Konsensus


Hili 2023-08-20


Hili: Osiągnęliśmy konsensus.
Ja: W jakiej sprawie?
Hili: Tego, że ja mam zawsze rację.