poszukiwaniu nowych sposobów finansowania terrorystycznego reżimu   Flatow   2021-03-22
Ludzie ludziom szykują ten los   Koraszewski   2021-03-21
Kiedy skrajna lewica walczy z antysemityzmem…     2021-03-19
Teheran nie daje mi spokoju   Chesler   2021-03-16
Kaszmir – sojusz militarny Azerbejdżanu, Turcji i Pakistanu   Ahmad   2021-03-09
“New York Times” wybiela Turcję   Frantzman   2021-03-09
Palestyńscy terroryści do Bidena: nie wierz palestyńskiemu kierownictwu   Tawil   2021-03-08
Świat krytykuje Izrael za brak szczepień Palestyńczyków, chociaż dostarczają szczepionki mimo, że nie są do tego zobowiązani   Coyne   2021-03-03
Iran: dążenie mułłów do zdobycia broni jądrowej   Rafizadeh   2021-03-01
Pokolenie oszukanych, którzy popierają BDS   Kemp   2021-02-27
Czy Joe zapomniał Józefa?   Rosenthal   2021-02-18
Gwałcone i mordowane: chrześcijańskie dziewczęta w Pakistanie   Ibrahim   2021-02-16
Rola Iranu w Jemenie: chwiejność USA i UE   Rafizadeh   2021-02-11
Ludobójczy antyizraelizm: tykająca bomba zegarowaJak i dlaczego Zachód zasnął, kiedy islamizm rozprzestrzenił się 20 lat temu   i Richard Landes   2021-02-09
Amerykański pisarz ogląda Europę   Koraszewski   2021-02-04
Nie, to nie jest paranoja   Rosenthal   2021-02-04
“Szczepionkowy Apartheid” – jawne oszczerstwo, ale zbyt dobre, by mu się oprzeć   Pickles   2021-01-31
Religijna transformacja francuskich szkół   Meotti   2021-01-30
Przemilczana ale rozpowszechniona inwersja Holokaustu     2021-01-28
Walka B’Tselem o zdobycie jakiegoś znaczenia trwa, by zakończyć się porażką   Amos   2021-01-27
BDS jest zagrożeniem dla całego wolnego świata   Landes   2021-01-23
Media: Izrael musi być oczerniany za swój bijący światowy rekord program szczepień   Kemp   2021-01-20
Ataki mediów na Izrael są dobrane do potrzeb chwili   Amos   2021-01-19
Turcja: Turcy czczą sympatyka nazizmu   Bulut   2021-01-16
Szczepienia i odwieczna plaga   Collins   2021-01-12
„Guardian” znowu rozpowszechnia kłamstwo o „izraelskim apartheidzie”   Levick   2021-01-11
Pora, by świat położył kres globalnej sieci przestępczości i korupcji Hezbollahu i Iranu   Alamuddin   2021-01-09
Administracja Bidena i “Wojna o prawo powrotu”   Rosenthal   2020-12-29
Dżihad w Boże Narodzenie: "Zimno zabijaj ich z nienawiścią i wściekłością"   Kemp   2020-12-25
Turcja zapowiada powrót Turków     2020-12-24
AP: Cały Izrael jest “naszą ziemią, Palestyną”; wszyscy Izraelczycy są osadnikami;  koniec Izraela jest pewny   Zilberdik   2020-12-24
Palestyńskie podżeganie przeciwko izraelskim dziennikarzom   Tawil   2020-12-17
Czy Teheran buduje “kuchnię diabła”?   Taheri   2020-12-12
Magazyn “Time” opublikował stronniczy, popierający BDS artykuł, który udaje, że jest obiektywny     2020-12-11
Zagrzebane w relacjach “Guardiana” o śmierci szefa programu nuklearnego Iranu: wezwania Teheranu do zniszczenia Izraela   Levick   2020-12-05
Premier AP, Shtajjeh, broni polityki “płaca za mordowanie”   Fitzgerald   2020-11-29
Mordercza wojna o zdrowie moralne   Koraszewski   2020-11-27
Ciekawy opis antysemityzmu z 1944 roku dokładnie opisuje antysyjonizm     2020-11-27
Dlaczego Bractwo Muzułmańskie wylazło z nory   Toameh   2020-11-22
Dekapitacja wolności w Europie   Collier   2020-10-24
Nerdeen Kiswani walczy o Palestynę od rzeki do morza   Fitzgerald   2020-10-07
Sprawa Al-Dury po 20 latach   Landes   2020-10-06
Rzeczy, o których chce nas poinformować najbardziej na świecie poszukiwana terrorystka   Roth   2020-10-05
Groźba państw sierocych dla porządku świata    Taheri   2020-09-24
Życie czarnych chrześcijan widocznie nie liczy się   Meotti   2020-09-21
„Czarny Wrzesień” pół wieku temu i teraz   Fernandez   2020-09-17
Turecki prezydent zapowiada wojnę     2020-09-14
Gdzie postawić granicę antysemitom?   Tobin   2020-09-12
Cypr: 46 lat tureckiej okupacji   Bulut   2020-09-11
Palestyńczycy: Żydzi i chrześcijanie są naszymi wrogami   Toameh   2020-08-24
Popłoch wśród uzależnionych od wojny z syjonizmem   Tobin   2020-08-15
Jordania skarży się na Izraelczyków, którzy “szturmują meczet” Al-Aksa   Fitzgerald   2020-08-14
Musimy nadal osuszać bagna antysemickich kłamstw   Chesler   2020-08-10
Czego nauczyłeś się dzisiaj w szkole, drogie małe dziecko ze szkoły UNRWA w Gazie?   Bedein   2020-07-28
Plan Hamas-Huti wojny nie tylko z Izraelem, ale także z innymi Arabami   Toameh   2020-07-27
Instytucjonalny rasizm Narodów Zjednoczonych   Bergman   2020-07-26
AP na bieżąco przekłamuje historię   i Nan Jacques Zilberdik   2020-07-24
Rasizm uznaje się za nieodłączną cechę zachodnich społeczeństw. Dlaczego nie antysemityzm?   Gerstenfeld   2020-07-23
Palestyńczycy: Abbas podpisuje własny wyrok śmierci   Toameh   2020-07-22
Jak zachowywaliby się Palestyńczycy przy rozwiązaniu w postaci jednego państwa?     2020-07-16
Po zamianie Hagia Sophia w meczet Turcja przysięga, że “wyzwoli Al-Aksę”   Frantzman   2020-07-12
Trwający problem antysemityzmu w Niemczech   Bergman   2020-07-10
Trzeba stanowczo wystąpić przeciwko promocji mordowania   Gerstenfeld   2020-07-07
UE nadal próbuje finansować palestyńskie NGO związane z terrorem   Toameh   2020-07-06
Żydzi: Azjaci, Słowianie, a teraz straszni biali suprematyści   Amos   2020-07-03
Żeby karać głównych sprawców terroru AP, Izrael musi nauczyć się rozumieć język “palestyński”   Marcus   2020-06-30
Grają surmy bojowe i werble wciąż warczą   Koraszewski   2020-06-27
New York Review of Books” papuguje kłamstwa o ”Śmiertelnej wymianie”     2020-06-18
Problem z „pokojem”   Toameh   2020-06-15
Iran: Mimo pandemii Ayatollah wzywa do dżihadu przeciw żydowskiemu państwu   Rafizadeh   2020-06-11
Palestyńczycy: Burzenie domów, o których nikt nie mówi   Toameh   2020-06-08
Palestyńskie ”prawo powrotu” jest bronią polityczną   Julius   2020-06-04
Mułłowie Iranu propagują antyizraelską agendę mimo koronawirusa   Rafizadeh   2020-05-28
Hipokryzja UE, używającej ”prawa międzynarodowego”, które stosuje wyłącznie wobec Izraela     2020-05-26
Cenny dar Abbasa dla Iranu: Hamas   Toameh   2020-05-24
Żydzi nigdy nie żyli jak równi w arabskich i muzułmańskich krajach   Shulewitz   2020-05-23
Gorycz z powodu nieudanego ludobójstwa   Greenfield   2020-05-22
Turcja: ”Resztki po mieczu” Erdogana   Bulut   2020-05-21
Palestyńscy uchodźcy i UNRWA – pora powiedzieć prawdę   Collier   2020-05-20
Nakba trwa od 72 lat. Ale jest czymś innym niż mówią Palestyńczycy     2020-05-17
Turecka ”sprawiedliwość”: uwolnić gangsterów, trzymać dysydentów w zamknięciu   Bekdil   2020-05-16
Program oszustw i kłamstw OWP   Tawil   2020-05-15
If Not Now i Gisha twierdzą, że Gaza jest okupowana, Definicja @ICRC nie zgadza się – ale ICRC zmienia regułę wyłącznie dla Gazy   Amos   2020-05-10
Palestyńskie kłamstwa nigdy nie umierają; Wikipedia i Google trzymają je przy życiu   Chesler   2020-05-04

« Poprzednia strona  Następna strona »
Polecane
artykuły

PrzekupieniHeretycki impulsNie klanialCervantesWojaki Chrystusa Palestyńskie wetoWzmacnianie układu odpornościowegoWykluczenie Tajwanu z WHODrzazgę źle się czytaSześć latPochodzeniePapież FranciszekSchadenfreudePseudonaukowa histeria...


Panstwo etcBiły się dwa bogi


 Forma przejściowa


Wstęga Möbiusa


Przemysł produkcji kłamstw


Jesteś tym, co czytasz,Radykalne poglądy polityczne


EinsteinSocjologiaAllah stworzylUprzednie doświadczenieŻydowski exodusPRL Chrystusem narodówOdrastające głowy hydry nazizmuHomeopatia, wibracje i oszustwo


Żołnierz IDFPrawo powrotuMózg i kodowanie predyktywneNocna rozmowaWSzyscy wiedza


Listy z naszego sadu
Redaktor naczelny:   Hili
Webmaster:   Andrzej Koraszewski
Współpracownicy:   Jacek, , Malgorzata, Andrzej, Marcin, Henryk