Droga


Hili 2019-04-21


Cyrus: Chodź, tam dalej są ciekawsze zapachy.
Hili: Możliwe, ale ten pobudza wyobraźnię.